Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 14.04.10 - sak 27/10 - Leva-Fro AS - søknad om kommunal garanti

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref.: 2008/5114 - /256
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 14.04.10 27/10

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune garanterer for 80% av Leva-Fro as sitt låneopptak på maksimalt 12,1 mill kr til refinansiering av selskapets gjeld.
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år, jf garantiforskriftens § 3,
 3. Salgssummen av Kirkegata 75E skal i sin helhet gå til nedbetaling av ovennevnte lån.


Kommunestyrets vedtak må godkjennes av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, jfr kommunelovens §51.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunelovens §51  og forskrift om kommunale garantier

Vedlegg:

 1. Budsjett 2010 PDF
 2. Årsoppgjør 2008  PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Leva-Fro as skriver i brev av 10.2.10 slik til Levanger kommune:

Viser til PS41/08 Leva Fro as - søknad om kommunal garanti
Etter den tid har vi kjøpt Vintex og har et lån til Terje Skei på kr.2.600.000,- pluss renter.
Dette er et lån vi ønsker å innfri i form av refinansiering til Kommunalbanken.
Det vil først og fremst føre til at Leva-Fro As reduserer sine utgifter, da rentesatsen er betydelig lavere i Kommunalbanken enn det vi har i dag til Terje Skei. Låneavtalen med Terje Skei er 3 mnd.Niborn +1%.

Pr.31.12.2009 har vi utestående kr.9.500.027,- til Kommunalbanken. Dette er noe mindre i og med at vi skal betale avdrag i februar 2010.

Vi ber derfor Levanger Kommune om å garantere for 80% av kr.12.100.027.- pluss påløpte renter, lån Terje Skei.

Om Levanger Kommune gir oss denne garantien bør denne gis i form av Selvskyldner kausjon da dette fører til 0,3% lavere rente enn Simpel kausjon.

Kan nevne at vi for tiden har 3 interessenter i Kirkegt.75E og vil nå starte innsats for å få solgt denne eiendommen.

Leva-Fro as er som nevnt et heleid kommunalt aksjeselskap, hvor Levanger kommune eier 80% av aksjene og Frosta kommune 20%. Bedriften ble etablert 30.06.1992 og har hovedkontor i Gamle Kongeveg 92A. Etter vedtak i kommunestyret 21.mai 2008 garanterer kommunen for 80% av kommunens gjeld, begrenset oppad til 10 mill kr.

Bedriften er en såkalt ASVO-bedrift (ArbeidsSamVirke i Offentlig regi) som tilbyr arbeidstrening til personer som av forskjellige årsaker har falt utenfor det ordinære arbeidsliv, eller som ikke har kommet inn i det ordinære arbeidsliv.

Bedriften har godkjenning for 30 VTA arbeidsplasser (Varig tilrettelagte arbeidsplasser), og 9 APS plasser (Arbeidspraksis). Bedriften har i dag følgende 7 avdelinger:

 • Treprodukter, Levanger
 • Guttas Bilpleie, Levanger
 • Frosta-tre, Skaret, Frosta
 • Mat & Prat
 • Vintex
 • Håkon den godes kafé
 • Skolekantina Frosta


Årsaken til at bedriften søker om utvidet kommunal garanti er at de ønsker å refinansiere og innfri lån til tidligere eier av Vintex Terje Skei.
Kommunal garanti er omhandlet i kommunelovens §51 og egen forskrift med hjemmel i denne.

Kommunens mulighet til å stille garanti har følgende begrensning i kommunelovens  §51.2:
Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv.

Garantier over 500 000 kr må godkjennes av fylkesmannen. Tidligere var kommunens mulighet til å stille garanti begrenset til simpel kausjon. Etter en endring forskriften i 2008 har denne begrensningen falt bort.

Vurdering:
Spørsmålet om kommunen kan stille garanti for selskapets gjeld ble vurdert i forbindelse med saken i 2008. Det garantivedtaket kommunestyret gjorde ble godkjent av fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Etter rådmannens vurdering fører ikke kjøpet av Vintex til noen endring i dette forholdet da hensikten med kjøpet i hovedsak var å utvide mulighetene til arbeidstrening særlig for kvinner.

Risikoen for kommunen henger sammen med bedriftens betalingsevne. Som det framgår av vedlagte årsregnskap for 2008 hadde selskapet et årsresultat på 987 318 kr og en egenkapital på 6,7 mill. Bedriften hadde 3,1 mill i omløpsmidler pr 31.12.2008.

Driftsbudsjettet for 2010 balanserer med et overskudd på vel 600 000 kr før rentekostnad. Rentekostnadene i 2008 var på 277 000 kr.

Frosta kommunestyre behandlet spørsmålet om kommunal garanti i sitt møte 23.3 og fattet slikt vedtak:

 • Frosta kommune tar 20 % av garantiansvaret i forbindelse med låneopptak på inntil kr 12.100.000.- for Leva-Fro AS i forbindelse med refinansiering av følgende lån:
  - Kommunalbanken på kr 9.500.027,- (pr 31.12.2009)
  - Terje Skei på kr 2.600.000,- + påløpne renter.
 • Garantien gis som selvskyldnerkausjon.
 • Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 12.100.000,- med tillegg av 10 % av til enhver gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpne renter og omkostninger. Frosta kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 2.662.000,-.
 • Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år, jf garantiforskriftens § 3,
 • Salgssummen av Kirkegata 75E skal i sin helhet gå til nedbetaling av ovennevnte lån.
 • Det forutsettes at Leva-Fro AS kontinuerlig foretar innsending av reviderte årsregnskap, årsberetning og årsbudsjett under garantiens løpetid.
 • Kommunestyrets vedtak må godkjennes av Fylkesmannen jf Kommuneloven § 51.


Rådmannen tilrår at garantien denne gang stilles som selvskyldnerkausjon slik Frosta har vedtatt, da dette gir lavere rente og risikoen ikke framstår som større med denne garantiformen overfor et kommunalt eid selskap.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 28.10.2011 21:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051