Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 29.06.11

Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. rådhuset
Dato: 29.06.2011, kl. 13:00 - 14:40

Sakliste som PDF (6MB) -  word (8MB)   -    protkoll som PDF
Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 50/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 8. juni 2011 protokoll vedtak
PS 51/11 Referatsaker utredning vedtak
PS 52/11 Søknad om fritak fra politiske verv -  Aud Moe utredning vedtak
PS 53/11 Regnskap for Skogn fjellstyre 2010 utredning vedtak
PS 54/11 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2010 utredning vedtak
PS 55/11 Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser utredning vedtak
PS 56/11 Etablering av Paul Okkenhaug selskapet utredning vedtak
PS 57/11 Marsimartnan 2011 - rapport og regnskap utredning vedtak
PS 58/11 Boligsosial handlingsplan 2011-2025 utredning vedtak
PS 59/11 Levanger Havn - Oversendelsesforslag utredning vedtak
PS 60/11 Utvikling og utbygging av boligfelt på Ytterøya - Oversendelsesforslag utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6 + 3 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf - forfall
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Arne Solem sp varamedlem 3 dna/sp/krf x Jann Karlsen
Britt Tønne Haugan krf varamedlem 4 dna/sp/krf x Anne-Grethe Hojem
Kristin Aas dna varamedlem 5 dna/sp/krf x Anne Grete Krogstad


Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Grete Ludvigsen næringssjef
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi
Odd Håpnes enhetsleder kultur


Orienteringer:


Spørsmål i møtet:
Hans Aalberg (FRP) stilte spørsmål angående status på innsendt krav fra kommunestyrerepresentanter om at ”kommunal oppreisningsordning for personer
som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. Januar 1993”, blir lagt fram for politisk behandling.
Ordføreren besvarte spørsmålet.

Jostein Trøite (SV) stilte spørsmål angående fremtidig helsearbeid i Levanger kommune, og eventuelle planer om bruk av Bjørnang.
Rådmannen besvarte spørsmålet.

Jorunn Skogstad (SP) stilte spørsmål angående om det eksisterer en plan for utplassering av kunst/skulpturer i Levanger sentrum.
Ordføreren besvarte spørsmålet.
      Til toppen av siden

 

 

 

PS 50/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 8. juni 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.06.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 8. juni 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 8. juni 2011 godkjennes.
      Til toppen av siden

 

 

PS 51/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.06.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
      Til toppen av siden

 

 

PS 52/11 Søknad om fritak fra politiske verv -  Aud Moe

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.06.2011

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem i Eldres Råd velges: Aashild Gilberg

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Aud Moe fritas fra sitt verv som medlem i Eldres Råd ut inneværende valgperiode.

Som nytt medlem i Eldres Råd velges: Aashild Gilberg
      Til toppen av siden

 

 

PS 53/11 Regnskap for Skogn fjellstyre 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2010 tas til orientering.
      Til toppen av siden

 

 

PS 54/11 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2010 tas til orientering.
      Til toppen av siden

 

 

PS 55/11 Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Kommunestyret tar de fremlagte retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser til orientering.
      Til toppen av siden

 

 

PS 56/11 Etablering av Paul Okkenhaug selskapet

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune går inn for at det opprettes et eget foretak – Paul  Okkenhaug-selskapet SA  for å ivareta det offentliges ansvar for kulturarven etter komponisten.
 2. Levanger kommune kjøper 20 andeler a 1000 kr av totalt 100 andeler i foretaket. Finansiering skjer ved bruk av ubundet investeringsfond.
 3. Det søkes avsatt 30.000 som årlig tilskudd de kommende 3 årene.
 4. Rådmannen får fullmakt til å innkalle til stiftelsesmøte for Paul Okkenhaugselskapet med grunnlag i det foreliggende stiftelsesdokumentet.
        Til toppen av siden

 

 


PS 57/11 Marsimartnan 2011 - rapport og regnskap

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.06.2011

Forslag i møte:
Rådmannen endra sin innstilling, pkt. 1:
1. Økonomisk oversikt for 2011 godkjennes. Årets overskudd, kr 56.003,- går til fond  Marsimartnan

