Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.06.11 - sak 56/11 - Etablering av Paul Okkenhaug- selskapet

Frode Asbjørn Hallem - klikk for personkort
Saksbehandler: Frode Asbjørn Hallem
Arkivsaknr: 2011/4995
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 29.06.11 56/11

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune går inn for at det opprettes et eget foretak – Paul  Okkenhaug-selskapet SA  for å ivareta det offentliges ansvar for kulturarven etter komponisten.
 2. Levanger kommune kjøper 20 andeler a 1000 kr av totalt 100 andeler i foretaket. Finansiering skjer ved bruk av ubundet investeringsfond.
 3. Det søkes avsatt 30.000 som årlig tilskudd de kommende 3 årene.
 4. Rådmannen får fullmakt til å innkalle til stiftelsesmøte for Paul Okkenhaugselskapet med grunnlag i det foreliggende stiftelsesdokumentet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Rapport fra arbeidsgruppen angående videre arbeid med kulturarven etter Paul Okkenhaug PDF
 2. Stiftelsesdokument for Paul Okkenhaug-selskapet SA PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Paul Okkenhaug (1908-1975) er den største komponisten i Nord-Trøndelag, best kjent som skaperen av musikken til Spelet om Heilag Olav, som er vist på Stiklestad hver sommer siden 1954. I tillegg til dette verket har han skrevet for orkester, kor, scene, klaver, orgel og sang. Okkenhaug var dessuten en glimrende arrangør, musiker og improvisator. Store deler av sitt voksne liv var han organist i Levanger kirke. Han var sammen med sin kone Magnhild (1908 - 2008) en inspirator for andre kunstnere, gjennom å ta i mot dem for kortere eller lengre opphold. Mest kjent er maleren Jakob Weidemann, lyrikeren Aslaug Vaa og kunstner-brødrene Louis og Elliot Kvalstad.

Det ble gjennomført større markeringer av komponistens musikk gjennom Paul Okkenhaugdagene i 2001 og 2005. Paul Okkenhaug-jubileet 2008 (100-årsjubileet for komponistens fødsel) ble en stor kunstnerisk suksess og med et godt økonomisk resultat.  Eierne, Levanger kommune og HiNT, hadde et nært samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) og familien til Paul Okkenhaug ved gjennomføringen av PO-jubileet.

Styringsgruppen for PO-jubileet vurderte en videreføring av arbeid med utgangspunkt i Paul Okkenhaugs kunstneriske virksomhet som svært viktig. Bakgrunnen var behovet for å ivareta det offentliges ansvar for formidling, FoU-arbeid mv som ikke naturlig ivaretas av SNK eller familien. For å sikre dette ble det oppnevnt en arbeidsgruppe ledet av Martin Stavrum for å utrede hvordan et slikt arbeid bør forankres og organiseres.  Denne videreføringen ble vedtatt i Formannskapssak 41/09 – Paul Okkenhaug-jubileet 2008-gjennomføring og videre arbeid.

I tillegg til Martin Stavrum bestod arbeidsgruppen av: Odd Håpnes/Frode Asbjørn Hallem, Guri Sivertsen Haugan, Rolf Diesen, Solveig S. Kolaas, Sverre Krüger og Knut Ola Vang. Frode Asbjørn Hallem var sekretær for gruppen.                                                                                                 

SNK ved direktør, HiNT ved rektor, Levanger kommune ved ordfører og Nord-Trøndelag fylkeskommune ved fylkesråden for kultur har vært konsultativ gruppe i arbeidet. Den nye arbeidsgruppen ble stilt til rådighet deler av overskuddet fra PO-jubileet 2008 – kr 50.000.- som oppstartkapital for sitt videre arbeid.    
Statsautorisert revisor Reidar Vandvik har vært engasjert for å komme med forslag til type selskapsdannelse og dernest med forslag til selve utformingen av vedtektene for valgt selskapsdannelse.
Knut Ola Vang gikk ut av gruppen da han sluttet som organist i Levanger.

