Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.05.12 - sak 41/12 - Gebyrregulativ for byggesak - passivhus

Torbjørn Sirum - klikk for personkort 
Saksbehandler: Torbjørn Sirum
Arkivref. 2012/2608
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 02.05.12 41/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune ber samkommunestyret vurdere innføring av lavere gebyrsats ved bygging av passivhus i forbindelse med behandling av gebyrregulativet for byggesak /behandlingen av budsjettet for 2013.

Hjemmel/bakgrunn for saken:                                                                                         .
Oversendelsesforslag fra Kommunestyret i sak FO 6/12 "Redusert byggesaksgebyr for bygging av passivhus"

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I kommunestyremøte i Levanger 21.03.12 – Sak FO 6/12 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Venstres forslag om reduserte gebyrer for bygging av passivhus

I kommunestyrets møte  26.10.2011 ble følgende forslag fra Venstre vedtatt oversendt uten realitetsbehandling: ”Det gis redusert byggesaksgebyr, eventuelt ingen gebyrer for bygging av passivhus i Levanger”.

Representanten Karl M. Buchholdt begrunnet forslaget med: ”Passivhus er et enkelt og rimelig tiltak for å oppfordre folk til å redusere energibruken. Det bygges ikke passivhus i Levanger kommune i dag.  Venstre vil gi minst 50 prosent reduksjon i byggesaksgebyrene for passivhus i kommunen for å stimulere til bygging av mer energieffektive bygninger. Passivhus kjennetegnes med at de har et meget lavt energibehov, godt inneklima og høy teknisk komfort. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning”.

Innherred samkommunestyre vedtok i møte 9.11.2011 i sak 28/11 ”Nye betalingssatser og gebyrsatser for Innherred samkommune i samsvar med spesifisert oversikt i administrasjonssjefen budsjettforslag.”

Videre vedtok Innherred samkommunestyre i møte 1.12.2011 i sak 37/11 følgende:
Betalingssatser og gebyrsatser for Innherred samkommune 2012 vedtatt i samkommunestyret den 9.11.2011 oppheves. Nytt revidert gebyrregulativ vedtas.

I følge gebyrregulativet pkt. 2.1 Boliger/ fritidsboliger er gebyret pr. selvstendig boenhet/ leilighet/ hytte satt til kr. 10.300. Det vil si at en byggetillatelse for et passivhus som inneholder en boenhet koster pr dato kr.10.300.

Passivhus er en samlebetegnelse for bygg der energibehovet reduseres ved hjelp av passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, svært gode vinduer og ekstra tetthet og varmegjenvinning. Det er utarbeidet en egen Norsk standard, NS 3700:2010 – kriterier for passivhus og lavenergihus, boligbygninger som definer hvordan et passivhus skal planlegges og bygges. Det er en nasjonal målsetning om at den %-vise andel passivhus skal økes. Kravet til isolering og tetthet er betydelig økt også for vanlige boliger.

Vurdering:
Det er noen få kommuner i Norge som har innført redusert gebyr for byggesaksbehandling av passivhus. Oslo kommune har innført 50 % reduksjon. Et bolighus på 200 m2 bra (bruksareal) som normalt får et byggesaksgebyr på kr. 25.600 vil dermed koste kr. 12.800. Jevnaker kommune har som den første kommunen i Norge, vedtatt å ikke ta gebyr for behandling av søknader om passivhus. Forutsetningen er at søknaden leveres elektronisk.

Byggesaksgebyrene skal gjenspeile den reelle kostnaden for saksbehandlingen i kommunen. Kommunen har imidlertid anledning til å prioritere noen typer tiltak ved å vedta lavere gebyrsatser for disse. Medgått tid til behandling av en byggesak med passivhus er den samme som for andre hus. En reduksjon i gebyret må derfor begrunnes i en kommunal prioritering og ikke i arbeidsmengden for denne type søknad. Fra sentrale myndigheter er det signalisert at passivhus etter hvert bør bli den gjeldende standard for nye hus.
Pr. dags dato har PBOM- enheten ikke mottatt eller behandlet noen søknader om oppføring av passivhus i Innherred samkommune. Det har imidlertid nylig vært avholdt en forhåndskonferanse i forbindelse med utbygging av et mindre boligfelt i Levanger hvor det ble lagt fram planer om mulig bygging av 14 eneboliger i rekke som passivhus.

Omfanget av byggesøknader med passivhusløsning er som det framgår meget lav, men en må forvente en økende mengde. Hvis andelen passivhussøknader over tid blir stor, vil en reduksjon i gebyret for passivhus føre til redusert gebyrinntekt som igjen tilsier at gebyret for andre type bygg må settes opp. Eksisterende gebyrsats anses for å være relativt lav og vil ikke være av stor betydning i et byggeregnskap.

Det synes ikke riktig å endre gebyrsatsene midt i et budsjettår.

Konklusjon:
Evt. innføring av lavere gebyrsats ved bygging av passivhus vurderes av Innherred samkommune i forbindelse med behandling av gebyrregulativet for byggesak /behandlingen av budsjettet for 2013. Det forutsettes at passivhus bygges etter gjeldende Norsk Standard NS 3700.
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 02.05.2012 15:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051