Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 14.04.10 - sak 32/10 - Økonomiplan 2011-2014 - videre arbeid og prosess

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref.: 2010/2954
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 14.04.10 32/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til forslaget til framdrift og arbeidsopplegg
Til dialogseminaret 28.4 forbereder følgende formannskapsmedlemmer innlegg på følgende tema:
Tema:         Navn:
Økonomi  ..........
Levanger som samfunn  .......... 
Helse  .......... 
Oppvekst  .......... 
Kultur  .......... 
Infrastruktur  .......... 

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunelovens § 44

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Gruppebesvarelsene fra dialogseminaret i Åre 19.2.1010

Saksopplysninger:
Ut fra erfaringene og tilbekemeldinger under behandlingen av fjorårets økonomiplan og besvarelsene på gruppearbeidene i Åre har rådmannen lagt opp til følgende framdrift for arbeidet med økonomiplan 2011-2014:

 • Oppstart av prosessen: Dialogkonferansen, Åre 19. februar
 • Administrasjonen utarbeider årsrapport 2009 og formulerer hovedproblemstillinger: mars 2010
 • Dialogseminar mellom kommunestyret, enhetsledere og tillitsvalgte 28. april
 • Kommuneproposisjonen presenteres først på mai
 • Rådmannen presenteres forslag for Administrasjonsutvalget 20. mai


Det vil da være mulig å behandle planen i formannskap 9, juni og kommunestyre 23. juni.

Ut fra erfaringene med prosessen de siste årene og tilbakemeldinger fra deltakerne kan rådmannen tenke seg å foreslå et noe annet opplegg for det årlige dialogseminaret mellom kommunestyre, administrativ ledelse og tillitsvalgte denne gangen.

Vurdering:
Formannskapet har en lovbestemt rolle i forhold til økonomiplanleggingen. Det er derfor naturlig å utfordre medlemmer av formannskapet til å innlede på ulike tema på seminaret.
Det er følgende 5 partigrupper i formannskapet: Dna, SP, Krf, H, Frp og SV. Jeg foreslår at et medlem fra hver partigruppe får tildelt maksimalt 10 minutter hver til å innlede om utfordringer og muligheter rundt følgende tema:

 • Økonomi
 • Levanger som samfunn
 • Helse
 • Oppvekst
 • Kultur
 • Infrastruktur


Så at det arbeides i bredt sammensatte grupper knyttet til de samme tema i dialogseminaret.

I formannskapsmøtet vil rådmannen orientere om en del aktuelle nøkkeltall og nærmere om administrasjonens vurdering av utfordringsbildet de neste årene. Ønsker formannskapets medlemmer ytterligere bakgrunnsmateriale vil dette være naturlig arena for å bestille slikt. Så anmodes formannskapet om å drøfte opplegg og fordele arbeid fram til dialogseminaret.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 28.10.2011 21:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051