Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 27.05.09 - sak 52/09 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Anne Hagen Fevang

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2009/4090 - /033
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 27.05.09 52/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Anne Hagen Fevang - klikk for personkort
Anne Hagen Fevang
innvilges permisjon fra sine politiske verv fra 01.07.09 – 30.06.10.

Som nytt varamedlem til heimevernsnemnda velges: ________________

Som ny politisk representant i samarbeidsutvalget distrikt Sentrum/Ytterøy – LBAS velges: ________________

 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

·         Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, § 16

·         Levanger kommunes delegasjonsreglement – delegasjon til formannskapet: Myndighet til å foreta suppleringsvalg til utvalg, råd og nemnder er delegert fra kommunestyret til formannskapet.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Brev fra Anne Hagen Fevang, datert 28.04.09 PDF

Saksopplysninger:

Anne Hagen Fevang søker i brev datert 28. april 2009 om permisjon fra sine politiske verv fra 1. juli 2009 til 30. juni 2010. Fevang tiltrer som rådmann i Leka kommune fra 1. juli 2009. Hun har permisjon i ett år fra sin jobb i Levanger. Hun vil foreløpig ikke flytte fra Levanger kommune. Begrunnet i den nye jobbens innhold og avstand til Leka ber hun om permisjon fra sine politiske verv.

Fevang har følgende verv:

-    vara kommunestyret

-    vara driftskomiteen

-    vara heimevernsnemnda

-    politisk representant i samarbeidsutvalget distrikt Sentrum/Ytterøy – LBAS.

Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg:

§ 16, 2. ledd: ” Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig.”

§ 16, 3. ledd: ” Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.”

§ 16, 5. ledd: ” Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.”

§ 16, 6. ledd: ” Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.”

Vurdering:

Ved å være midlertidig borte fra kommunen en så lang periode som dette vil innebære, fyller Fevang etter rådmannens skjønn kriteriene for å få innvilget permisjon fra sine politiske verv.  Rådmannen vil tilrå at søknaden om permisjon innvilges.

Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til driftskomiteen for permisjonsperioden. Gjenstående varamedlemmer vil være:

Varamedlemmer fra dna/sp/krf i  Driftskomiteen 2007-2011
Navn Parti Funksjon Liste
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 dna/sp/krf
(Anne Hagen Fevang) dna varamedlem 2 dna/sp/krf
Lewi Brevik krf varamedlem 3 dna/sp/krf
Arne Solem sp varamedlem 4 dna/sp/krf
Wenche W. Sundal dna varamedlem 5 dna/sp/krf
Vegard Austmo sp varamedlem 6 dna/sp/krf
Leif Arnstein Eid dna varamedlem 7 dna/sp/krf
 

Det må velges nytt varamedlem til heimevernsnemnda.

Det må velges ny politisk representant i samarbeidsutvalget distrikt Sentrum/Ytterøy – LBAS.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 10:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051