Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 23.09.09 - sak 84/09 - Trønderhallen - status og låneopptak

Alf Birger Haugnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivref. 2006/4666 - /D23
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 23.09.09 84/09

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Trønderhallen finansieres med et låneopptak på kr. 139 000 000.-
 2. Bygging av treningsstudio igangsettes hvis tilfredsstillende leieavtale (renter, avdrag og bygningsmessig vedlikehold) oppnås. Lånet kan i så fall økes med inntil kr 37 000 0000.
 3. Ordfører gis fullmakt til å inngå leieavtale i tråd med beskrivelsen i dette saksframlegg og med en opsjon på kjøp med utgangspunkt i leieavtale.
 4. Det forutsettes inngått leieavtale på 15 år og at det stilles konserngaranti på 3 års husleie.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Vedtak i kommunestyret 24. juni 2009.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

K.sak 37/09 i møte 24.06.09 – Trønderhallen - Igangsetting, finansiering og omfang

Saksopplysninger:

BAKGRUNN
Kommunestyret fattet i møte 24.06.09, sak 37/09 følgende vedtak:

1. Levanger kommune bygger Trønderhallen – svømme- og flerbruks-/idrettshall

2. Følgende tilleggsarbeider/kostnader innarbeides i prosjektet:

 • Heving av tak idrettshall fra 7-9m – kr. 580 000
 • Mesanin og solrom i bassengrommet – kr. 820 000.
 • Økning U-verdi glassfasade svømmehall – kr. 225 000
 • Boblebad – kr. 320 000.
 • Vannsklie – kr. 310 000.
 • Alle priser er eks mva.


3. Bygging av Trønderhallen – svømme- og flerbruks-/idrettshall gjennomføres innenfor en maksimal kostnadsramme på kr. 199 000 000.

4. Det forhandles med Statsbygg/Fornyings- og administrasjonsdepartementet om redusert pris på tomt og dekning av påløpte prosjektkostnader.

5. Hvis tilfredsstillende husleiekontrakt for utleie av planlagt treningsstudio oppnås (renter, avdrag og bygningsmessig vedlikehold), står Levanger kommune som byggherre for treningsstudio innenfor en kostnadsramme på kr. 37 000 000. I husleieavtalen kan det tas inn et eget punkt om opsjon på kjøp av treningsstudioet ved utseksjonering av dette.

6. Trønderhallen og eventuelt treningsstudio finansieres ved tilskudd og låneopptak inntil kr. 236 000 000. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne endelig finansiering.

7. Det opprettes et driftsselskap – AS med vedtekter som beskrevet i rapport av 22.01.09, Drift og organisering av Arena Røstad. Høgskolen i Nord-Trøndelag – HiNT og Studentersamskipnaden i Nord-Trøndelag – SiNoT deltar i selskapet. Egen sak om opprettelse av selskapet med forslag til nødvendige aksjekapital, avtaler med HiNT og SiNoT og nærmere om omfang og drift av anlegget, fremmes for kommunestyret høsten 2009.

8. Anlegget gis betegnelsen Trønderhallen – Svømme- og idrettshall.

9. Det nedsettes en egen gruppe for å komme med forslag til kunstnerisk utsmykning.

10. Det rapporteres jevnlig til formannskapet når det gjelder framdrift m.m. i byggeperioden.

11. Momskompensasjon fra prosjektet skal brukes til nedbetaling av gjeld.

STATUS
1. VEDTAK
Kommunestyret vedtok i møte 28.01.2009 å ta over byggherreansvaret for prosjektet. Det er innhentet skriftlig dokumentasjon på at Grandegruppen ikke har innvendinger til dette. Den formelle overtakelsen av prosjektet fra Statsbygg vil være en del av den kontrakt som er under behandling vedr. dekning av nedlagte prosjekteringskostnader og kjøp av tomt.

Kommunestyret vedtok i møte 24.06.2009 igangsetting av prosjektet, total kostnadsramme for prosjektet og prinsippene for finansiering av prosjektet.

Plan- og utviklingskomiteen vedtok i møte 19.08.2009 bebyggelsesplanen for prosjektet. Automatisk fredede kulturminner iht. kulturminneloven ble omsider frigitt av kulturminnemyndighetene slik at planen kunne vedtas.

