Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 14.04.10 - sak 31/10 - Oskars AS Restaurantdrift Levanger - Søknad om overføring av skjenkebevilling

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref.: 2010/520 - /U63
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 14.04.10 31/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 for foretaksnummer 959 673 989, Oskars Restaurantdrift Levanger, overføres til foretaksnummer 994 901 435, Oskars Pub & Bar/Bardrift Levanger.
  2. F.nr. 21.06.54, Leif Magne Sollund, og f.nr. 18.12.53, Wigdis Eklo Sollund, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
  3. Skjenkebevillingen løper til den 30.06.2012 i de samme lokaler i Kirkegt. 43-45.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Søknad.
  2. Lensmannens uttalelse.
  3. Kemnerens uttalelse.


Saksopplysninger:
Grunnet organisatoriske endringer, har foretaksnummer 959 673 989, Oskars AS Restaurantdrift Levanger, i brev av den 8. januar 2010 søkt om at stedets alminnelige skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 overføres til nystiftet selskap, foretaksnummer 994 901 435, Oskars Pub & Bar/Bardrift Levanger.

Skjenkeområdet er som tidligere relatert til lokalene i Kirkegt. 43-43 og skjenkebevillingen løper til den 30.06.2012.

Omsøkt styrer og stedfortreder er de samme personer som er godkjent i dag :
• F.nr. 21.06.54 – Leif Magne Sollund
• F.nr. 18.12.53 – Wigdis Eklo Sollund
Aktørene har drevet i bransjen i ca. 20 år og er således godt kjent.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet v/lensmannen i Levanger og kemneren til uttalelse. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:
Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01. Virksomheten har drevet i de samme lokaler i en årrekke på en seriøs måte og jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at søknaden innvilges.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 28.10.2011 21:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051