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med endring i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Økonomisk oversikt for 2011 godkjennes. Årets overskudd, kr 56.003,- går til fond  Marsimartnan
 2. Som ny hovedkomite velges:
  Grete Ludvigsen, leder, valgt for 2011-2012, næringssjef L.K.
  Tor Arne Langås erstatter Turid Inderberg som var valgt for 2011-2012, kommunalteknikk, L.K.
  Eva Gunn Eide, velges for 2012-2013, kultur, L.K.
  Bente Anita Elden, valgt for 2011-2012, Servicekontoret, L.K.
  John Helge Holmen, velges for 2012-2013, Næring, L.K.
  Jann Karlsen, velges for 2012-2013, medlem Formannskapet
  Et medlem oppnevnes av hovedsponsor
 3. Hovedkomite oppnevner egen komité for fakkeltoget
 4. Hovedkomiteen får fullmakt til å engasjere sekretariat
        Til toppen av siden


 

 

PS 58/11 Boligsosial handlingsplan 2011-2025

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.06.2011

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Boligsosial handlingsplan 2011-2025 tas til etterretning, men alle føringer knyttet til organisering av Levanger boligforvaltning tas ut av planen.
 2. Planen søkes innarbeidet i framtidige budsjett og økonomiplaner.
 3. Rådmannen igangsetter et arbeid for å etablere en felles ressurs for saksbehandling, utredning og tildeling.


Avstemning:
Aalbergs forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til vedtak.

INNSTILLING:

 1. Boligsosial handlingsplan 2011-2025 tas til etterretning, men alle føringer knyttet til organisering av Levanger boligforvaltning tas ut av planen.
 2. Planen søkes innarbeidet i framtidige budsjett og økonomiplaner.
 3. Rådmannen igangsetter et arbeid for å etablere en felles ressurs for saksbehandling, utredning og tildeling.
        Til toppen av siden


 

 

PS 59/11 Levanger Havn - Oversendelsesforslag

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.06.2011

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Punkt 2:
Rekkefølgebestemmelser i vedtatt områdereguleringsplan tydeliggjøres og gjøres kjent for alle involverte parter.
Punkt 4:
Det er viktig at de næringsdrivende på området får klar beskjed om muligheter for framtidig drift og utvikling.
Punkt 5:
Kommunestyret får en orientering om status i arbeidet før 1. desember 2011.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1, enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 2, vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Trøites forslag pkt. 2.
Rådmannens forslag til vedtak pkt 3 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak pkt 4, vedtatt med 5 mot 4 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag pkt. 4.
Rådmannens forslag til vedtak pkt 5, med Trøites tilleggsforslag pkt 5, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Det fremmes en egen sak for formannskapet som ansvarlig politisk organ for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder, med forslag til organisering av utvikling og utbygging havneområdet, jfr. vedtatt anbefaling i k.sak 29/11.
 2. Områdereguleringsplanen for Levanger Havn ble vedtatt 25.05.2011. Et arbeid med endring av planbestemmelsene ansees ikke som formålstjenlig så kort tid etter planvedtaket.
 3. Kostnadsberegningene for havneområdet kvalitetssikres og legges fram for formannskapet som ansvarlig organ. Prinsipp for fordeling av kostnader utarbeides.
 4. Ivaretakelse av dagens næringsliv vil bli ivaretatt av næringssjefen, jfr. sak 36/11 i PUK.
 5. Det er ikke formålstjenlig å sette noen frist nå for et slikt omfattende arbeid som beskrevet. Kommunestyret får en orientering om status i arbeidet før 1. desember 2011.
        Til toppen av siden


 

 

PS 60/11 Utvikling og utbygging av boligfelt på Ytterøya - Oversendelsesforslag

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Arbeidet med utvikling og utbygging av et boligfelt på Ytterøy startes opp når organisasjonen for overtakelse av tomteselskapets arbeidsoppgaver er på plass.
 2. Boligfeltet på Ytterøy tas inn i det kommunale boligbyggerprogrammet som skal utarbeides.
        Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 30.06.2011 15:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051