Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 02.05.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 13:00 - 13:55

Sakliste som PDF  -  som EPUB  (for nettbrett/mobil, eBok)

Protokoll som PDF  -  som EPUB  (for nettbrett/mobil, eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 38/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets 28.03.12 protokoll vedtak
PS 39/12 Overskattetakstnemnda i Levanger - suppleringsvalg utredning vedtak
PS 40/12 Nasjonal transportplan 2014- 2023, høring utredning vedtak
PS 41/12 Gebyrregulativ for byggesak - passivhus utredning vedtak
PS 42/12 Olavsrosa - søknad om tildeling av kvalitetsmerket Olavsrosa utredning vedtak
PS 43/12 Søknader om økonomisk støtte første halvår 2012 utredning vedtak
PS 44/12 Høring - NOU : Ungdom, makt og medvirkning (utlagt 29.04.12) utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x
Arild Børseth ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x

                 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Hilde Monika Røstad prosjektleder kulturmiljøfredning Levanger sentrum


Det ble diskutert om formannskapets skal gjennomføre besøk til Herceg Novi høsten 2012. Dette som en del av vennskapsbysamarbeidet. Rådmannen legger fram sak til behandling.

Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V):
Hvilke tiltak vil iverksettes for å sikre bevilgning til utbygging av uteområdet på barnehagen på Staup?
Ordføreren og rådmannen besvarte spørsmålet.
       Til toppen av siden

 

 

PS 38/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets 28.03.12

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.05.2012

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 28. mars 2012 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 28. mars 2012 godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 39/12 Overskattetakstnemnda i Levanger - suppleringsvalg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.05.2012

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende forslag til vedtak:
Som nytt varamedlem til overskattetakstnemnda velges: Birgit Bremer Mejdal

Endring: Harald Lein blir varamedlem til nemnda. Jann Karlsen blir fast medlem til nemnda.

Varamedlemsrekkefølgen blir slik:

 • Trond Hustad
 • Harald Lein
 • Randi Aasenhus
 • Øivind Haugberg
 • Elise Berre
 • Birgit Bremer Mejdal


Avstemning:
Hojems forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som nytt varamedlem til overskattetakstnemnda velges: Birgit Bremer Mejdal

Endring: Harald Lein blir varamedlem til nemnda. Jann Karlsen blir fast medlem til nemnda.

Varamedlemsrekkefølgen blir slik:

 • Trond Hustad
 • Harald Lein
 • Randi Aasenhus
 • Øivind Haugberg
 • Elise Berre
 • Birgit Bremer Mejdal
         Til toppen av siden


 

 

PS 40/12 Nasjonal transportplan 2014- 2023, høring

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunen mener forslag til Nasjonal transportplan på en god måte belyser relevante problemstillinger. For framtidsrettet og robust utvikling av regionen er det viktig å legge et høyt ambisjonsnivå for samferdselsinfrastrukturen.

Kommunen vil spesielt peke på:

 1. Kommunen viser til uttalelse til konseptvalgutredning (KVU) Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig utvikling på aksen. I tillegg bør mulighetsstudie Meråkerbanen løftes fram for å oppnå synergieffekter med elektrifisering og for styrking av det Midt-nordiske transportsystemet.
 2. Følgende utfordringer i Levanger / Verdal må løses på kort sikt:
  • E6 må bygges utenom Åsen sentrum
  • Utbygging / ombygging av E6 i Bjørga
  • Ny trase / utbygging E6 fra Havnekrysset Verdal til Mule Levanger
  • Planfri kryssing E6 / Fv 72 ved Bergsgrav
  • Forbedret fergetilbud mellom Levanger og Ytterøy
 3. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om ”Trondheim - Steinkjer 1 time”. Viktige milepeler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. Realisering av elektrifisering er en klar milepel for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet materiellutskifting og betydelige klimaeffekter.
 4. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly). Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokaliseringen ha. Hell-Muruvik framstår som den beste løsningen.
 5. Det forventes at hovedandelen av foreslåtte tiltak innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2014- 2023.
 6. Det er politisk vilje til å åpne for vurderinger av bruk av bompenger på veg, for å bidra til å finansiere utvikling av jernbanenettet.
         Til toppen av siden


 

 

PS 41/12 Gebyrregulativ for byggesak - passivhus

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.05.2012

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Levanger kommune vil gi 50 prosent reduksjon i byggesaksgebyrene for bygging av passivhus fra og med 1/6-2012. Kostnader til dekning av ordningen gjøres via formannskapets disposisjonskonto til dekning samkommunens reduserte utgifter.
 2. Innherred samkommune innfører 50 prosent reduksjon i gebyrene for bygging av passivhus fra 2013.


Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Buchholdts forslag til vedtak.

VEDTAK:
Levanger kommune ber samkommunestyret vurdere innføring av lavere gebyrsats ved bygging av passivhus i forbindelse med behandling av gebyrregulativet for byggesak /behandlingen av budsjettet for 2013. 
       Til toppen av siden

 

 

PS 42/12 Olavsrosa - søknad om tildeling av kvalitetsmerket Olavsrosa

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune søker om å få tildelt kvalitetmerket Olavsrosa for Marsimartnan og for Trehusbyen.
       Til toppen av siden

 

 

PS 43/12 Søknader om økonomisk støtte første halvår 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.05.2012

Habilitet:
Hans Aalberg, FRP, ba om formannskapets vurdering av sin habilitet.
Aalberg ble av formannskapet ansett som habil til å behandle denne sak.

Forslag i møte:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:

1. Følgende søknader innvilges:


Nr.


Søker


Beløp

03

Nord-Trøndelag Døveforening

 

 5.000

05

Russen ved Levanger v.s.

 

 5.000

07

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

 

10.000

08

Støttegruppa etter 22. juli, avd. NT

 

10.000

09

St. Olavsloppet

 

20.000

11

Restaureringskomiteen for dampskipet Verdalen

 

20.000

13

Namdalsfestivalen 2012

 

  5.000

15

Åsen skolekorps

 

10.000

16

Levanger v.s.

 

20.000

17

Kunstprosjektet ”Cross Over”

 

10.000

18

1. Levanger Speidergruppe

 

   2.000

19

Mule Skolekorps

 

10.000

20

Mental Helse Levanger

 

20.000

22

Tour de Tomtvatnet, ”Jenter på hjul”

 

20.000

23

BVD

 

10.000

24

Levanger Idrettsråd

 

10.000

25

Stiftelsen Ytterøy Bygdetun

 

20.000

26

Markabygda Skole – og Janisjarkorps

 

10.000

27

Levanger BarneBy Teater

 

15.000

28

Levanger Fotballklubb Junior 1

 

15.000

30

Skogn Museumslag

 

   4.000

31

Roknesvollen 4 H -  seter

 

40.000

32

Levanger Ungdomsråd

 

10.000

33

IL Sverre Turn

 

15.000

34

Nessegutten FFU

 

10.000

35

Juvente

 

15.000

36

Kulturuka i Levanger

 

15.000

37

Norsk Sjongleringsforbund

 

10.000

 

SUM 

366.000


2. Samlet beløp, kr. 366.000 ,-, belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og tilskudd.
3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08, skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.
       Til toppen av siden

 

 

PS 44/12 Høring - NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Utvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune stiller seg bak hovedtrekkene, konklusjoner og forslag til tiltak i utredninga, og kommer med følgende kommentarer i tillegg:

Skolens demokratioppdrag

 • Kommunen ønsker å understreke viktigheten av økt fokus på demokratiforståelse og deltakelse i demokratiske prosesser i grunnskolen. Dette kan bygges både gjennom et eget demokratifag, men ikke minst gjennom å styrke den praktiske erfaringa i form av elevråds- og klasserådsarbeid som allerede eksisterer i skolene. Kommunen er meget positive til frivillige valg i ungdomsskolen og tilråder at det lages eget opplegg med samarbeid mellom skole og de politiske partiene for å få gjennomført valgene på en god måte.
 • Kommunen tror læreres kompetanse om elevmedvirkning er bra, men at økt fokus på kompetanse knyttet til barn og unges makt og medvirkning kan sikre at veiledning og rådgivning blir mindre individavhengig og at forskjellene fra skole til skole kan bli mindre.
 • Kommunen har fått innspill på at elevråd ønsker større tilgang/mulighet til den kommunale politikken.
 • Kommunen støtter absolutt forslaget om forsøksprosjekt med regionale lærlingeråd.


Deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Levanger kommune praktiserer allerede fri leie av kommunens skolelokaler, til organisert aktivitet for barn/unge under 16 år, utenom undervisningstid. Kommunen mener at dette er en meget god ordning som stimulerer til organisert aktivitet for barn og unge og som på denne måten kan øke barn og unges medvirkning. Kommunen har fått innspill på at muligheten for leie kan gjøres bedre kjent og enklere tilgjengelig.
 • Kommunen går inn for å styrke og bedre arbeidet som gjøres for eksisterende myndighetsinitierte ordninger for medvirkning (ungdomsråd og elevråd), før man eventuelt oppretter nye organ som et lokalt samarbeidsråd for barne- og ungdomsorganisasjoner.


Medvirkning gjennom ungdomsråd

 • Kommunen ser både positive og negative sider med å utarbeide lovfastsatte nasjonale retningslinjer for lokale ungdomsråd. Dersom dette er retningslinjer som kan bidra til å tydeliggjøre ungdomsrådenes betydning, rolle, oppgaver og handlingsrom, ser Kommunen positivt på dette. Dersom eventuelle retningslinjer er med på å begrense den ungdommelige kreativitet, impulsivitet og frihet vil slike retningslinjer føre til en følelse av mindre mulighet til medvirkning og i verste fall resignasjon. Kommunen mener likevel at det skal være mulig å gi retningslinjer som unngår dette.
 • Kommunen støtter forslaget om kompetansehevning for kommuneansatte med ansvar for ungdomsråd. Kommunen mener likevel at kompetanseheving også generelt i administrasjon og politisk ledelse vil kunne styrke ungdoms muligheter til makt og medvirkning i kommunene. Spesielt ser Kommunen fordeler med å gjøre administrative og politiske prosesser, systemer og dokumenter mer forståelig og tilgjengelig for barn og unge enn det de er i dag. Dersom ungdom har en formell medvirkningsrett, men ikke har forutsetninger for å kunne forstå eller å delta i prosessene, blir det som skulle vært reel medvirkning, kvasimedvirkning. Kommunen mener at flere enn rådgiver for ungdomsrådet har et særskilt ansvar her.


Valgkanalen
På spørsmålet om stemmerettsalder ser kommunen positivt på å endre stemmerettsalder til 16 år. Begrunnelsen vår slutter seg til de vurderinger som er gjort og de argumentene som kommer fram av de fem medlemmene i utredningsk som gikk inn for å senke stemmerettsalder til 16 år (kan leses på side 71-72, kap 6).

Digitalt medborgerskap
Kommunen støtter forslagene, selv om vi tror at ungdom har mye kunnskap om maktpotensialet i sosiale medier allerede. Mange unge bruker sosiale medier både til ytring og medvirkning og er på veldig klar over hvilke muligheter som ligger i bruken av sosiale medier. Kommunen foreslår imidlertid at lærere og andre voksne som jobber med barn og unge kan få mer kompetanse på området.

Personvern i nye medier
Kommunen støtter utredningas forslag om opplæring i personvern. Kommunen mener likevel at selv om en ansatte bør gis særlig ansvar for personvern, bør alle ansatte øke kompetansen om personvern i nye medier.

Unge under offentlig omsorg
Av tidsmessige grunner ble det foregående temaene prioritert i arbeidet med høringsuttalelsen. Det ble ikke etterspurt uttalelser fra ungdomsråd og elevråd på temaet om unge under offentlig omsorg.

Andre kommentarer
Kommunen hadde gjerne sett at problemstillinga omkring lærlingeplasser ble belyst i NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning og tatt opp under tema ”Makt over eget liv”. Dette er ei utfordring som opptar mange unge og som påvirker unges yrkesvalg.
       Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 11.05.2012 10:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051