Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 14.04.10

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 14.04.2010, kl. 13:00 - 15:15
Sakliste som PDF - word    -   protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 22/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 10. mars 2010 protokoll vedtak
PS 23/10 Referatsaker utredning vedtak
PS 24/10 AS Vinmonopolet - søknad om godkjennelse av beliggenhet for butikk utredning vedtak
PS 25/10 Trønderhallen KF under stiftelse - Oppnevning av valgkomite utredning vedtak
PS 26/10 Oppnevning av en valgt representant fra formannskapet til utvalg for tilsetting av kommunalsjefer utredning vedtak
PS 27/10 Leva-Fro AS - søknad om kommunal garanti utredning vedtak
PS 28/10 Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy utredning vedtak
PS 29/10 Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt Norge RHF utredning vedtak
PS 30/10 Søknader om økonomisk støtte utredning vedtak
PS 31/10 Oskars AS Restaurantdrift Levanger - Søknad om overføring av skjenkebevilling utredning vedtak
PS 32/10 Økonomiplan 2011-2014 - videre arbeid og prosess utredning vedtak

 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v - forfall
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Einar Bangstad h varamedlem 3 h/v x Nina Bakken Bye

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef

 

Spørsmål til ordføreren fra Jostein Trøite (SV):
Vil ordføreren legge et formannskapsmøte til Markabygda? Det er ønskelig med en orientering om hva skolen betyr for lokalmiljøet, og en orientering om tomtesituasjonen i Markabygda.
Ordføreren besvarte spørsmålet. Det tas sikte på at formannskapet setter av en dag til befaring hvor det blir lagt inn besøk

Spørsmål til ordføreren fra Jostein Trøite (SV) ang omlegging til miljøvennlige energiformer på Magneten.
I klima- og energiplanen for Levanger er det satt opp et mål av det skal være en reduksjon av klimautslipp på 20% innen 2020 innen Levanger som geografisk enhet. Dersom Magneten kjøpesenter kan skifte fra elektrisitet og olje til miljøvennlige energiformer, er dette i samsvar med vedtatt klima- og energiplan.

Denne omleggingen blir nå vanskeliggjort av flere grunner. Fylkesmann i Nord-Trøndelag stopper utlegging av sjøkabler i Eidsbotn, og Biovarme AS sin fjernvarmekonsesjon hindrer ENOVA støtte  til omleggingen.

Spørsmål til ordføreren:
Vil ordføreren ta stilling til dette spørsmålet nå?

På denne bakgrunn vil formannskapet be om at følgende henvendelser blir gjort:
1. Kommunen oppfordrer Fylkesmannen til å finne en plassering av sjøkablene i Eidsbotn som ikke er til skade for fuglelivet og bunnvegetasjonen. Det er stor utskifting av vannmassene i Eidsbotn.
2. Det er i strid med intensjonene med fjernvarmekonsesjon at det skal hindre omlegging til miljøvennlig energi. Kommunen tar kontakt med ENOVA og konsesjonshaver Biovarme AS for å hindre at konsesjonen ikke blir et hinder for miljøvennlig energi.

Formannskapet ber om en orientering omkring Biovarme AS sin søknad om å slå sammen to konsesjoner i Levanger, om frist for iverksettelse av biovarmeanlegg på Moan og om hvordan disse sakene er behandlet i det politiske system.

Ordføreren besvarte spørsmålet.
Dette følges opp av administrasjonen og settes opp som politisk sak til neste møte i formannskapet.     Til toppen av siden

 

 
PS 22/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 10. mars 2010.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.04.2010

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 10. mars godkjennes med følgende merknad:
I vedtaket i sak 19/10 endres ”Brugata” til ”Sundgata” (slik det også står i saksframlegget).

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 10. mars godkjennes med følgende merknad:
I vedtaket i sak 19/10 endres ”Brugata” til ”Sundgata” (slik det også står i saksframlegget).     Til toppen av siden

 

PS 23/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.04.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

PS 24/10 AS Vinmonopolet - søknad om godkjennelse av beliggenhet for butikk

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.04.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune godkjenner ikke at AS Vinmonopolets butikk flyttes fra Jernbanegata 4 – 10 til lokaler ved Magneten kjøpesenter på Moan. Dette
ut fra alkoholpolitiske hensyn, næringspolitiske hensyn og hensynet til utviklingen av bysentrumet som handelsområde.     Til toppen av siden

 

PS 25/10 Trønderhallen KF under stiftelse - Oppnevning av valgkomite

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.04.2010

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:
Følgende oppnevnes som medlemmer av valgkomitéen:
Robert Svarva (leder)
Jann Karlsen
Nina Bakken Bye

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. For å forberede kommunestyrets valg av styre for ”Trønderhallen KF” velges en valgkomité på 3 medlemmer
2. Følgende oppnevnes som medlemmer av valgkomitéen:
Robert Svarva (leder)
Jann Karlsen
Nina Bakken Bye
3. Valgkomitéen utarbeider også forslag til godtgjøringer for styrets arbeid.     Til toppen av siden

 

PS 26/10 Oppnevning av en valgt representant fra formannskapet til utvalg for tilsetting av kommunalsjefer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.04.2010

Forslag i møte:
Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak:
Som valgt representant fra formannskapet til utvalg for tilsetting av kommunalsjefer oppnevnes: varaordføreren
Oppnevnelsen gjelder resten av inneværende valgperiode.

