Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 14.04.10 - sak 30/10 - Søknader om økonomisk støtte

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref.: 2010/682 - /223
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 14.04.10 30/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Følgende søknader innvilges:

Nr. Søker Innstilt beløp
03 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon NT 10.000
05 St. Olavsloppet 20.000
07 Åsenportalen   5.000
08 Reithaug Skolemusikkorps 15.000
09 Levanger Bygdeboknemnd 75.000
10 Norges Blindeforbund NT   3.850
12 Trygg Trafikk (sentralt/lokalt)   2.500
14 Mental Helse Levanger 20.000
15 Levanger FK Junior 1 (revitalisert overbyggingsklubb) 15.000
16 Skogn Maritime Forening (allerede mottatt støtte fra friområdemidler) 15.000
18 Gullstjerna 4 H, Åsen   5.000
19 Skogn Barne – og Ungdomskor   5.000
20 Asbjørn D. K. Eklo   3.000
22 Levanger Idrettsråd 10.000
23 Frol I. L. orientering 50.000
24 Åsen Museum og Historielag 15.000
25 Bamberg Arbeidskirke   3.000
26 IL Sverre, sykkelavd.  20.000
Sum 292.350
 
2. Samlet beløp, kr. 292.350,-, belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 –
    Div. overføringer og tilskudd.
3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08,
    skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.
 

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknadene

Saksopplysninger:
Retningslinjer i forbindelse med formannskapets tildeling av tilskuddsmidler ble vedtatt slik i møte den 27.02.2008, jfr. F-sak nr. 32/08:
Lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap. Søknadene behandles to ganger i året. 
Følgende kriterier prioriteres:

 • Tiltak for barn og unge i Levanger kommune av en viss betydning og som omfatter en del barn og unge, det kan være idrettsmesterskap, musikkjubileum, større oppsettinger eller andre arrangement av en viss størrelse.
 • Tilskudd til forebyggende arbeid.
 • Tilskudd til jubileumsmarkeringer.
 • Tilskudd til NM eller større lands – eller regionomfattende tiltak som foregår i Levanger og/eller omegn.
 • Tilskudd kan gis til bokprosjekt el. lign. som kan være med på å fortelle Levanger kommunes historie, eller annet som kan være av kommunens innbyggeres interesse.
 • I søknaden må skrives om hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvilke grupper som er involvert. Det må også legges ved budsjett.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Landsomfattende tiltak.
 • Arrangement som omfatter bare voksne personer.
 • Skoleturer o.l. 

På budsjettet for 2010 er det avsatt kr. 1.100.000,-  til formålet. Det er pr. d.d. belastet/er båndlagt kr. 420.000,- på konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og tilskudd slik :

 • Solhaug, rusforebygging, Kr. 100.000,-
 • Norges Røde Kors, Haitikatastrofen, Kr. 50.000,-
 • LHK, Kr. 100.000,-
 • LFK, Kr. 50.000,-
 • Skogn I.L., ski, Kr. 50.000,-
 • Frol I.L., orientering, Kr. 50.000,-
 • Skolekorps, 17. mai spilling, Kr. 20.000,-


Det er således allerede disponert kr. 420.000,- av årets bevilgning. I tillegg vil politiske partier få utbetalt støtte over denne konto.
 
En har pr. d.d. mottatt  søknader slik:
Nr. Søker Søknadens formål Søknadssum
01 Innherred Seniorforum BA Midler til forelesnings serie 10.000 PDF
02 Veksthusringen Øk. og eff. produksjon, miljøvennlig   2.000 PDF
03 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon NT Behandling, ettervern m.m. 10.000 PDF
04 FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling Innsamlingsaksjon for barn  5.000 PDF
05 St. Olavsloppet Utvikling av arragementet 20.000 PDF
06 Jushjelpa i Midt-Norge Jur. bistand, lavterskeltilbud  Ikke oppgitt PDF
07 Åsen Portalen Info til turister, tilflyttere, beboere og internettbrukere 10.000 PDF
08 Reithaug Skolemusikkorps Støtte til nye uniformer 25.000 PDF
09 Levanger Bygdeboknemnd Skogns Historie B. V11. Gårds – og slektshistorie for Nesset krets 100.000 PDF
10 Norges Blindeforbund NT Lydavis for abonnenter 3.850 PDF
11 Norsk Fosterheimsforening NT Kvalitetsheving fosterhjemsomsorgen Kr. 0,50 pr. innbygger PDF
12 Trygg Trafikk (sentralt/lokalt) Trafikksikkerhetsarbeid  2.500 PDF
13 Ole S. Lunnan Plateprosjekt Slåttejazz  3.000 PDF
14 Mental Helse Levanger Aktivitet i foreningen 25.000 PDF
15 LFK Junior 1 (revitalisert overbyggingsklubb) Tilsk. til baneleie Moan 25.000 PDF
16 Skogn Maritime Forening (allerde mottatt støtte fra post friluftsliv) Prosjekt Holsand Skogn 110.000 PDF
17 Stefan Aune Støtte av kultivering av ferskvann 160.000 PDF
18 Gullstjerna 4 H, Åsen Støtte til leie av samfunnshus i forb. med distriktsleir 10.000 PDF
19 Skogn Barne – og Ungdomskor Støtte til barnekorstevne 10.000 PDF
20 Asbjørn D. K. Eklo Bokutgivelse, Levanger bind 5  5.000 PDF
21 Mule skolekorps Barne – og ungdomsarbeid Ikke oppgitt PDF
22 Levanger Idrettsråd ”10 på topp i Levanger” – utv.støtte 10.000 PDF
23 Frol I. L., orientering NM i sprintorientering 50.000 PDF   
24 Åsen Museum og Historielag Skifting av tak på ”Elvheim” 24.500 PDF
25 Bamberg Arbeidskirke Støtte til ungdomsarrangement  5.000 PDF
26 IL Sverre, sykkelavd. Arr. NM veteraner 25.000 PDF

Vurdering:
Rådmannen har vurdert de respektive søknader i medhold av retningslinjene som ble vedtatt i F-sak nr. 32/08 av den 27.02.2008. På bakgrunn av retningslinjene og skjønnsmessige vurderinger, foreslås følgende fordeling av tilskuddsmidlene for 1. halvår 2010 :

Nr. Søker Innstilt beløp
03 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon NT 10.000
05 St. Olavsloppet 20.000
07 Åsenportalen   5.000
08 Reithaug Skolemusikkorps 15.000
09 Levanger Bygdeboknemnd 75.000
10 Norges Blindeforbund NT   3.850
12 Trygg Trafikk (sentralt/lokalt)   2.500
14 Mental Helse Levanger 20.000
15 Levanger FK Junior 1 (revitalisert overbyggingsklubb) 15.000
16 Skogn Maritime Forening (allerede mottatt støtte fra friområdemidler) 15.000
18 Gullstjerna 4 H, Åsen   5.000
19 Skogn Barne – og Ungdomskor   5.000
20 Asbjørn D. K. Eklo   3.000
22 Levanger Idrettsråd 10.000
23 Frol I. L. orientering 50.000
24 Åsen Museum og Historielag 15.000
25 Bamberg Arbeidskirke   3.000
26 IL Sverre, sykkelavd. 20.000
Sum  292.350

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 28.10.2011 21:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051