Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.06.11 - sak 58/11 - Boligsosial handlingsplan 2011-2025

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivsaknr: 2011/4185 - /F17
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 29.06.11 58/11

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Boligsosial handlingsplan 2011-2025 tas til etterretning.
  2. Planen søkes innarbeidet i framtidige budsjett og økonomiplaner.
  3. Rådmannen igangsetter et arbeid for å etablere en felles ressurs for saksbehandling, utredning og tildeling.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
I 2009 ble Levanger kommune invitert av Husbanken til å delta i et kompetanseutviklingsprogram for boligsosialt arbeid. Med bakgrunn i denne invitasjon iverksatte rådmannen et arbeid med å kartlegge kommunens utfordringer i f.h.t. det boligsosiale arbeidet. Arbeidet ble gjennomført med hjemmel i følgende dokumenter:


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
I arbeidet med å finne utfordringsområdene i kommune har det blitt gjennomført en rekke analyser og redegjøringer:

  • identifisering og redegjøring for lovgrunnlag og lokale og nasjonale føringer
  • redegjøring for typer virkemidler og tjenester (statlige og kommunale)
  • redegjøring for dagens tildelingskriterier, organisering, rolle og ansvar
  • redegjøring for rutiner og praksis i forhold til inn og utflytting av boliger med kommunal tildelingsrett (økonomisk ansvar for leietaker, kommunen og boligeier).


En prosjektgruppe ble satt sammen med medlemmer fra administrasjon, ansatte, tillitsvalgte, politikere og bruker representanter.
Det er i perioden fra 12.01.10 til 10.05.11 gjennomført totalt 33 møter med prosjektgruppa,  prosjektgruppa og styringsgruppa og møter med Husbanken og Møreforskning. Det er arrangert 2 åpne folkemøter i prosjektperioden.
På grunn av skifte i ledelse og krav om ny mal for kommunal temaplan ble det et bytte i prosjektledelse høsten 2010.

Etter at planen ble ferdigstilt fra prosjektgruppen ble den sendt ut på høring med svarfrist satt til 29.04.11. Høringsinstanser var blant annet alle politiske partier i Levanger kommune, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, FMS og aktuelle kommunale enheter. Det kom inn 11 høringsuttalelser som prosjektgruppa har gjennomgått og behandlet.

I samme periode har flere av prosjektgruppens medlemmer deltatt i et 15 vekttalls studium i boligsosial ledelse ved HINT i samarbeid med Husbanken. Noen av konklusjonene fra denne gruppa sin rapport danner grunnlag for konklusjoner og utforming av planen.

Vurdering:
I arbeidet med boligsosial handlingsplan og i kompetansebyggingen som har skjedd parallelt med prosjektarbeidet, så har et av de sentrale temaene vært: ”Hvordan sikre innbyggerne i Levanger kommune gode tjenester innenfor det boligsosiale feltet?” 

Planen gir i sin oppstilling over Handlingsplanen en beskrivelse på hvordan gode tjenester stiller krav til organiseringen. Det er derfor nødvendig med et fokus på hvordan systemet skal bygges opp og hvordan Levanger kommune bør forvalte sine boliger til beste for vanskeligstilte på boligmarkedet.
 
Begrepet ”gode tjenester” vil måtte bety at det arbeides for å ivareta alle sider ved det boligsosiale tilbudet. På kort sikt vil dette bety en gjennomgang av rutiner og prosedyrer for tildeling og vurdering/saksutredning. Siden ”kommunal bolig” er å betrakte som en tjeneste etter loven, så er prinsippet om rettferdig og lik behandling viktig også på dette området.

Dette betyr at det må bygges opp en kompetanse rundt det boligsosiale arbeidet som bør samles i en felles enhet for saksbehandling, utredning og tildeling. Dette er også i tråd med PO-planen fra 2008 og OU-2009.

Videre krever en aktiv bruk av boligsosiale virkemidler, herunder Husbankens virkemidler, en god oversikt over og styring av kommunenes boligmasse med en plan for rullering av boligmassen som igjen vil muliggjøre nye investeringer og mer tilrettelagte enheter. Dette omtales i planens handlingsdel under satsingsdelen koordinering. Det er også helt nødvendig, for å oppnå målet om koordinerte tjenester og god samhandling, at det settes fokus på gode rutiner i forhold til eksterne og interne samarbeidspartnere.

Som det fremgår av planen så er handlingsdelen fokusert omkring saksbehandling, utredning og tildeling, rutiner og avtaler, forvaltning, kompetanse og investeringer. I dette ligger også at man i planen ikke går inn på den enkelte målgruppe, men legger seg på det som er intensjonene med lov og forskrift: Alle som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, har en rett på å bli vurdert med hensyn til bolig som tjeneste vurdert opp i mot den enkeltes behov, herunder behovet for tjenester i bolig.

I praksis hviler handlingsplanen på noen premisser som er viktige for å nå målet med å sikre innbyggerne i Levanger gode boligsosiale tjenester. En plan for rullering av boligmassen og en reorganisering av boligforvaltningen, en egen forvaltningstjeneste med fokus på boligsosiale kompetansebygging og nye investeringer som kan gi bedre og mer hensiktsmessige boliger for vanskeligstilte boligsøkere.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 21:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051