Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 19.05.10 - sak 50/10 - Kunstnerisk utsmykking - Trønderhallen

Odd S Håpnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Odd S Håpnes
Arkivsaknr: 2006/4666 - /D23
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 19.05.10 50/10

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Rådmannen får mandat til å nedsette et kunstutvalg for utsmykking av Trønderhallen.
 2. Det avsettes kr 800.000 som kommunal andel til utsmykkingsprosjektet
 3. Beløpet finansieres fra ubundet investeringsfond.
 4. Rådmannen får myndighet til å arbeide med oppfinansiering av prosjektet for kunstnerisk utsmykking av Trønderhallen.
 5. I løpet av 2011 utarbeides lokal plan for kunstnerisk utsmykning av det offentlige rom i Levanger kommune


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I Kommunestyresak 37/09 24.06.2009 ”Trønderhallen - Igangsetting, finansiering omfang og iverksetting” står det i pkt 9 i vedtaket:
”Det nedsettes en gruppe for å komme med forslag til kunstnerisk utsmykning”

Siden 1998 ble er det bestemt at det i alle statlige byggeprosjekter skal settes av
mellom 0,5 og 1,5 prosent av byggekostnadene til kunst. For nærmere opplysning refereres til statsbygg sin publikasjon ”Åpent Rom” Da Trønderhallprosjektet ble prosjektert av Statsbygg, lå det inne i budsjettet en budsjettpost øremerket kunstnerisk utsmykning på 0,75% av brutto anleggskostnader.

Da byggeprosjektet ble overtatt av Levanger kommune, ble den øremerkede summen til kunstnerisk utsmykning tatt bort i og med at Levanger kommune ikke har vedtatt prinsippet om at kommunale byggeprosjekter skal ha en %-andel til kunstnerisk utsmykning. Det siste store byggeprosjektet der utsmykning inngikk var Rådhusprosjektet.
Imidlertid kan det være gode argumenter for å legge til kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg så som Trønderhallprosjektet. En slik utsmykning vil kunne: 

 • forsterke Trønderhallen som signalbygg og styrke attraksjon og identitet til bygget og området
 • berike besøket og øke kvaliteten på opplevelsen av stedet
 • styrke arbeidet med prosjektet ”Estetikk og opplevelse”.


Høgskoleområdet på Røstad har ekstraordinære kvaliteter når det gjelder arkitektur,  kulturlandskap og beliggenhet. Daværende utdanningsminister Gudmund Hernes henviste til disse kvalitetene da han i 1994 uttalte følgende: 
”Røstad er det fineste høgskoleområdet øst for California.”

Prosjektet ”Estetikk og opplevelse” søker å ivareta og forsterke disse kvalitetene. Prosjektet er et samarbeid mellom Statsbygg, HiNT, fylkeskommunen og Levanger kommune og hver samarbeidspartner bidrar med kr 250.000.- pr år til arbeidet. I målsettingen til prosjektet står det bla at –”området (skal) være et eksempel på et stimulerende læringsmiljø og sted  for inspirasjon, trivsel og bevegelsesaktiviteter”

Hovedområder for ”Estetikk og opplevelse” er:

 • Møteplasser og ferdselsårer
 • Skjøtsel og kulturlandskap
 • Utsmykking


Prosjektet har bla resultert i opparbeiding av stisystemet rundt Røstadområdet – ”Kjærlighetsstien”. Videre var prosjektet tydelig på at Trønderhall og svømmehall på Røstad måtte få en særlig god tilpasning i kulturlandskapet, noe vi ser har blitt godt ivaretatt.
Utsmykking er et av kjerneområdene for prosjektet og kunstverk av kjente norske kunstnere inngår allerede på Røstad ut fra at det er staten som har vært byggherre.
Utsmykking av Trønderhallen vil dermed videreføre en god tradisjon på Røstad. Det er særlig inngangspartiet som kan være egnet for utsmykking, med dette vil en analyse gi svar på.

Framgangsmåte ved kunstnerisk utsmykking av Trønderhall med svømmehall.
Ved private kjøp av kunst, vil personlig smak være avgjørende. Ved utsmykking av offentlige rom, er det laget kjøreregler slik at en sikrer gjennomtenkte valg av kunstner(e) ut fra en steds/-situasjonsanalyse. Dette skal sikre at det ikke blir bare skjønn, men at det ligger en faglig begrunnelse for valg av kunstner etter at en analyse er gjort. Til dette arbeidet nedsettes et kunstutvalg og det oppnevnes en kunstnerisk konsulent av Regionalt Samarbeidsutvalg i samråd med kommunen.

 • Kunstutvalget består av representant for byggherren, representant for bruker og  arkitekt/landskapsarkitekt. Medlemmene skal representere ulike sider og interesser. Kunstfaglig konsulent er en del av utvalget.
 • Kunstnerisk konsulent har ansvar for å lage en kunstplan i samarbeid med utvalget.


Stedsanalysen skal ivareta flere forhold:

 • Innarbeide hovedtankene i prosjektet ”Estetikk og opplevelse”?
 • Belyse hvordan kunsten kan samspille med arkitekturen, uteområdet, kulturlandskapet og annen kunst som finnes i nærheten.
 • Kartlegge hvem som er publikum og brukere av området.
 • Finne fram til aktuelle steder for kunstnerisk utsmykking i prosjektet.
 • Beskrive hva utsmykkingen kan ha av betydning for Levanger som attraksjon
 • Danne grunnlag for valg av type kunst.


Videre arbeid
Det må arbeides videre med annen finansiering, for eksempel den statlige tilskuddordningen KORO (Kunst i Offentlige rom). Det bør videre engasjeres en kunstfaglig konsulent og nedsettes et kunstutvalg. Det bør sikres en grunnfinansiering for en kunstnerisk utsmykning i tilknytning til Trønderhallen.

Vurdering:
Levanger kommune har ikke en egen plan som gir klare retningslinjer for ressursbruk til kunstnerisk utsmykking knyttet til byggeprosjekter i kommunal regi. Gjennom Trønderhallprosjektet bygger kommunen på et område som har ekstraordinære kvaliteter når det gjelder arkitektur og kulturlandskap og der det fra før av er kunstnerisk utsmykking.

En utsmykking i tilknytning til byggeprosjektet vil forsterke inntrykket av Trønderhallen som signalbygg og framtidig storstue for innbyggerne og tilreisende. Anleggene vil gjennom idrett og annen kulturvirksomhet, næringslivsmesser, konserter mv, bli besøkt av et stort antall mennesker fra lokalmiljøet, regionen og landet for øvrig. Anlegget forventes å bli en publikumsmagnet i norddelen av bysentret og vil i betydelig grad styrke Levanger som vertskommune for Nord-Trøndelags største høgskoleavdeling, Campus Røstad.

Rådmannen tilrår at det utarbeides en lokal plan for kunsterisk utforming av det offentlige rom. Inntil en slik plan foreligger må det innarbeides en kommunal egenandel for aktuelle enkeltprosjekt. Rådmannen foreslår at det settes av ca 0,4% til kunstnerisk utsmykking av Trønderhallen. Det er betydelig lavere enn hva som settes av ved statlige bygg, men bør sammen med bidrag fra andre gi mulighet for en god og spennende utsmykning.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 28.10.2011 21:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051