Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 27.05.09

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 27.05.2009, kl. 13:00-15:10
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 50/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 13. mai 2009 protokoll vedtak
PS 51/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 52/09 Søknad om permisjon fra politiske verv - Anne Hagen Fevang utredning vedtak
PS 53/09 Regnskap for Skogn fjellstyre 2008 utredning vedtak
PS 54/09 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2008 utredning vedtak
PS 55/09 Kollektivtransport i distriktene utredning vedtak
PS 56/09 Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger – høring utredning vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf - forfall
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem 2 dna/sp/krf x (Robert Svarva)

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef

Orienteringer:

Helse Nord-Trøndelag v/direktør Arne Flaat

Kommuneproposisjonen 2010 v/rådmann Ola Stene

Trønderhall – oppklaring i forhold til tiltakspakkepenger og ordinære tippepenger v/rådmann Ola Stene

Presseoppslag ang overskridelser ved renovering av Skogn barne- og ungdomsskole.

Omvisning og orientering Nesset u.skole v/enhetsleder Geir Mediås og arbeidsplasstillitsvalgt Per Odd Trapnes

Merknader:

Hans Aalberg (FRP) stilte spørsmål angående når det kan forventes ferdigstillelse av prosjekt på Elberg.

Rådmannen skal sjekke opp saken og orientere på neste møte.     Til toppen av siden

 

 

PS 50/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 13. mai 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.05.2009

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 13. mai 2009 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 13. mai 2009 godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

PS 51/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.05.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

PS 52/09 Søknad om permisjon fra politiske verv - Anne Hagen Fevang

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.05.2009

Forslag i møte:

Gunhild Nesgård (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Anne Hagen Fevang innvilges permisjon fra sine politiske verv fra 01.07.09 – 30.06.10.

Som nytt varamedlem til heimevernsnemnda velges: Kristin Aas

Som ny politisk representant i samarbeidsutvalget distrikt Sentrum/Ytterøy – LBAS velges: Randi Sundal Kvaløy

Som nytt 2. varamedlem til driftskomiteen velges: Ingvill Berg Fordal

Avstemning:

Nesgårds forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Anne Hagen Fevang innvilges permisjon fra sine politiske verv fra 01.07.09 – 30.06.10.

Som nytt varamedlem til heimevernsnemnda velges: Kristin Aas

Som ny politisk representant i samarbeidsutvalget distrikt Sentrum/Ytterøy – LBAS velges: Randi Sundal Kvaløy

Som nytt 2. varamedlem til driftskomiteen velges: Ingvill Berg Fordal     Til toppen av siden

 

 

PS 53/09 Regnskap for Skogn fjellstyre 2008

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.05.2009

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Formannskapet oppfordrer fjellstyrene (Skogn og Reinsjø) til å bevilge mer penger til løypekjøring.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2008 tas til orientering.

Formannskapet oppfordrer fjellstyrene (Skogn og Reinsjø) til å bevilge mer penger til løypekjøring.     Til toppen av siden

 

 

PS 54/09 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2008

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.05.2009

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Formannskapet oppfordrer fjellstyrene (Skogn og Reinsjø) til å bevilge mer penger til løypekjøring.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2008 tas til orientering.

Formannskapet oppfordrer fjellstyrene (Skogn og Reinsjø) til å bevilge mer penger til løypekjøring.     Til toppen av siden

 

 

PS 55/09 Kollektivtransport i distriktene

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.05.2009

Forslag i møte:

Gunhild Nesgård fremmet følgende forslag til vedtak:

Som rådmannens forslag med følgende endring av prioriteringslista pkt. 6:

Hjelmen-Markabygda-Gryte-Finne-Skogn-Magneten-Sentrum.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og Nesgårds forslag til vedtak ble Nesgårds forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Følgende ruter prioriteres i forbindelse med kollektivtransport i distriktene:

To serviceruter onsdager og fredager kl. 17.00 og retur ca. 21.15..
Jernbanestasjonen-Mule-Bruborg-Nesset-Høgberget-
Jernbanestasjonen/Fergeleiet.
Ekne-Ronglan-Skogn (hvor det også kommer transport fra Markabygda)-Jernbanestasjonen/Fergeleiet.
Bussrute fra Levanger til Solhaug med retur på torsdager.
Rute på Ytterøy hvor det blir transport etter nærmere angitt rute tilpasset ferjetidene.
Buran-Okkenhaug-Halsan-Magneten-Sentrum.
Hjelmen-Markabygda-Gryte-Finne-Skogn-Magneten-Sentrum.
Kristivika-Ekne-Ronglan-Skogn-Magneten-Sentrum.
Åsenfjord-Åsen-Magneten-Sentrum.
Nesset rundt.     Til toppen av siden
 

 

PS 56/09 Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger - høring

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.05.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune har følgende merknader til forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger:

Kommunen mener en bindende avtale kan gjennomføres under forutsetning om at en økt økonomisk kompensasjon foreligger.
Kommunen er ikke enig i at vedtak og bosettingskommune forkynnes samtidig.
Kommunen er ikke enig i at det skal være et krav om bosetting i løpet av 30 dager.
Kommunen støtter forslaget om at det skal stilles krav om boligsosial plan.
Kommunen støtter forslaget om økt differensiering av integreringstilskuddet for bosetting av enslige.
Kommunen imøtekommer forslaget om at rask bosetting bør premieres.     Til toppen av siden

Publisert: 22.04.2009 12:51 Sist endret: 23.12.2009 16:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051