Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 22.04.09

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 20.04.2009, kl. 13:00-15:55
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 32/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 33/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 11. mars 2009 protokoll vedtak
PS 34/09 Klima- og energiplan - Levanger Kommune utredning vedtak
PS 35/09 American House Levanger LTD - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 utredning vedtak
PS 36/09 Joys Thai - Mat AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 utredning vedtak
PS 37/09 Coop Extra, Moan - Søknad om sallgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 utredning vedtak
PS 38/09 Div. endringer på salgs - og skjenkebevillingfronten utredning vedtak
PS 39/09 Restaureringsfondet 2008 utredning vedtak
PS 40/09 Søknader om økonomisk støtte utredning vedtak
PS 41/09 Paul Okkenhaug - jubileet 2008 - gjennomføring og videre arbeid utredning vedtak
PS 42/09 Gågate i deler av Håkon Den Godes gt.  - 1.juni til 1. september 2009 utredning vedtak
PS 43/09 Byggeregnskap for investeringer på Breidablikktinet i 1999 til 2009 utredning vedtak
PS 44/09 Endring av vedtekter eiendomsskatt utredning vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf - forfall
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Arne Solem sp varamedlem 2 dna/sp/krf x (Jann Karlsen)
Britt Tønne Haugan krf varamedlem 4 dna/sp/krf x (Gunnhild Ø. Nesgård)

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Rita Keiserås formannskapssekretær
Grete Ludvigsen næringssjef
Meier Hallan økonomisjef ISK


Hans Aalberg (FRP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak nr. 37/09.

Orienteringer:

Paul Okkenhaug-dagene 2008 v/Martin Stavrum, Odd Håpnes og Rolf Diesen

Regnskap pr. mars 2009 v/økonomisjef Meier Hallan.

Merknader/spørsmål:

Hans Aalberg (FRP) stilte spørsmål ang ordførerens tolkning av spørsmål fremmet i siste kommunestyremøte.

Nina Bakken Bye (H) etterspurte driftsbudsjett for Trønderhallprosjektet.

Nina Bakken Bye (H) stilte spørsmål ang prosjekter som er satt i gang/planlagt innenfor ”Krisepakken”.

Jostein Trøite (SV) stilte spørsmål angående planlagte ENØK-tiltak for Levanger kommune og søknader om tilskudd.

Rådmannen vil svare nærmere i neste formannskapsmøte.

Ordføreren refererte fra ISK-ordførernes møte med Mosvik kommune 14.04.09 ang mulig samarbeid Innherred Samkommune og Mosvik kommune

Ordføreren orienterte fra styremøte i Innherred Vekst.     Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 32/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tatt til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tatt til orientering.     Til toppen av siden

 

 

PS 33/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 11. mars 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 11. mars godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 11. mars godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

PS 34/09 Klima- og energiplan - Levanger Kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag:

1. Kap. 8.3 og 9.6 (endringsforslag) Innen 2020 skal:
Klimautslippene i Levanger som geografisk enhet reduseres med 30 %
Klimautslippene fra kommunal virksomhet reduseres med 50 %
Den spesifikke bruken av varme og elektrisitet (kwt/m2) reduseres med 50 %.

2. Kap. 8.6 (tilleggsforslag)
Kommunen skal tilby og aktivt arbeide for å fremme miljøfyrtårnsertifisering.
Det gjennomføres enøkanalyser for all kommunal bygningsmasse. Analysene brukes som grunnlag for enøktiltak.

3. Kap. 9.6 (tilleggsforslag)

· Kommunen innfører ”grønn innkjøpspolitikk”. Ved anbudsinnbydelser ved kommunale utbygginger skal det vurderes å kreve at det føres klimaregnskap eller beregninger av miljøkostnader ved de enkelte alternativene.

4. Kap. 9.8 Tiltaksrammer (tillegg)

· Tiltak i klima og energiplanen må knyttes til tydelige frister for gjennomføring, tydelig ansvarsplassering og forankring i økonomiplan og årsbudsjetter.

