Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.06.11 - sak 57/11 - Marsimartnan 2011 - rapport og regnskap

Grete Ludvigsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivsaknr: 2010/8906
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 29.06.11 57/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Regnskapet for 2011 godkjennes. Årets overskudd, kr 56.597,- går til fond Marsimartnan
 2. Som ny hovedkomite velges:
  Grete Ludvigsen, leder, valgt for 2011-2012, næringssjef L.K.
  Tor Arne Langås erstatter Turid Inderberg som var valgt for 2011-2012, kommunalteknikk, L.K.
  Eva Gunn Eide, velges for 2012-2013, kultur, L.K.
  Bente Anita Elden, valgt for 2011-2012, Servicekontoret, L.K.
  John Helge Holmen, velges for 2012-2013, Næring, L.K.
  Jann Karlsen, velges for 2012-2013, medlem Formannskapet
  Et medlem oppnevnes av hovedsponsor
 3. Hovedkomite oppnevner egen komité for fakkeltoget
 4. Hovedkomiteen får fullmakt til å engasjere sekretariat


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kommunestyret fattet 12.12.07 i sak PS 83/07 Marsimartnan - Organisering  (video) følgende vedtak:

 1. Ansvaret for Marsimartnan overføres fra Levanger Næringsselskap til Levanger kommune fra 1.1.2008.         
 2. For framtida velges Hovedkomiteen av Formannskapet.
 3. Budsjett for Marsimartnan forelegges formannskapet for godkjenning. Arrangementet skal ha som mål å gå i økonomisk balanse hvert år.
 4. Egen rapport med regnskap fremlegges for formannskapet senest 01.08 hvert år.
 5. Opparbeidet overskudd på tidligere arrangement overføres til eget fond for Marsimartnan.
 6. Det utarbeides en godt begrunnet søknad om midler fra Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag.


Marsimartnan er registrert i det kommunale regnskap på ansvarsområde 1322. Regnskapet for Marsimartnan 2011 legges fram for formannskapet til godkjenning iht kommunestyrets vedtak.
Årets regnskap er for arrangementet i 2011 inn i kommunens regnskap og underlagt kommunal revisjon. Frist for rapport og regnskap er i sak PS 83/07 satt til innen 01.08. hvert år.
Regionale midler

Det finnes to ulike regionale støtteordninger:

 1. Festivalstøtte – som er driftsstøtte begrenset oppad til kr 100.000,-.
  Det er ikke søkt om dette for Marsimartnan 2010 da martnan ikke betegner seg som  ”festival”.
  Regional Utviklingsavdeling er kontaktet for avklaring om støtte til arrangementet med tanke på kommende års Marsimartnan.
  Det ble ved gjennomgang av søknad til NTFK om støtte til jubileum 2011 påpekt at Marsimartnan vil kunne være søknadsberettiget for festivalstøtte etter at det er gjort endringer i kriterier for festivalstøtte. For året 2011 vil NTFK imidlertid la den totale støtten til jubileumsåret måtte omfatte alle arrangementer – også Marsimartnan 2011.
 2. Støtte til utviklingsprosjekt av arrangementet. Regional Utviklingsavdeling kan bidra i utviklingsprosjekt – også i samfinansiering med KRD.
  Det ble i mai 2010 søkt prosjektmidler fra KRDs Bolyst 2010. Søknaden ble ikke innvilget. 


Marsimartnan 2011, fra 23.-26. februar, ble gjennomført etter erfaring fra tidligere år med spesiell fokus på at Marsimartnan skulle være et av hovedarrangementene i Levangers 1000års jubileum.

Åpningsarrangement i Sjøparken
Dermed ble det lagt ekstra ressurser i åpningsarrangement i Sjøparken. Innspæll AS v/Arnulf Haga ble innleid til å lage dette arrangementet, som symboliserte møtet mellom sjø og land i 1850, med fiskeren som kom i land fra DS Pauline og som skulle betale overlag stor avgift. Maija Skille stod for operasang.  Da vi under Marsimartnans første del hadde besøk av Riksantikvaren fikk han også en rolle i dette tablået. Jørn Holme stod for den offisielle åpningen av Marsimartnan.
Mange mennesker møtte opp i Sjøparken og fikk en fin kulturopplevelse til tross for kulden.
 
Kirkekonserten
Kirkekonserten med Ida Jenshus samme kveld trakk ikke publikum i stor grad, og årets kirkekonsert gikk dermed med underskudd, kr.21.877.  En generell sak ang. konserter er at skal en ha attraktiv, stor artist koster det relativt mye og en vil trenge mye publikum for å få dette til å gå rundt økonomisk.

Fakkelnatta
Igjen opplevde en at Fakkelnatta overgikk alle forventninger.  Mer enn 100 tablå var langs ruta og det ble sagt at minst 10.000 publikummere gikk i fakkeltoget. Det var å merke seg at også veldig mange barn deltok i fakkeltoget.

Arbeidet med å regissere og lage fakkelnatta er enorm.  En regner at mer enn 1000 frivillige personer var involvert i å lage tablåer. Lag og foreninger ble oppfordret til å delta. Også næringslivet tok utfordringen og stilte tablåer langs ruta.
Nytt av året var at tablåene gjennom ruta også hadde historisk informasjon om spesielle hendelser i gjennom 1000 år.  Dette ble ubetinget suksess og ga Fakkeltoget en grunnmur.
En kan imidlertid ikke forvente at et så stort administrativt arbeid som å lage fakkelnatta alene utføres av frivillighet.  Kommunale ressurser for å videreføre Levangers fyrtårn er helt nødvendig også i framtiden. Også viktig med kontinuitet av personer som skal jobbe administrativt med dette.

