Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.06.11 - sak 59/11 - Levanger Havn - Oversendelsesforslag

Alf Birger Haugnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivsaknr: 2007/3128 - /C00
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 29.06.11 59/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Det fremmes en egen sak for formannskapet som ansvarlig politisk organ for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder, med forslag til organisering av utvikling og utbygging havneområdet, jfr. vedtatt anbefaling i k.sak 29/11.
 2. Områdereguleringsplanen for Levanger Havn ble vedtatt 25.05.2011. Et arbeid med endring av planbestemmelsene ansees ikke som formålstjenlig så kort tid etter planvedtaket.
 3. Kostnadsberegningene for havneområdet kvalitetssikres og legges fram for formannskapet som ansvarlig organ. Prinsipp for fordeling av kostnader utarbeides.
 4. Ivaretakelse av dagens næringsliv vil bli ivaretatt av næringssjefen, jfr. sak 36/11 i PUK.
 5. Det er ikke formålstjenlig å sette noen frist nå for et slikt omfattende arbeid som beskrevet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
I kommunestyrets møte 25.05.2011, sak 25/11 Områdereguleringsplan Levanger Havn , ble følgende oversendelsesforslag vedtatt oversendt med 29 mot 4 stemmer:

 1. Nødvendig kompetanse innen regulering, forvaltning og drifting av havneområdet må etableres.
 2. Rekkefølgebestemmelsene må formuleres og etterfølges, slik at det skaper en omforent forståelse og forutsigbarhet for alle involverte parter.
 3. Plan for infrastruktur, kommunale grunnlagsinvesteringer, kostnadsnivå, samt fordeling av kostnader må bestemmes/avklares innen ”rimelig tid”.
 4. Forpliktende dialog og ivaretakelse av dagens næringsliv på kort og lang sikt skal prioriteres.
 5. Rapport innen 1. desember 2011.


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

GENERELT TIL BEHANDLING AV OVERSENDELSESFORSLAG
Iht. vårt reglement skal rådmannen legge fram for formannskapet en sak for hvert enkelt oversendelsesforslag. Formannskapet skal ta standpunkt til følgende:

 • Realitetsbehandle forslaget
 • Oversende det til en komité for videre behandling
 • Be rådmannen utrede saken og få den til ny behandling


PUNKTENE I OVERSENDELSESFORSLAGET

 1. Nødvendig kompetanse innen regulering, forvaltning og drifting av havneområdet må etableres.
  Rådmannen vil her minne om det vedtak som ble fattet i samme kommune (25.05.2011), sak 29/11 Utvalg for etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder – Anbefaling. Kommunestyret støttet her utvalgets anbefaling. I vedtatte anbefalingen heter det om framtidig utvikling av havneområdet:
  Gruppa anbefaler at det opprettes en egen gruppe ledet av kommunen for å avklare hvordan utvikling av havneområdet kan organiseres. I dette arbeidet bør aktører på havna og eventuelt andre utviklingsaktører får tilbud om deltakelse. Målet for arbeidet vil være å komme med forslag til hvordan havneområdet skal utvikles og hvilket organ/eventuelt selskap som skal ha et slikt ansvar. Fagseksjonen skal ha ansvaret for både forvaltning (oppfølging av festekontrakter) og eventuell utbygging av infrastruktur fram til valg av organisasjonsform for utvikling av havneområdet er besluttet. 

  Det politiske ansvaret for utvikling av havneområdet ble lagt til formannskapet.
 2. Rekkefølgebestemmelsene må formuleres og etterfølges, slik at det skaper en omforent forståelse og forutsigbarhet for alle involverte parter.
  Rådmannen vil her påpeke at reguleringsbestemmelsene har samme juridisk virkning som selve områdereguleringsplankartet. Dette innebærer at en omformulering av bestemmelsene innebærer ny behandling iht. plan- og bygningslovens bestemmelser.
 3. Plan for infrastruktur, kommunale grunnlagsinvesteringer, kostnadsnivå, samt fordeling av kostnader må bestemmes/avklares innen ”rimelig tid”.
  Kostnadsberegninger er igangsatt av næringsselskapet. De foreløpige kostnadene er beregnet til totalt 270 mill. kr. I dette beløpet er det ikke medtatt utgifter til nødvendig kjøp av masser for heving av terreng og utfylling av nye områder. Verdien av masser tilkjørt fra Trønderhallen samt arbeider med plastring av steinfylling i forbindelse med tilkjøring av massene er heller ikke medtatt.
 4. Forpliktende dialog og ivaretakelse av dagens næringsliv på kort og lang sikt skal prioriteres.
  I forbindelse med behandling av områdereguleringsplanen for Levanger Havn ble det i møte 11.05.2011 i PUK, sak 36/11 behandlet et oversendelsesforslag vedr. blant annet Et strategisk notat om eksisterende næringslivs framtid på havneområdet. Her fattet PUK følgende vedtak:
  3. Et strategisk notat om eksisterende næringslivs framtid på havneområdet – hvem som ønsker/kan være lokalisert på havna, ønsker flytting og spesifisering av de områder de skal flytte til, utarbeides ikke. Næringssjefen må ha den løpende kontakt med eksisterende næringsliv for ivaretakelse av dem.
  I forbindelse med denne saken ble det redegjorte for den omfattende kontakten som løpende har vært med næringslivet/aktørene på havneområdet. Det vises også til den kontakt som vil bli opprettet i forbindelse med utvikling og utbygging av havneområdet, jfr. pkt. 1 ovenfor.
 5. Rapport innen 1. desember 2011.
  Utarbeidelse av en slik omfattende rapport må vurderes ut fra tilgjengelige ressurser som er til rådighet. Dette må også sees i sammenheng med hvordan en mulig framdrift vedr. arbeidet med pkt. 1 og 3 ovenfor.