Plan- og byggesaksenheten i samkommunen har 24.08.2009 gitt rammetillatelse for prosjektet inkl. treningsstudioet. Igangsettingstillatelse for grunn- og terrengarbeider ble gitt i brev av 25.08.2009. Det gjenstår nå igangsettingstillatelse for resterende byggearbeider. Det mangler her en del dokumentasjon og behandlinger før en slik tillatelse blir gitt. Bl.a. skal AMU behandle saken og Arbeidstilsynet gi sin godkjenning.

2. KONTRAKT MED STATSBYGG
Statsbygg skulle allerede i januar komme med et forslag til avtale om overtakelse av prosjektet. Prosjekteringskostnadene ble først framlagt i brev av 29.05.2009 – kr. 5 465 899,-. Et råutkast til kontrakt uten tomtepris ble oversendt kommunen før ferien. Med bakgrunn i de framlagte prosjekteringskostnader, ble det tatt kontakt med Fornyings- og administrasjonsdepartementet – FAD. Etter at FAD hadde konsultert Statsbygg, bad FAD om at det ble gjennomført forhandlinger før saken kunne tas opp med departementet.

Forhandlingsmøte med Statsbygg ble gjennomført 26.08.2009. Kommunen la til slutt fram et forslag om en total reduksjon på prosjekteringskostnader og tomtepris på kr. 2 750 000,-. Dette forslaget ble godt mottatt av representantene for Statsbygg. Et forslag skulle legges fram for ledergruppen i Statsbygg for avgjørelse. Forslag til revidert kontrakt ble oversendt fra kommunen.

I tilfelle det ikke ble oppnådd enighet mellom Statsbygg og kommunen, bad kommunen om forhåndstiltredelse av grunn /arbeidstillatelse før endelig avtale forelå. Forslag til slik arbeidstillatelse ble i etterkant oversendt Statsbygg og et svar skulle foreligge etter kort tid. Etter at kommunen etterlyste kontrakt/arbeidstillatelse, fikk kommunen en muntlig beskjed om at tiltredelse av arealene kunne finne sted og at hvis det ikke ble oppnådd enighet, skulle saken gå til departementet.

Med bakgrunn i forhandlingene er det i prosjektbudsjettet tatt inn reduksjonen på kr. 2 750 000,-.

Det er inngått egen kontrakt med Statsbygg Trondheim om bruk av eksisterende parkeringsplass og utvidelse av denne med bussparkering. Kommunen er forpliktet til asfaltering av parkeringsplassen og vegen fram til parkeringsplassen, bygging av en jordvoll samt vedlikehold av veg og plass. Plassen er iht. bebyggelsesplanen en offentlig parkeringsplass og vil derfor bli overtatt til drifting.

3. SPILLEMIDLER
Det ble avholdt et møte med Kulturdepartementet 08.09.2009. Planen ble her gjennomgått og muligheter for spillemidler diskutert. Det ble her avklart hvilke anlegg som var spillemiddelberettiget og størrelse på maksimalbeløpene (alle beløp er begrenset oppad til 1/3 av totale kostnader).

Lokaliseringen av anleggene er vist på plantegningene nedenfor.

Idrettshall
Idrettshall - klikk for større tegning i PDF

Spilleflate 1 kr.  7 000 000
Spilleflate 2 kr.  3 500 000
Styrketreningrom (ikke tidligere med i beregningene) kr.     700 000
Styrketreningrom - klikk for større tegning
 
Sosialrom/Seminarrom/Lagsrom kr.    400 000
Sosialrom - klikk for større tegning i PDF

Buldrerom (ikke tidligere med i beregningene) kr.    350 000 (maks. kr. 700 000)
Buldrerom - klikk for større foto 
 
Totalt idrettshall kr.  11 950 000
(Opprinnelig beløp)( 10 900 000) 

Svømmehall
Svømmehall - klikk for større tegning i PDF

Stupebasseng kr.   2 500 000
(Opprinnelig beløp) (2 000 000)
   
Konkurransebasseng kr. 12 000 000
Opplæringsbasseng kr.   2 000 000
Overvåkningsutstyr (Ikke tidligere med i Beregning) kr. 350 000 (Maksimalt beløp 700 000)
Rullestolrampe kr.      200 000
Rullestolrampe - klikk for større tegning i PDF 
 
Totalt beløp

Svømmehall kr. 17 050 000
(Opprinnelig beløp) (kr.16 200 000)

TOTALT kr. 29 000 000
(Opprinnelig beløp) (kr.27 100 000)

Som det går fram av ovennevnte oppstilling er maksimalt beløp redusert med 700 000 kr. (overvåkningsutstyr og buldrerom) ut fra en vurdering av at tilskudd er begrenset opp til 1/3 av kostnadene. Dette er avhengig av hva vi får godkjent av kostnader som kan veltes over på det enkelte anlegg. Beløpet kan derfor bli høyere.