Fakkelkomiteen bestod av:

 • Reidun Johansen, leder
 • Olav Sunde
 • Eva Lian
 • Rita Mari Keiserås
 • Lena Kirknes


I tillegg var Steinar Husby og Oddbjørn Hagen (begge fra enhet kultur) ressurspersoner for Fakkelkomiteen.

En stor takk til fakkelkomiteen og alle frivillige som deltok på tablåer.

Sponsorarbeid
Det har igjen vist seg vanskelig å få sponsorstøtte til et kommunalt arrangement.  I jubileumsåret 2011 ble det samtidig en ”konkurranse” med jubileum om sponsormidler. Av friske penger oppnådde en 92.500 i sponsormidler fra næringslivet. Budsjettet var på kr 182.000,-.  Dette så en imidlertid i god nok tid til å sette ”tæring etter næring” og være spesielt forsiktig med kostnader.

Kulturopplevelser øvrig
Alle dagtilbudene under Marsimartnan er gratis for publikum. Arenaene var på scenen på Torvet og i kafeen i Rådhuset.
En valgte å satse på egne aktører i år. Det er mange dyktige aktører i levanger.  Dette viste seg å fungere bra, og det lokale kulturlivet får på denne måten vist seg fram. Gjennom dette sparte en inn betydelige beløp uten at en tapte innholdsmessig.

Restaurantbransjen – serveringstilbud under Marsimartnan
En var ved årets martna tydelig overfor restaurantbransjen at de selv skulle stå for eventuelle artister. Dette var en endring på fra tidligere år. I tillegg kom en ny aktør på banen, nemlig Levanger Vel som rigget til ”kafe Snegla” med dag-og kveldstilbud under martnan. 
Kafe Snegla ble en suksess.

Fõrbøndene
Våre svenske venner var også i år trofaste bidragsytere til å gjøre Marsimartnan spesiell med sin populære hestetransport i området. De ble som vanlig innlosjert på Rinnleiret hvor det er god plass til både 2-bente og 4-bente.

Gjester fra Sverige
Fylkesmannen hadde under årets Marsimartnas to siste dager besøk av offisielle gjester fra Jämtland, Sverige.
Gjestene fikk gå framme i Fakkeltoget og ga tilbakemelding på en utrolig flott opplevelse med tablåene og alle som gikk i fakkeltog.  I tillegg ble det rigget til foredrag for gjestene med Martnashistorie på lørdag formiddag.

Mediedekning
Det var stor oppmerksomhet rundt årets Marsimartna, og utelukkende positive reportasjer bidrar til å bygge omdømme for Levanger. Både i lokalavis og regionavis. Også NRK TV viste reportasje ved flere anledninger under martnan.  Også Riksantikvarens besøk under Marsimartnan bidro til det.
Det er laget en film om Fakkelnatta. Filmen ligger på Marsimartnans hjemmeside. www.marsimartnan.no.

Resultatregnskap:

Resultatregnskap

Årets resultat ble et overskudd på kr 56.003,-,- overføres til neste års Marsimartnan.

Timeforbruk
Timeforbruk for de enkelte områdene – ikke fakturert:
Hovedkomiteen  960 timer a kr 300,- Kr. 288.000.
Fakkelkomiteen 270 timer a kr 300,- Kr.   81.000
Enhet drift og anlegg, mann/maskin 85 timer a kr 400,- Kr 34.000,-.
Sum kr. 403.000,-
Tapte inntekter veg/parkering kr. 40.000
Sum innsats omgjort i kroner  Kr. 443.000.

I hovedkomiteen utgjør dugnadsinnsatsen ca ¼ . Fakkelkomiteens arbeid er hovedsakelig utført i arbeidstid og med kommunale ressurser og en anslår at det er utført med anslag 20% dugnadsinnsats.

Hovedkomiten for 2011 har bestått av:

 • Grete Ludvigsen, leder
 • Bente Anita Elden
 • John Helge Holmen
 • Eva Gunn Eide
 • Hroar Stjernen
 • Turid Inderberg
 • Jann Karlsen


Valg.
Årets valgkomite har vært: Lars Edv. Hoff, Alf  Birger Haugnes og John Helge Holmen.
Valgkomiteen foreslår følgende komite for videre arbeid:

 • Grete Ludvigsen, leder, valgt for 2011-2012, næringssjef L.K.
 • Tor Arne Langås erstatter Turid Inderberg som var valgt for 2011-2012, kommunalteknikk, L.K.
 • Eva Gunn Eide, velges for 2012-2013, kultur, L.K.
 • Bente Anita Elden, valgt for 2011-2012, Servicekontoret, L.K.
 • John Helge Holmen, velges for 2012-2013, Næring, L.K.
 • Jann Karlsen, velges for 2012-2013, medlem Formannskapet
 • Et medlem oppnevnes av hovedsponsor*


Vurdering:
Marsimartnan  framstår som et stødig fyrtårn i Levanger og Marsimartnan 2011 ble et verdig høydepunkt i jubileumsåret.





Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 21:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051