Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.06.11 - sak 52/11 - Aud Moe - søknad om fritak som medlem av Eldres Råd

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2011/4504 - /033
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.06.11 52/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Aud Moe fritas fra sitt verv som medlem i Eldres Råd ut inneværende valgperiode.

Som nytt medlem i Eldres Råd velges:__________________

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Aud Moe søker i brev datert 9. mai d.å. om fritak fra sitt verv som medlem av Eldres Råd i Levanger kommune. Dette grunnet flytting til Flatanger kommune.

Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg:

  • § 16, 2. ledd: ”Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig.”
  • § 16, 3. ledd: ”Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.”
  • § 16, 5. ledd: ”Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.”
  • § 16, 6. ledd: ”Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.”


Aud Moe har flyttet fra kommunen og kan da, etter kommuneloven pgr. 15, ikke inneha kommunale verv i Levanger.

Vurdering:
Rådmannen tilrår at Aud Moe gis fritak fra sitt verv som medlem av Eldres Råd.

Det må da velges nytt medlem til Eldres Råd for resten av inneværende valgperiode. Med tanke på den korte tiden som gjenstår av inneværende valgperiode vil opprykk av varamedlem være naturlig.

Eldres Råd:

NavnFunksjonMerknad
Hans-Fredrik Donjem leder  
Asgjerd Valstad nestleder  
Klara Oline Fossbakken medlem  
Judith Haugdahl medlem  
Cesilie Iversen medlem  
Aud Moe medlem  
Gunn Elin Nyvik medlem  
Gunnar Myhr medlem Fast medlem fra 13.01.10, jfr vedtak i F-sak 4/10
Aashild Gilberg varamedlem  
Per Aunet varamedlem  
Olaug Husby varamedlem Fra 13.01.10, jfr. vedtak i F-sak 4/10
Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.04.2013 12:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051