Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 14.04.10 - sak 25/10 - Trønderhallen KF under stiftelse - Oppnevning av valgkomite

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref.: 2006/4666 - /D23
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 14.04.10 25/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. For å forberede kommunestyrets valg av styre for ”Trønderhallen KF” velges en valgkomité på 3 medlemmer
 2. Følgende oppnevnes som medlemmer av valgkomitéen:
  ………………………….. (leder)
  …………………………..
  …………………………..
 3. Valgkomitéen utarbeider også forslag til godtgjøringer for styrets arbeid.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunestyrets vedtak i sak 11/2010

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I forbindelse med kommunestyrets behandling av sak 11/2010 Trønderhallen – organisering av drift den 24.3.2010 ble følgende vedtak fattet:
Driften av Trønderhallen og svømmehallen ivaretas av et kommunalt foretak i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner av 30.01.1999, kap 11 §§ 61-75.

Foretaket har følgende formål:

 • Forvalte og drive Trønderhallen og svømmehallen.
 • Ut fra anleggenes muligheter: tilrettelegge for bredest mulig aktivitet innenfor idrett, kultur, utdanning for forskning, messer, utstillinger, konserter og andre aktiviteter som anleggene gir muligheter for.
 • Markedsføre og promotere anlegget for større idretts- og kulturarrangementer, messer og utstillinger.
 • Sørge for at driften av anleggene skjer etter sunne økonomiske prinsipper.


Foretakets finanskostnader inngår i regnskapene.

Foretakets styre skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.

De relevante lovbestemmelsene ang kommunalt foretak er samlet i kommunelovens kapittel11.  Det framgår av § 63 at foretaket skal ha vedtekter som vedtas av kommunestyret selv (dvs dette kan ikke delegeres).  Etter § 64 er det også kommunestyret selv som velger styre til foretaket.

Rådmannen vil forberede sak om vedtekter for foretaket til formannskapets møte 19. mai slik at kommunestyret kan behandle vedtektene i sitt møte 26. mai. Da bør også kommunestyret foreta valg slik at styret kan tre sammen og ansette daglig leder så raskt som mulig.

Vurdering:
For å sikre at foretaket får et styre som ivaretar de hensyn kommunestyret vektla da de besluttet å opprette et kommunalt foretak, må valgene forberedes godt. Rådmannen tolker kommunestyrets slik at de er opptatt av å få et styre med bred kompetanse på økonomi og markedsføring, samt på drift av større anlegg. Det vil være nødvendig å forespørre aktuelle kandidater og unngå at et slikt valg må avgjøres gjennom benkeforslag. Styret må videre oppfylle kravene til kjønnsbalanse.

Fram til Kommunestyret har behandlet vedtekter og valgt styre er det naturlig at formannskapet tar ansvar for framdrift i saken. Rådmannen foreslår at formannskapet oppnevner en valgkomité på 3 medlemmer som i tillegg til å foreslå styre også får fullmakt til å foreslå styrehonorar da dette må antas å ha betydning for kandidaters villighet til å stille seg disponible for valg.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 28.10.2011 21:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051