Vurdering:
Pkt. 1:
Rådmannen anser dette som et svært omfattende arbeid. Uansett hvordan dette arbeidet organiseres – jfr. de vedtatte anbefalingene, vil det her være nødvendig med omfattende kjøp av tjenester. Rådmannen vil anbefale at de vedtatte anbefalinger om en vurdering av organiseringen av utvikling og utbygging av havneområdet følges og at en vurdering av nødvendig kompetanse vil bli en del av dette arbeidet. Når det gjelder videre regulering av området (detaljplanregulering), vil dette være en oppgave for den enkelte utbygger/utbyggingsselskap. Rådmannen er usikker på hva som legges i drifting av området. De offentlige anleggene skal iht. plan- og bygningsloven tas over av kommunen for drifting så snart som disse er ferdig i forhold til de krav til opparbeidelse som er stilt – utbyggingsavtaler. Oppfølging av festeavtaler er iht. vedtatt anbefaling administrativt tillagt egen fagseksjon i Kommunalteknikk og politisk formannskapet.

Pkt. 2:
Rådmannen kan ikke se at det skal være behov for å endre reguleringsbestemmelsene. Hvis disse ikke ansees som tilfredsstillende allerede nå, burde dette skjedd under planbehandlingen. Det er naturlig at bestemmelsene nå får virke en stund før en omfattende planbehandling igangsettes. For en del områder vil planbestemmelsene nå følges opp med utbyggingsavtaler som skal behandles parallelt med detaljreguleringsplanene. Når det gjelder tolkningen av bestemmelsene, vil PUK være det organ som vil ta de prinsipielle avgjørelser hvor dette er nødvendig.

Pkt. 3:
Kommunestyre har gitt føringer på at området skal dekke alle utgifter i tilknytning til utbygging av området. Dette er et svært omfattende arbeid med bl.a. følgende utfordringer:

 • At kommunen/eventuelt utviklings-/utbyggingsselskapet sikres ”herredømme” over hele havneområdet. Deler forvaltes som kjent i dag av havnevesenet – ITH.
 • Sikre at alle kostnader blir ivaretatt. Også de kostnader som allerede er lagt ned i planlegging (næringsselskapet) og i forbindelse oppfylling og plastring mot Levangerelva (Trønderhallen).
 • Ivareta nødvendig forskuttering av utgiftene. Skal området bære alle utgiftene, må disse fordeles over tid – sikre framtidige investeringer, vurdering av utbyggingstakt etc.
 • Bestemme kvalitet på infrastruktur – veger, plasser, kai-/sjøfronter , stier, friområder etc. Vurdere hvilken ”kvalitet” utbyggingen kan bære.
 • Vurdering av hvilke anlegg som skal kreves utbygd av den enkelte utbygger og av et eventuelt utviklings-/utbyggingsselskap - utbyggingsavtaler.
 • Prinsipper for fordeling av utgiftene og hvordan disse skal sikres.
 • Generelt – hvordan en lang utbyggingsperiode skal håndteres.


Pkt. 4:
Etter rådmannens vurdering har og er dialogen med aktørene på havna god. Næringssjefen vil også etter at ansvaret for denne oppfølgingen etter at ansvaret for utvikling/utbygging av området er overtatt av andre organer, jfr. sak i PUK. Rådmannen er oppmerksom på at dette er en stor utfordring, men med det tilbud festerne på området har fått mht. forlengelse av festekontraktene, skulle forutsigbarheten for framtidig drift være tilfredsstillende ivaretatt.

Pkt. 5:
Å sette en frist for et slikt omfattende arbeid er etter rådmannens vurdering urealistisk. Som det framgår av ovennevnte redegjørelse, er dette et meget omfattende arbeid. Rådmannen har ikke disponible ressurser som kan frigis slik at denne fristen kan overholdes. Rådmannen finner det heller ikke tilrådelig å kjøre en slik sak med en slik ”hastighet”. Som det framgår av saken, vil denne kreve involvering både av politisk nivå (formannskap som ansvarlige organ) og aktuelle aktører på havna og andre mer profesjonelle utbyggingsaktører.

Det er heller ikke avsatt midler til det arbeid som er beskrevet. I dag er det også vanskelig å se omfanget og dermed utgiftene i tilknytning til dette.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 21:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051