Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 14.04.10 - sak 24/10 - AS Vinmonopolet - søknad om godkjennelse av beliggenhet for butikk

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref.: 2010/2632
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 14.04.10 24/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune godkjenner ikke at AS Vinmonopolets butikk flyttes fra Jernbanegata 4 – 10 til lokaler ved Magneten kjøpesenter på Moan. Dette ut fra alkoholpolitiske hensyn, næringspolitiske hensyn og hensynet til utviklingen av bysentrumet som handelsområde.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Alkohollovens § 1.7 flg, delegert til formannskapet.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad datert den 19.03.2010

Saksopplysninger:
Formannskapet godkjente gjennom vedtak den 15.08.2001 i sak nr. 88/01 en flytting av butikken til AS Vinmonopolet fra Halsanvegen 2 A til Jernbanegata 4-10.
Geografisk medførte dette at beliggenheten i praksis ble den samme som tidligere dvs. i Levanger sentrum.

AS Vinmonopolet har i brev av den 19.03.2010 søkt om godkjenning av planlagt flytting av butikk fra Jernbanegata 4-10 til Magneten kjøpesenter på Moan . Intensjonen ved en evt. flytting er større omsetning som en følge av å være lokalisert der tyngden av handel foregår.

Det opplyses at det har vært ført forhandlinger med Berg Eiendom AS om leie av lokaler. De aktuelle lokaler innfrir AS Vinmonopolets krav om sentral beliggenhet i handelsområdet, god adkomst, god parkering, samt driftsmessige krav om bl.a. varemottak.

Etter alkohollovens § 3-3 er det en kommunal oppgave å evt. godkjenne beliggenheten for den planlagte butikk i Magneten. Vurderinger som kan foretas er i henhold til føringer fra Rusmiddeldirektoratet bl.a. følgende:

”Utgangspunktet ved flytting av et vinmonopolutsalg er at dette skal behandles som ved flytting av andre kommunale salgs – og skjenkebevillinger. Ved godkjenning av ny beliggenhet/ny lokale må kommunene, ved en skjønnsmessig vurdering, kunne legge til grunn de hensyn som er nevnt i § 1-7a, i alkoholloven, hvilket innebærer at man også kan legge næringspolitiske hensyn til grunn i en slik vurdering. Det er ingenting i regelverket som tilsier at kommunene er avskåret fra å legge til grunn slike hensyn.
Forutsetningen er at avgjørelsen treffes på saklig grunnlag.”

I henhold til alkohollovens § 1-7a, kan det legges vekt på antallet salgs – og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk – og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Vurdering:
Det kan ikke sies at det har vært problemer med AS Vinmonopolets beliggenhet slik den nå har vært i nærmere 10 år. Ønske om flytting skyldes i stor grad økonomiske motiver, dvs. ønsket om økt omsetning. Dette vil så igjen føre til økt forbruk, noe som ikke er i overenstemmelse med hovedintensjonene i alkoholloven.

Det er grunn til å anta at en eventuell flytting av Vinmonopolet fra bysentrumet vil ha negative effekter på viljen til å satse på utvikling av handels og servicenæring i sentrum. Med den positive utviklingen som har skjedd på Moan de siste årene er det rådmannens vurdering at Vinmonopolet vil være av større næringspolitisk betydning for bysentrum enn for Moan.

Rådmannen vil på bakgrunn av en totalvurdering ikke tilrå at AS Vinmonopolets butikk i Jernbanegt. 4-10 flyttes til Magneten kjøpesenter på Moan ut fra alkoholpolitiske hensyn, næringspolitiske hensyn og hensynet til utviklingen av bysentrumet som handelsområde.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 28.10.2011 21:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051