Einar Bangstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Som valgt representant fra formannskapet til utvalg for tilsetting av kommunalsjefer oppnevnes: Hans Aalberg
Oppnevnelsen gjelder resten av inneværende valgperiode.

Avstemning:
Karlsens forslag fikk 6 stemmer.
Bangstads forslag fikk 3 stemmer.
Karlsens forslag er dermed vedtatt.

VEDTAK:
Som valgt representant fra formannskapet til utvalg for tilsetting av kommunalsjefer oppnevnes: varaordføreren
Oppnevnelsen gjelder resten av inneværende valgperiode.     Til toppen av siden


 

PS 27/10 Leva-Fro AS - søknad om kommunal garanti

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.04.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
1. Levanger kommune garanterer for 80% av Leva-Fro as sitt låneopptak på maksimalt 12,1 mill kr til refinansiering av selskapets gjeld.
2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år, jf garantiforskriftens § 3,
3. Salgssummen av Kirkegata 75E skal i sin helhet gå til nedbetaling av ovennevnte lån.

Kommunestyrets vedtak må godkjennes av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, jfr kommunelovens § 51.     Til toppen av siden

 

PS 28/10 Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.04.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til standard abonnementsvilkår administrative og tekniske bestemmelser for vann og avløp legges ut til høring og offentlig ettersyn     Til toppen av siden

 

PS 29/10 Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt Norge RHF

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.04.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Levanger kommune har følgende uttalelse til”Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge”, besvart i forhold til de 5 spørsmål som styret i Helse Midt-Norge RHF ber om tilbakemelding på:

1. Levanger kommune mener at de fire hovedutfordringene er riktige, men i tillegg er følgende utfordringer viktige for det framtidige tjenestetilbudet:
a) Det er en stor utfordring å opprettholde trygghet og tillit hos befolkningen som får lengre avstand til evt. færre fødeavdelinger og evnt. færre barneavdelinger med 7 dagers døgnberedskap.
b) Konkurransen om arbeidskraft mellom kommunene og helseforetakene.
c) Arbeidsdeling og finansiering som del av Samhandlingsreformen.

2. Levanger kommune sier seg enig i de fem strategiske målene, men kommunen har synspunkter på følgende:

a)   Flytting av ressurser fra akuttberedskap til økt kapasitet på planlagt virksomhet: 
      Det synes nødvendig å flytte ressurser over mot aktiv behandling på bekostning av passiv beredskap. Levanger kommunen tar derimot et klart forbehold på dette punktet når det gjelder forslaget om færre fødeavdelinger, og færre barneavdelinger med 7 dagers beredskap. Færre fødeavdelinger vil ha som konsekvens betydelig økt geografisk avstand for mange fødende, og dermed redusert trygghet og tillit til fødetilbudet. Det samme gjelder tilbudet til syke barn og deres pårørende i forhold til styrets forslag om kun 2 barneavdelinger med 7 dagers beredskap i regionen.

b) Organisering som underbygger trygge pasientforløp:
Dette målet vil måtte medføre flere fødeavdelinger enn det styret foreslår, der avstandene er store, for eksempel i Nord Trøndelag. 2 barneavdelinger med 7 dagers beredskap i hele regionen synes å være for lavt i forhold til geografiske reiseavstander og belastningen dette vil få for både barn og pårørende. Levanger kommune mener det er behov for en barneavdeling med 7 dagers beredskap i hvert fylkeshelseområde.

c) Rett kompetanse på rett sted til rett tid: 
       Dette er viktig i forhold til behovet for kvalitet og trygghet.   

d) Bistand fra spesialisthelsetjenesten til kommunene slik at man kan lykkes med forebyggende arbeide.
Et gjensidig forpliktende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i forhold til forebyggende arbeid er avgjørende for å lykkes.

3. Levanger kommune har følgende synspunkter til de prinsippene for oppgavedeling som styret har sendt på høring:

a) Det er behov for å foreta strukturelle endringer og en ny oppgavedeling innenfor spesialisthelsetjenesten i Midt Norge.
 
Utfordringen som følge av forslag til ny oppgavefordelingen ligger bl.a. i nærheten til akuttfunksjoner, og da spesielt nærheten til gode og trygge fødetilbud i Nord-Trøndelag med en kompliserte og utfordrende geografi.