Som det framgår av oversikten ovenfor, kan kommunen forvente en økning av for spillemidlene på 1,9 mill. kr. (1 050 000 kr. idrettshall, 850 000 kr. svømmehall). De økte spillemiddelinntektene vil medføre økte kostnader for inventar/utstyr. Det redegjøres nærmere for dette i revidert Prosjektbudsjett.

Tiltaksmidler
På møtet i kulturdepartementet ble det avklart at de tildelte tiltaksmidlene på 9,5 mill. kr. betraktes som forskudd på spillemidler. Disse utbetales av fylkeskommunen ved innrapportering av kostnadene. Berettigende spillemidler ut over den tildelte sum i tiltakspakken kommer som vanlige spillemidler. De totale midlene for tildeling blir derfor iht. til bestemmelsene Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

4. KONTRAKT MED GRANDEGRUPPEN
Kommunen har etter kommunestyrets møte 24.06.09 kommet fram til enighet om en kontraktssum. I forhold til den garanterte maksprisen som framgikk av tidligere prosjektbudsjett, er nå kostnadene redusert med totalt 9,2 mill. kr. Dette er iht. den reduksjon rådmannen hadde lagt inn i prosjektbudsjettet.

Kommunen har forhandlet om detaljene i kontrakten – dokumentasjon av kvalitet, rekkefølge for hvilke dokumenter som skal gjelde ved ulik tolkning, reduksjonsfaktor mht. pris- og lønnsstigning etc. Kontrakten skal også inneholde ferdigstillelsesdato for prosjektet. Rådmannen er nå inn i sluttføringen av disse forhandlingene og forventer at kontrakt skal være underskrevet før denne sak behandles i formannskapet.

5. TRENINGSSTUDIO
Kommunen har utlyst treningsstudioet for utleie. Det meldte seg tre interessenter. Det er ført samtaler med en av interessentene. Denne interessenten har uttrykt et sterkt ønske om leie og utkjøp av lokalene. Arkitekten er i ferd med å endre planene etter ønske fra interessenten.

Da det ikke har vært mulig å tegne ut et endelig forslag til planløsning og kostnadsberegne dette for beregning av husleie og inngåelse av husleiekontrakt, har rådmannen sammen med megler arbeidet med en intensjonsavtale. Rådmannen har fått en siste dato for bestilling av arbeidet – 15.10.2009. Det er nå enighet om innholdet i en intensjonsavtale.

Det gjenstår en avklaring med arkitekten mht. mulig planløsning før avtalen kan underskrives. Intensjonsavtalen inneholder bl.a. følgende elementer:

 • Antydet leiepris på ca. 1600 kr./m2. Dette med bakgrunn i den pris Grandegruppen har gitt og vårt prosjektbudsjett for den løsning som er uttegnet. Intensjonsavtalen inneholder forbehold om økt pris hvis den nye planløsningen medfører økt kostnadsnivå.
 • Det kommer tillegg for felleskostnader.
 • Det settes krav til 15 års leiekontrakt med konserngaranti for 3 års leie.
 • Rett til opsjon på kjøp av treningsstudioet inngår.


Rådmannen tar sikte på å ha underskrevet intensjonsavtalen før formannskapets behandling av saken.

Rådmannen har også fått en pris for utsprengning av tomten til treningsstudioet – 775 000 kr. eks mva. Hvis utbygging av treningsstudioet skal komme som et senere utbyggingstrinn, må dette sprenges ut pga av nærheten til Løa og Trønderhallen.

Hvis treningsstudioet ikke blir bygd, vil ca. 850 000 kr. måtte fordeles på idretts- og svømmehallen. Dette gjelder kostnader som er fordelt mellom de tre anleggene. Se prosjektbudsjett.

6. DRIFTSSELSKAP
Det er avholdt møte med rektoren for HiNT og ført samtaler med direktøren for SiNoT mht. å nedsette en gruppe som skal arbeide med dannelsen av et driftsselskap. Både HiNT og SiNoT ønsker sterkt å delta i dette arbeidet. Det er også avklart at administrasjonen er innstilt på at Løa stilles til disposisjon for lag og foreninger hvis styret ikke fatter et annet vedtak i forbindelse med vurderingen av pågående bruk av arealene på Campus Røstad.

