Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 11.03.09 - sak 29/09 - Søknad om forhåndsutbetaling av spillemidler - Innherred Motorsportklubb - Torsbustaden motorkrossanlegg

Arild Pettersen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arild Pettersen
Arkivref.: 2009/2097
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 11.03.09 29/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknaden fra Innherred Motorsportklubb om et rentefritt forskudd på spillemidler til et motorkrossanlegg/-bane i Torsbustaden på kr 700 000,- avslås

Vedlegg:

Forhåndsutbetaling av spillemidler PDF
 
Reguleringskart PUK-sak 7/09 PDF
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Innherred Motorsportklubb har i brev av 15. des. 2008 søkt om forhåndsutbetaling av spillemidler.

Innherred Motorsportklubb ble startet i 2002 og har siden da bygd opp et aktivt motorcrossmiljø i Levanger. Klubben har hatt tilhold i Strømsgruva i Åsen men brukstillatelsen til området gikk ut 31.12.08. Dvs. at klubben pr i dag står uten anlegg/bane. Klubben har funnet fram til et område i Trosbustaden som den finner svært godt egnet for å anlegge en ny bane. Planene er avklart med grunneier (Skogn bygdeallmenning) og de øvrige anleggseiere i området. RG-prosjekt har utarbeidet reguleringsplan for området. Planen er behandlet 1. gang av PUK 21.01.09, som sak 7/09, og lagt ut til offentlig ettersyn med frist til 13.03.09 for uttalelser.

Motorcross er en voksende sportsgren. IMSK opplyser at klubben,  i 2008, har ca120 medlemmer fra 8-60 år. Klubben har et uttrykt mål om å tilrettelegge så langt som råd er for funksjonshemmede. Klubben er interessert i samarbeid med andre motorklubber og ønsker samarbeid med andre lag/foreninger i Torsbustaden om bruk av varmestue/toaletter mm.

Klubben understreker at siden den har mistet sitt tidligere anlegg og nå står helt uten bane er det svært viktig at de kan komme i gang med anleggsvirksomheten så snart reguleringsplanen er godkjent.

Kostnadsoverslaget for anlegget ligger på ca. 2.5 mill. kr. Klubben har høsten 2008 søkt om kr 700 000,- i Spillemidler som er maksimalt tilskudd for denne type anlegg. Søknadene blir behandlet av Nord-Trøndelag fylkeskommune og årets fordeling vedtatt av fylkesrådet i mai/juni. Blir søknaden fra Innherred Motorsportklubb godkjent i år vil det ta minst 3-4 år før de får den første bevilgningen, alt avhengig av overskuddet i Norsk Tipping og eventuelle endringer i fordelingsnøkkelen. At fylkeskommunen godkjenner søknad/søknadssum er ingen formell garanti for at tilskuddet noen gang blir bevilget. Men hvis søkeren fornyer sin søknad årlig har det knapt forekommet at ikke tilskuddet, før eller siden er blitt bevilget.

Forøvrig er kostnadene planlagt finansiert som følger:

Egenkapital ........ kr 1 136 100,-
Lån ...................  ”      513 400,-
Dugnad .............. ”      209 600,-
Vurdering:

Levanger Motorsportklubb gjør uten tvil et stort og viktig arbeid, som engasjerer barn og ungdom, og gir et godt alternativ til de som kanskje ikke er interessert i å drive tradisjonell idrett. Det er derfor sterkt beklagelig at klubben står uten bane/anlegg fra årsskiftet.

Det knytter seg imidlertid store betenkeligheter til at kommunen skal forskuttere spillemidler som ulike lag og foreninger har søkt om. Kommunen har tidligere avslått denne type søknader. Bare i forbindelse med egne anlegg (ballbinger på skoler) har kommunen forskuttert spillemidler. Hvis man åpner for å forskuttere spillemidler vil det være stor sannsynlighet for at kommunen får flere søknader om dette årlig. Med forholdsvis store summer og flere års ventetid vil det lett føre til at kommunen får betydelige utestående beløp over lang tid.

Innherred Motorsportklubb påberoper seg å være i en spesiell situasjon fordi klubben ikke lenger kan benytte anlegget i Strømsgruva. Imidlertid vil andre søkere også relativt lett kunne argumentere for at de har spesielle behov og derfor må få forskuttert spillemidler for å komme raskt i gang med anleggsarbeidet.

Når det gjelder søknaden fra Innherred Motorsportsklubb foreligger det pr. i dag ingen godkjenning, tilsagn eller garantier for de 700 000 kronene. Alle forhold tatt i betraktning kan vi ikke tilrå at Levanger kommune forskutterer eventuelle spillemidler til Innherred Motorsportklubbs prosjekt i Torsbustaden. For å hjelpe klubben noe kunne man ved årets rullering av Handlingsprogram for idrettsanlegg vurdere å flytte Innherreds Motorsportklubbs søknad høyere opp på prioriteringslista for å søke å korte ned ventetiden noe. Effekten vil imidlertid være usikker siden vi ikke har noen garanti for at fylkeskommunen følger kommunens prioritering.

 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 24.04.2009 15:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051