Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 02.04.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 13:00 - 14:20

Sakliste, rev. 31.03.14, som PDF - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 26/14 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 27/14 Søknad om fritak fra politiske verv - Heidi Flaten utredning vedtak
PS 28/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 25.03.14 utredning vedtak
PS 29/14 Søknader om økonomisk støtte første halvår 2014 utredning vedtak
PS 30/14 Økonomisk støtte for 2014 - særskilte sponsorobjekt utredning vedtak
PS 31/14 Foretaksnummer 969 692 384, Håkon Fiskvik, Munkeby Søndre - Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 utredning vedtak
PS 32/14 Virksomhetsoverdragelse skjenkebevillinger utredning vedtak
PS 33/14 Høring - forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner) utredning vedtak
PS 34/14 Gatelys strekningen Åsen-Åsenfjorden – forskuttering av kostnader utredning vedtak
PS 35/14 Budsjett for SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) Nord-Trøndelag (utlagt 31.03.14) utredning vedtak 
FO 1/14 Spørsmål fra Karl M Buchholdt (V) - tomter i Vollamarka og Fossingtrøa tekst behandl.

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Einar Bangstad  varamedlem   x Andreas Jenssen Hjelmstad 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  

 

Orienteringer:

 

PS 26/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.04.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 5. mars 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 5. mars 2014 godkjennes.
Til toppen av siden

 

 

PS 27/14 Søknad om fritak fra politiske verv - Heidi Flaten

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.04.2014

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Som ny representant til representantskapet i Innherred Interkommunale legevakt IKS velges: Annikken Kjær Haraldsen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med Buccholdts forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Heidi Flaten fritas fra sine politiske verv for inneværende valgperiode.

Som ny representant til representantskapet i Innherred Interkommunale legevakt IKS velges: Annikken Kjær Haraldsen
Til toppen av siden

 

 

 

PS 28/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 25.03.14

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.04.2014

Forslag i møte:

Robert Svarva (ap) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune har ingen merknader til Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat datert 21.03.14, med forslag til endring i politiloven.

Av de øvrige framlagte høringer avgis ikke uttalelser.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune har ingen merknader til Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat datert 21.03.14, med forslag til endring i politiloven.

Av de øvrige framlagte høringer avgis ikke uttalelser.
Til toppen av siden

 

 

PS 29/14 Søknader om økonomisk støtte første halvår 2014

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.04.2014

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Søknad 13 IL Sverre fotball innvilges kr. 20.000,-.

Søknad 17 Solhaug Rusforebyggingssenter reduseres til kr. 80.000.

Habiliet:

På bakgrunn av forslag fra Buchholdt ba Hans Aalberg om formannskapets vurdering av sin habilitet. Aalberg ble av et enstemmig formannskap erklært inhabil.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med Buchholdts endringsforslag, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.      Følgende søknader innvilges:

Nr.

Søker

Innstilt beløp

03

Levanger Røde Kors

20.000

04

Mule Skolekorps

10.000

06

Sluttspillalliansen håndball, LHK, Skogn i.l., Sp. Kl. Nessegutten, Frol i.l.

20.000

07

Åsen Skolekorps

10.000

08

Sp. Kl. Nessegutten FFU

  8.000

09

Innherred RC Bil Klubb

  8.000

10

St Olavsloppet

20.000

11

Rock Village, Skogn

10.000

13

IL Sverre fotball

20.000

14

Grunnlovsjubileet 2014

80.000

15

Frol I.l. friidrett (draktreklame)

  5.000

16

Levanger Idrettsråd

10.000

17

Solhaug Rusforebyggingssenter

80.000

 

Sum

301.000


2. Samlet beløp, kr. 321.000 belastes konto nr. 14703 – 1000 – 1000 – Overføringer til andre.

3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08, skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 30/14 Økonomisk støtte for 2014 - særskilte sponsorobjekt

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.04.2014

Forslag i møte:

Robert Svarva (ap) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det foretas en gjennomgang av regler for neste års tildeling av økonomisk støtte, både ordinær støtte og støtte til særskilte sponsorobjekter i formannskapets møte 8. oktober 2014.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med Svarvas tilleggsforslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Under definisjonen særskilte sponsorobjekter, innvilges følgende idrettslag sponsorstøtte fra Levanger kommune for året 2014 :

 • LHK – Kr. 100.000,-.
 • LFK – Kr. 70.000,-.
 • Skogn i.l., skiavdelingen – Kr. 50.000,-.
 • Frol i.l., orienteringsavdelingen – Kr. 50.000,-.


Innvilget beløp stort kr. 270.000,- belastes konto nr. 14703 – 1000 - 1000 – overføringer til andre.  

Det foretas en gjennomgang av regler for neste års tildeling av økonomisk støtte, både ordinær støtte og støtte til særskilte sponsorobjekter i formannskapets møte 8. oktober 2014.
Til toppen av siden

 

 

PS 31/14 Foretaksnummer 969 692 384, Håkon Fiskvik, Munkeby Søndre - Søknad om salsgsbevillling for alkoholholdig drikk i gruppe 1

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.04.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 969 692 384, Håkon Fiskvik, Munkeby Søndre, innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 fra eget og avskjermet gårdsutsalg ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015.
 2. Håkon Fiskvik, født 25.01.58, og Sissel Eldal, født 25.03.63, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.
  Til toppen av siden

 

 


PS 32/14 Virksomhetsoverdragelse skjenkebevillinger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.04.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet med beliggenhet i Kirkegt. 57-59 overføres fra foretaksnummer 995 359 391, Plaza Mexico AS, til foretaksnummer 913 094 565, Ghalib Restaurant AS, og med en varighet på bevillingsperioden satt til den 30.06.2015.   
 2. F.nr. 01.07.60, Ghalib AL Zhairi, og f.nr. 19.11.82, Fatin Alkhamisi, godkjennes som skjenkebestyrer og stedfortreder ved foretaksnummer 913 094 565, Ghalib Restaurant AS.
 3. Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet med beliggenhet Sjøgt. 17 overføres fra foretaksnummer 991 164 359, Mama Rosa/Rozan Limited, til foretaksnummer 913 094 557, Sjøparken Restaurant     AS, og med en varighet på bevillingsperioden satt til den 30.06.2015.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 33/14 Høring - forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner)

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.04.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune har ingen merknader til Forsvarsdepartementets høringsnotat av 17.02.2014 med forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt-innføring av verneplikt for kvinner).
Til toppen av siden

 

 

 

PS 34/14 Gatebelysning Åsen - Åsenfjord - forskuttering av kostnader

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.04.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune ønsker å forskuttere gatebelysning på strekningen Åsen samfunnshus til Åsenfjord. Det innledes samtaler med fylkeskommunen om en avtale om forskuttering med sikte på en raskest mulig gjennomføring.
 2. Når en avtale med fylkeskommunen foreligger, fremmer rådmannen en egen sak om finansiering.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 35/14 Budsjett for SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.04.2014

Habilitet:

Astrid Juberg Vordal ba om formannskapets vurdering av sin habilitet. Vordal ble erklært inhabil med 8 mot 1 stemme.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Budsjett for SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) 2014 godkjennes.

Til toppen av siden

 

 

FO 1/14 Spørsmål fra Karl M Buchholdt (V) - tomter i Vollamarka og Fossingtrøa

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.04.2014

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Når er tomtene i Vollamarka og Fossingtrøa klare for salg?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 02.04.2014 16:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051