Rådmannen har tatt ansvaret for å innkalle gruppen til det første møtet og drøfte et arbeidsopplegg. Ordfører og rektor vil bli innkalt til dette møtet. Innkalling til møtet vil skje meget snart.

Både rektor og rådmann er av den formening at en daglig leder bør være på plass forholdsvis raskt både for å følge byggeprosjektet og sette i gang arbeidet med utleie og ikke minst større inntektsbringende arrangement.

7. PROSJEKTBUDSJETT
Med bakgrunn i en del av de forhold som ovenfor er nevnt og en nærmere vurdering av de enkelte posten opp mot de avklaringer som har skjedd, er det utarbeidet et nytt prosjektbudsjett. Prosjektbudsjettet er vist nedenfor.

Prosjektbudsjett
Prosjektbudsjett

Som det framgår av prosjektbudsjettet, er rammene for prosjektet justert ned fra 199,4 mill. kr. til 196,7 mill. kr. Kommunestyret har vedtatt at prosjektet skal bygges innenfor en kostnadsramme på 199 mill. kr.

Endringer i forhold til forrige prosjektbudsjett
Samspillkontakten vil nå bli utformet som en totalentreprisekontrakt etter at forhandlingene nå er gjennomført.

I makspris iht. brev av 15.06.09 er nå kostnader til Økt isolasjon i tak og Faste innredninger iht. oppsett tatt ut og flyttet til Opsjoner som inngår i kontrakt. Målsummen er nå redusert ned til den målsum som var foreslått i forrige prosjektbudsjett – makspris i kontrakt/målsum er redusert gjennom forhandlinger med totalt 9,2 mill. kr.

Opsjoner som inngår i prosjektbudsjett vil ikke inngå i kontraktsum, men vil framgå som en opsjon i kontrakten. De opsjoner som kommunestyret vedtok skulle inngå i prosjektet, ligger både i kontraktsum og utenfor som en opsjon. For de tiltak som ligger utenfor kontraktsum, gjenstår en del dokumentasjon både mht. effekt (isolasjon og U-verdi fasade) og beskrivelse av tiltakene.

Innredning – tillegg er økt i det reviderte prosjektbudsjettet. Dette skyldes bl.a. behov for mer utstyr til innredning i forbindelse med anlegg vi søker spillemidler til (styrketreningsrom, buldrerom) og behov for ytterligere utstyr (f.eks ekstra skillevegger i den ene spilleflaten – 3-deling). Beløpet er totalt økt med 1 mill. kr.

Fjernvarmeledningen til Trønderhallen skal nå benyttes som hovedforsyning fra anlegget på Røstad inn til sentrum. Tidligere beløp – Anleggstilskudd/omlegging er tatt ut av prosjektbudsjettet.

Prosjektadministrasjon er redusert ut fra et nærmere oppsett fra konsulenten mht. gjenstående arbeider.

Pris- og lønnstigning er svært vanskelig å anslå. Det er gjort en nærmere beregning av denne hvor en antar 2 % stigning i indeksen. I kontrakten vil reduksjonsfaktoren bli 0,6.

Reserve er økt. Det er ønskelig med en reserve på ca. 2 %. Her kan bl.a. nevnes at overvåkningsutstyr spesielt i tilknytning til stupebasseng vurderes nå som nødvendig (se spillemidler). I tillegg vurderes det å bruke det nye renovasjonssystemet med underjordisk løsning – kostnader til utsprengning og støping av kum for systemet.

Det er lagt inn en reduksjon på totalt 2,75 mill. kr. mht. det krav Statsbygg har kommet med i forbindelse med påløpte kostnader til prosjektering og tomt. Se eget kap. ovenfor.

Byggelånsrenter er beregnet nærmere med bakgrunn i kostnadene og forventet byggetid.

Renteomkost. (påvente av spillemidl.) er nærmere beregnet ut fra forventet utbetaling. Beløpet skal dekke de renteomkostninger som vil påløpe i påvente av utbetaling av spillemidlene fra ferdigstillelse av anlegget. Dette medfører at det ikke er nødvendig med oppfinansiering av spillemidler.