Avstemning:

Trøites endringsforslag, pkt. 1, avvist med 8 mot 1 stemme

Trøites tilleggsforslag, pkt. 2, avvist med 8 mot 1 stemme

Trøites tilleggsforslag, pkt. 3, avvist med 8 mot 1 stemme

Trøites tilleggsforslag, pkt. 4, avvist med 8 mot 1 stemme

Innstillingen enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Forslag til Klima. og energiplan for Levanger kommune av 12. jan. 2009 vedtas som Klima og energiplan for Levanger Kommune. Det startes et samarbeid med lokale aktører for å utarbeide og drive konkrete tiltak under punktet Klimadugnaden.
 2. Klima- og energiplanen er en temaplan hvor mål, strategier og tiltak skal inngå i de aktuelle kommunedelplaner.
 3. Administrasjonen utarbeider en tiltaksplan med prioritert liste over tiltak, og med en klargjøring av hvem som skal være ansvarlig for at hvert av tiltakspunktene blir gjennomført. Denne tiltaksplanen legges frem for behandling i Driftskomiteen før budsjettbehandling i kommunestyret.
 4. Klima og energiplanen rulleres og revideres hvert 4. år, og legges frem for Driftkomiteen for behandling.     Til toppen av siden

 

 

PS 35/09 American House Levanger LTD - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 992 985 658, American House Levanger LTD, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 for virksomhet med beliggenhet Kirkegt. 31 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
 2. F.nr. 31.07.73, Ilham Mnabhi, og f.nr. 01.02.72, Nabil Ismail, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 36/09 Joys Thai - Mat AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Foretaksnummer 977 088 178, Joys Thai-Mat AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 for virksomhet med beliggenhet Magneten Kjøpesenter ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
 2. F.nr. 23.01.48, Kolbjørn Moe, og f.nr. 03.11.86, Andrea Troset Mosling, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. 
 3. Søknaden om bevilling i klasse 3 avslås av ruspolitiske grunner. Det vil ikke bli gitt slik skjenkebevilling til virksomheter i butikker/kjøpesentra.


Britt Tønne Haugan (KRF) fremmet følgende forslag til  vedtak:

Avslag på søknaden om skjenkebevilling.

Avstemning:

Haugans forslag fikk 2 stemmer.

Trøites forslag pkt. 1 vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag pkt. 1.

Trøites forslag pkt. 3 vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak, med vedtatte endringer/tillegg, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 977 088 178, Joys Thai-Mat AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 for virksomhet med beliggenhet Magneten Kjøpesenter ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
 2. F.nr. 23.01.48, Kolbjørn Moe, og f.nr. 03.11.86, Andrea Troset Mosling, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
 3. Søknaden om bevilling i klasse 3 avslås av ruspolitiske grunner. Det vil ikke bli gitt slik skjenkebevilling til virksomheter i butikker/kjøpesentra.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 37/09 Coop Extra, Moan - Søknad om sallgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer  938 548 005, Coop Inn-Trøndelag BA, innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 for Coop Extra forretning med beliggenhet Moanområdet ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
 2. F.nr. 12.12.52, Knut Nevermo, og f.nr. 22.01.82, Ole A. Westerfjell, godkjennes som salgsbevillingens styrer og stedfortreder.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 38/09 Div. endringer på salgs - og skjenkebevillingfronten

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samtlige av de nedenfornevnte søknader innvilges, og da slik at de respektive salgs – og skjenkebevillinger løper ut inneværende bevillingsperiode,  30.06.2012.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 39/09 Restaureringsfondet 2008

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kr. 197.833,- av årets tildelingsmidler overføres til 2009, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger § 5.     Til toppen av siden 

 

 

 

PS 40/09 Søknader om økonomisk støtte

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Jorunn Skogstad (SP) fremmet følgende endringsforslag:

Søker nr. 03 – Bymuseet Levanger kr. 40.000

Pkt. 2 endres til:

Samlet beløp, kr. 121.200,-, belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og tilskudd.

