Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 21.09.11 - sak 69/11 - Deera Restaurant & Bar - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med planlagt virksomhet i Kirkegt. 48

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2011/6457
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 21.09.11 69/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 971 202 130, Deera Restaurant & Bar, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med planlagt virksomhet i Kirkegata 48 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
  2. F.nr. 16.10.65, Per Morten Hopland, og f.nr. 10.12.71, Man Dinh Viet, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad datert den 27.07.2011, kemnerens uttalelse av den 16.08.2011 og politiets uttalelse av den 30.08.2011.

Saksopplysninger:
Foretaksnummer 971 202 130, Deera Restaurant & Bar, har i brev mottatt den 27.07.2011 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med planlagt virksomhet i Kirkegata 48. Lokalene er de samme som Orion benyttet før flyttingen til ”Oskarsbygget” i Kirkegata 43. Virksomheten driver tilsvarende konsept i Verdal sentrum.

Det søkes om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.

F.nr. 16.10.65, Per Morten Hopland, og f.nr. 10.12.71, Man Dinh Viet, søkes godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. Kandidatene har bestått lovpålagt kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser og har også bransjeerfaring.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet v/lensmannen i Levanger og kemneren til uttalelse. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:
Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.01. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 971 202 130, Deera Restaurant & Bar, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.

Per Morten Hopland og Man Dinh Viet tilrås videre godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 21:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051