8. FINANSIERINGSBEHOV
Nedenfor er ”Netto” kapitalkostnad beregnet. Denne er beregnet til 138,7 mill. kr. Beløpet er framkommet ved at de totale byggekostnadene inkl. byggelånsrenter og renteomkostninger i påvente av utbetaling av spillemidler er fratrukket RUP-midler, spillemidler og moms-kompensasjon (iht. kommunestyrets vedtak).
Finansieringsbehov 

Vurdering:

STATUS
1. VEDTAK
Nødvendige vedtak for oppstart av prosjektet foreligger. For å kunne benytte en svært verdfull tid for prosjektet mht. framdrift, har entreprenør valgt på egen risiko å starte forberedende arbeider på tomten før kontrakt er underskrevet. Dette er avklart med Statsbygg.

2. KONTRAKT MED STATSBYGG
Med bakgrunn på i en reell vurdering av kommunens nytte av de kostnader Statsbygg har lagt ned i prosjektet, signaler under forhandlingsmøte og tidligere møte med statssekretæren i FAD, har rådmannen valgt å legge inn reduksjonen på kr. 2 750 000,-

Rådmannen forventer en avklaring med Statsbygg før denne saken kommer opp til behandling.

Statsbygg i Trondheim har vist stor interesse for prosjektet og har vært en svært nyttig samarbeidspartner. I forbindelse med driftig av anlegget ønsker både Statsbygg på Røstad kommunen et nært samarbeid om utføring av nødvendige tjenester i tilknytning til Trønderhallen.

3. SPILLEMIDLER
Som det framgår av saksopplysningene, forventer rådmannen en økning mht. spillemidler på minst 1,9 mill. kr. Kulturdepartementet og fylkeskommunen har gitt meget god tilbakemelding på det planlagte prosjekt og den dokumentasjon som foreligger.

4. KONTRAKT MED GRANDEGRUPPEN
Utarbeidelsen av kontrakten har tatt lang tid. Det oppnådd enighet om kontraktssum forholdsvis raskt, men det har tatt svært lang tid å få de nødvendige dokumenter på plass slik at kommunen er sikker på produktet vi skal overta med hensyn bl.a. til kvalitet og at alt som er nødvendig for at anlegget skal fungere ved ferdigstillelse er tatt med.

Det er en diskusjon med hensyn til ferdigstillelse av anlegget. Det kan bli aktuelt med delovertagelse. Idrettshallen vil da bli ferdigstilt først. For kvaliteten er det viktig at det brukes nødvendig tid på svømmehallen bl.a. uttørking av betong før flislegging skjer, innkjøring av de tekniske anlegg etc. Dette vil bli avklart i den endelige kontrakt som vil foreligge før møtet.

5. TRENINGSSTUDIO
Treningsstudioet er svært viktig for helheten i prosjektet – det totale tilbud for alle kommunens innbyggere. Med det utkast til intensjonsavtale som er under utarbeidelse og de elementer som her er lagt inn,  vil kommunen i en endelig avtale ha en lav økonomisk risiko mht. bygging av anlegget. Med den lokalisering dette treningssenteret får, vil det ha et stort potensial for medlemmer. Dette gjenspeiler også den interesse den aktuelle aktøren har vist for prosjektet. Utviklingen innenfor området på landsbasis er også stor.

Rådmannen vil anbefale at ordføreren gis fullmakt til å undertegne en husleieavtale med opsjon på kjøp av arealet med de elementer som framgår av dette saksframlegget.

6. DRIFTSSELSKAP
Av kapasitetshensyn har rådmannen ikke hatt anledning til å sette igang arbeidet med etablering av driftsselskapet. Dette arbeidet vil nå bli prioritert. Det vil her være viktig å få opp de nødvendige avtaler så raskt som mulig og ikke minst få ansatt en leder av selskapet. Dette er svært viktig for at økonomien er på plass fra oppstart av Trønderhallen.

PROSJEKTBUDSJETTET
I redegjørelsen for endringene av prosjektbudsjettet, framgår bakgrunnen for endringene. Totalt sett ligger prosjektbudsjettet innenfor de rammer som ble vedtatt av kommunestyret. Det er nå også lagt inn større reserver i prosjektet slik at rådmannen nå føler at rammene skal gi et godt fungerende anlegg etter ferdigstillelse.

Formannskapet vil bli holdt løpende orientert om framdriften og økonomisk status i prosjektet iht. kommunestyrets vedtak

FINANSIERINGSBEHOV
Finansieringsbehovet er redusert både pga. redusert prosjektbudsjett og økte spillemidler. De nye tallene vil inngå i den økonomiplan som skal legges fram om kort tid.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 10:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051