Avstemning:

Skogstads endringsforslag; søker 3, vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Innstillingen, søker nr. 05, enstemmig vedtatt.

Innstillingen, søker nr. 06, vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Innstillingen, søker nr. 07, enstemmig vedtatt.

Innstillingen, søker nr. 08, enstemmig vedtatt.

Innstillingen, søker nr. 09, enstemmig vedtatt.

Innstillingen, søker nr. 12, enstemmig vedtatt.

Innstillingen, søker nr. 14, enstemmig vedtatt.

Innstillingen, søker nr. 16, enstemmig vedtatt.

Skogstads forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Innstillingen pkt. 3 enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Følgende søknader innvilges:

Søker nr. 03 – Bymuseet Levanger                                             kr. 40.000

Søker nr. 05 – BarneBy Teateret i Levanger                               kr. 20.000

Søker nr. 06 -  Nemnd som registrerer nye stednavn i Åsen         kr. 10.000

Søker nr. 07 – St. Olavsloppet                                                    kr. 20.000

Søker nr. 08 – Frol i.l., orientering                                               kr. 15.000

Søker nr. 09 – Lions, Levanger, Verdal og Inderøy                      kr.   1.200

Søker nr. 12 – Levanger Idrettsråd                                              kr. 10.000

Søker nr. 14 – Asbjørn D. K. Eklo                                              kr.   3.000 

Søker nr. 16 – Nordbygda 4 H og Frisk Ungdom 4 H                 kr.   2.000 

2.        Samlet beløp, kr. 121.200,-, belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og tilskudd.

3.        De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08, skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 41/09 Paul Okkenhaug - jubileet 2008 - gjennomføring og videre arbeid

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

 1. Rapport og regnskap for Paul Okkenhaug-jubileet 2008 tas til etterretning.
 2. Rådmannen får ansvar for å nedsette en ny arbeidsgruppe med formål å ivareta det offentliges ansvar i forhold til forvaltning og videreføring av kulturarven etter Paul Okkenhaug. Rådmannen får ansvar for oppsetting av mandat for dette arbeidet.
 3. Den nye arbeidsgruppen stilles til rådighet deler av overskuddet fra PO-jubileet 2008  – kr 50.000.- som oppstartkapital for videre arbeid.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 42/09 Gågate i deler av Håkon Den Godes gt.  - 1.juni til 1. september 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Tiltaket skal evalueres innen utløpet av november 2009. Dersom evalueringen er positiv, videreføres gågatetiltaket.

Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende endringsforslag:

Det innføres gågate i Håkon Den Godes gt. fra Sundgata til torget i perioden 1. juni til 1. oktober 2009.

Avstemning:

Byes endringsforslag enstemmig vedtatt.

Trøites endringsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det innføres gågate i Håkon den godes gate fra Sundgata til torget i perioden 1. juni til 1. oktober 2009. Adkomst for gårdeiere og næringsdrivende tillates og skal foregå på fotgjengernes premisser.

Tiltaket skal evalueres innen utløpet av november 2009. Dersom evalueringen er positiv, videreføres gågatetiltaket.     Til toppen av siden

 

 

  

PS 43/09 Byggeregnskap for investeringer på Breidablikktinet i 1999 til 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Byggeregnskapet for investeringer i perioden 1999 til 2009 godkjennes.
 2. Merforbruket på kr. 349.303,- dekkes av investeringsbudsjettet, mindre tiltak/ENØK sikring kommunale bygg i 2008.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 44/09 Endring av vedtekter eiendomsskatt

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom.

Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.     Til toppen av siden

Publisert: 22.04.2009 12:48 Sist endret: 23.12.2009 16:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051