Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 11.03.09

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 11.03.2009, kl. 13:00-14:25
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 24/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 25/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 25. februar 2009 protokoll vedtak
PS 26/09 Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning - valg av representanter til arbeidsgrupper utredning vedtak
PS 27/09 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - korpsstøtte 17. mai utredning vedtak
PS 28/09 Makeskifte av areal med Arthur Trapnes vedr. Levanger Arboret utredning vedtak
PS 29/09 Søknad om forhåndsutbetaling av spillemidler - Innherred Motorsportklubb - Torsbustaden motorkrossanlegg utredning vedtak
PS 30/09 Klagesaker Gjemble barnehage og Staup Natur og aktivitetsbarnehage utredning vedtak
PS 31/09 Fylkesvegplan 2010-2013, høring utredning vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v - forfall
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Heidi Flaten v varamedlem 1 h/v x (Nina Bakken Bye)

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Trude Nøst kommunalsjef
Arnstein Kjeldsen fagleder budsjett

 

Orientering:

  • Orientering fra SLT-koordinator Kristin Roe (SLT = Samordna Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak)


Hans Aalberg (FRP) stilte spørsmål om status for arbeidet med vurdering av ulike modeller for beregning av tilskudd til barnehager.

Hans Aalberg (FRP) stilte spørsmål angående arbeidet med prosjekt skolebruksplanen.

Hans Heieraas (SP) orienterte fra prostistyrets møte 10.3.09.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 24/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

PS 25/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 25.02.09.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2009

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapskapets møte 25.02.09 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapskapets møte 25.02.09 godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

PS 26/09 Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning - 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2009

Forslag i møte:

Formannskapet oppnever følgende politiske representanter til arbeidsgruppene:

·         Fokusområde Reiseliv, kultur og opplevelser: Hanne Lilleberg

·         Fokusområde Landbruk og mat: Asbjørn Brustad

·         Fokusområde Miljøbasert næringsutvikling: (utpekes av FRP innen 18.3.09)

·         Fokusområde Helseteknologi: Anne Britt Skjetne

·         Fokusområde Industri og energi: Arild Nordli

·         Fokusområde Naturforvaltning: Britt Tønne Haugan

·         Fokusområde Utdanning og kompetanse:  (H utpeker innen 18.3.09)

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapet oppnever følgende politiske representanter til arbeidsgruppene:

·         Fokusområde Reiseliv, kultur og opplevelser: Hanne Lilleberg

·         Fokusområde Landbruk og mat: Asbjørn Brustad

·         Fokusområde Miljøbasert næringsutvikling: (utpekes av FRP innen 18.3.09)

·         Fokusområde Helseteknologi: Anne Britt Skjetne

·         Fokusområde Industri og energi: Arild Nordli

·         Fokusområde Naturforvaltning: Britt Tønne Haugan

·         Fokusområde Utdanning og kompetanse:  (H utpeker innen 18.3.09)     Til toppen av siden

 

 

PS 27/09 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - korpsstøtte 17. mai

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2009

Forslag i møte:

Rådmannen endret sitt forslag til vedtak:

Tilskuddet til musikkorps/skolekorps for spilling 17. mai økes fra kr. 2000 til kr. 4000 i 2009. Foreldrekorpset ”tut og blæs” innvilges kr. 1.000,- i tilskudd.

Økningen, kr 25.000 belastes formannskapets tilskuddskonto.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Tilskuddet til musikkorps/skolekorps for spilling 17. mai økes fra kr. 2000 til kr. 4000 i 2009. Foreldrekorpset ”tut og blæs” innvilges kr. 1.000,- i tilskudd.

Økningen, kr 25.000 belastes formannskapets tilskuddskonto.     Til toppen av siden

 

 

PS 28/09 Makeskifte av areal med Arthur Trapnes vedr. Levanger Arboret

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag  til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Levanger kommune foretar makeskifte med Arthur Trapnes.

    Levanger kommune gir fra seg eiendommen gnr.1/bnr. 250-1, ca 20500 m2 og overtar fra Arthur Trapnes eiendommen gnr.1/bnr.19-1 og gnr.1/bnr.355 på til sammen 270000 m2.

2. Levanger kommune betaler alle omkostninger forbundet med makeskiftet.     Til toppen av siden

 

 

PS 29/09 Søknad om forhåndsutbetaling av spillemidler - Innherred Motorsportklubb - Torsbustaden motorkrossanlegg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2009

Forslag i møte:

Gunnhild Nesgård (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak.

Levanger kommune innvilger Levanger motorsportsklubb et lån på kr. 700.000,- til 3% rente, under den forutsetning at reguleringsplanen blir godkjent.

Spillemiddelsummen innbetales til kommunen umiddelbart.

Det skal på grunn av den spesielle situasjonen ved at motorsportklubben må forlate sitt anlegg i Strømsgruva, ikke dannes presidens.

Avstemning:

Nesgårds forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

Levanger kommune innvilger Levanger motorsportsklubb et lån på kr. 700.000,- til 3% rente, under den forutsetning at reguleringsplanen blir godkjent.

Spillemiddelsummen innbetales til kommunen umiddelbart.

Det skal på grunn av den spesielle situasjonen ved at motorsportklubben må forlate sitt anlegg i Strømsgruva, ikke dannes presidens.     Til toppen av siden

 

 

PS 30/09 Klagesaker Gjemble barnehage og Staup Natur og aktivitetsbarnehage

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2009

Orientering i møte:

Fagleder budsjett Arnstein Kjeldsen orienterte.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Gjemble barnehage tildeles kr.1.342.400,-  i kommunalt tilskudd for 2007, en økning på kr.182.512 i forhold til opprinnelig vedtak.

2. Staup natur og Aktivitetsbarnehage tildeles kr. 793.134,-   i kommunalt tilskudd for 2007, en økning på kr.107.446,- i forhold til opprinnelig vedtak.

3. Vedtaket for de to barnehagene innebærer en økning i  tilskudd på kr. 1,8 mill.  for alle private barnehager for 2007.

4. For 2008 innebærer dette kr. 4,6 mill.  i økt tilskudd.

5. Merkostnadene avsettes i regnskapet for 2008.     Til toppen av siden

 

 

PS 31/09 Fylkesvegplan 2010-2013, høring

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til ny fylkesvegplan 2010-2013 tas til etterretning med følgende endringer/tilføyninger;

1. Fv.129, Heir-Munkeby forsterkes/asfalteres i planperioden 2010-2013.

2. Fv. 119, Gang/sykkelveg Lysaker-Korsbakken bygges parallelt med midtdeler Holsand – Gråmyra.

3. Vedlegg 2, kommunens ønsker om gang-/sykkelveger, oppdateres i henhold til TS-plan og innmeldte behov.

4. Fv. 125, bygging av nytt kryss/rundkjøring og busslomme ved Moan

5. Fv. 126 (Jamtvegen), breddeutvidelse/forsterking samt fortau      Til toppen av siden

Publisert: 22.04.2009 12:45 Sist endret: 23.12.2009 16:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051