Arbeidsgruppen konkluderer på følgende måte, jmf arbeidsgruppens sluttrapport:

 1. Det opprettes en frittstående og uavhengig organisasjon som skal ivareta ansvar og stimulere til videreføring av kulturarven etter Paul Okkenhaug. Dette ansvaret innebærer god dialog med SNK og familien etter Paul Okkenhaug.
 2. Dette gjøres ved å opprette et foretak med hjemmel i Samvirkeloven.
 3. Navnet på foretaket er Paul Okkenhaug-selskapet.
 4. Rådmannen i Levanger kommune innkaller til et stiftelsesmøte snarest, med grunnlag i   Stiftelsesdokument for Paul Okkenhaug-selskapet. Se vedlegg 1.
 5. Det økonomiske grunnlaget for foretaket settes til 100 000 kr, fordelt på andeler à 1000 kr. Se vedlegg 2.
 6. Det driftsmessige grunnlaget for foretaket settes til 90 000 kr årlig over en 3-års periode. Se vedlegg 2.


I forslaget ligger det inne et forslag om at HiNT og Levanger kommune hver bidrar med årlige driftsmidler på kr 30.000.- I tillegg forutsettes det andre finansieringskilder.

Vurdering:
Paul Okkenhaug har som kunstner og forbilde hatt stor betydning for kunst- og kulturlivet i regionen. Stiklestad Nasjonale Kultursenter og familien etter Paul Okkenhaug ivaretar, på hver sin måte, viktige deler av den samlede kulturarven etter Paul Okkenhaug. I tillegg er det betydelige oppgaver som et nytt, frittstående selskap vil kunne ivareta. Dette gjelder framtidige formidlingsoppgaver knyttet til den musikken som kommer i tillegg til Spelmusikken. Dette gjelder bla Levangerkantaten og andre verk han har skrevet for orkester, kor, scene, klaver, orgel og sang samt framtidige markeringer beslektet med Paul Okkenhaugdagene i 2001, 2005 og 2008.          

Videre ivaretakelse av Paul Okkenhaugprisen (i nær dialog med initiativtaker NTE), distribusjon av den nyproduserte DVD-en fra Trondheim Symfoniorkester sin innspilling av Levangerkantaten i 2008 mv. Paul Okkenhaug-selskapet vil kunne ta initiativ for å tydeliggjøre og forsterke kulturarven etter Paul Okkenhaug og skape kontinuitet og sammenheng i arbeidet.

Over hele landet pågår en konsolidering av aktører innenfor kulturformidlingsområdet. Dette for å sikre god ressursutnyttelse og robuste fagmiljø. Rådmannen er derfor i utgangspunktet betenkt over å etablere en ny organisasjon, men ettersom det tydeligvis er enighet mellom fagmiljøet i Levanger kommune, HiNT og Nord-Trøndelag fylkeskommune og SNK samt Okkenhaug-familien om at dette er en fornuftig løsning tilrås at anbefalingene fra arbeidsgruppa følges.

Arbeidsgruppa anbefaler at rådmannen i Levanger kommune kaller inn stiftelsesmøte med grunnlag i stiftelsesdokumentet for Paul Okkenhaug-selskapet. Dette kan skje etter at kommunestyret har behandlet saken (september 2011). Til da har forhåpentligvis de andre samarbeidspartnerne også fattet sine vedtak.

Det er foreslått at Levanger kommune avsetter kr 30.000.- til årlig drift av selskapet, et beløp som tilsvarer HiNT sitt bidrag. Rådmannen tilrår at dette søkes lagt inn i budsjettene for 2012, 2013 og 2014.

I tillegg går kommunen inn med et engangsbeløp på kr 20.000.- til kjøp av 20 andeler i foretaket. Dette belastes ubundet investeringsfond.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 21:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051