Geografisk avstand og trygghet til bl.a. et godt fødetilbud er i høringsforslaget er ikke godt nok vektlagt. Dette er tilbud som det har store bosettingsmessige konsekvenser å endre på. Befolkningen forventer og forutsetter at slike tilbud er i en rimelig akseptabel avstand til eget bosted. 

b) Begge fødeavdelingene ved sykehusene i Nord Trøndelag må bestå som et fullverdig og godt fødetilbud for befolkningen i Nord-Trøndelag. Kommunen forventer derfor at Helse Midt-Norge RHF vedtar å opprettholde begge fødeavdelingene, og finansierer tilbudet som del av den planlagte oppgavedelingen, og ikke lar spørsmålet om å opprettholde tilbudet bli en sak for Helse Nord-Trøndelag HF.

c)  Kommunen forventer at forslaget fra styret om kun 2 barneavdelinger i regionen med 7 
     dagers beredskap blir vurdert på nytt. Både kapasitetsmessig forhold, behovet for økt 
     transport, og hensynet til barna og deres pårørende må vektlegges sterkere av styret i  
     forhold til forslaget til endring av strukturen på antallet barneavdelinger. Levanger 
     kommune mener det er behov et slikt tilbud i hvert fylkeshelseområdet.

     d)   Det ligger i forslaget til ny oppgavedeling en betydelig utfordring knyttet til å takle 
           behovet for økt kapasitet for de fagområdene som får ansvaret for 7 dagers beredskap. 
           Konsekvensene med tanke på behovet for økt kapasitet synes ikke å være tilstrekkelig 
           avklart i forkant. Det vil også bli behov for å flytte flere pasienter mellom sykehusene i 
           større utstrekning enn i dag som følge av prinsippet om 5-dagers tilbud på de 
           lokalsykehusene som ikke får akuttstatus.

    e)   Forslagene til endringer i struktur og oppgavedeling kan få konsekvenser i forhold til 
          framtidig tilgang til og utvikling av lokal/regional spesialistkompetanse på de 
          fagområdene som ikke får status som akuttfunksjoner, men som er tiltenkt å drive med          
          er planlagt aktivitet. Dette både i forhold til rekruttering til utdanningsløp for spesialister 
          og senere rekruttering av ferdige spesialister for å sikre faglig stabilitet i tilbudene. En 
          slik utvikling vil kunne føre til en ytterligere sentralisering av spesialisthelsetjenesten. 

    f)  Det er viktig at styret i Helse Midt Norge RHF har med seg i sine vurderinger hva som 
         også skjer utenfor helseregion Midt Norge, der pasienter og innbyggere utenfor regionen   
         velger vår region som følge av endringer i egen region, for eksempel endringer i fødetilbud 
         for Søndre Nordland. Dette er av stor betydning for Helse Nord-Trøndelag, og spesielt 
         Sykehuset Namsos.

   g)  Strategidokumentet har ikke gode nok beskrivelser over de konsekvenser endringene vil 
        bety for kommunene.

   h) Tidspunktet for å behandle ny strategi for Helse Midt Norge synes ikke å være godt nok 
        tilpasset de sentrale politiske vedtak som er forventet som del av St. meld. nr. 47 
       ”Samhandlingsreformen”. Strategi 2020 har fokus på et tettere og et mer utvidet samarbeid 
       mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Skal kommunen settes i stand til å 
       håndtere nye oppgaver som vil kreve ny og endret kompetanse, så forutsetter dette en 
       sterkere sentral avklaring av både lovgrunnlag, finansiering og ny organisering av den 
       tradisjonelle oppgavedelingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

 For kommunene er det viktig at denne oppgavedelingen er vedtatt av sentrale myndigheter   
 før den blir iverksatt, da en slik ny oppgavedeling vil ha store konsekvenser for kommunene 
 som tjenesteyter.     

4. Samarbeidet med helseforetakene og kommunene må strykes betydelig. Samhandlingsreformen er på høringstidspunktet innholdsmessig meget uavklart, selv om retningen er tydelig. Det er derfor en vanskelig oppgave å foreslå konkret oppgavedeling/tjenesteorganisering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene uten å kjenne til økonomien som en forutsetning for det kommunale handlingsrommet. 

5. På side 30 i strategidokumentet så er antall fødsler i 2007 i Helse Midt-Norge tatt inn som en oversikt. Fødselstallene for årene 2008 og 2009 burde ha vært tatt inn som informasjon i høringsdokumentet.

Det er viktig å klargjøre flere av de begrepene som i dag brukes i dialogen om forskjellige løsninger innenfor helseområdet, og som også berøres i strategidokumentet. Her vises til eksempler under sak ”vurdering” ovenfor.

Styrets forslag til inndeling av sykehusene som ”akuttsykehus og ”lokalsykehus” med bakgrunn i hvem som har 7 dagers døgnberedskap for kirurgien kan oppfattes av mange som en inndeling i ”A” og ”B” sykehus. Begrepene er ikke dekkende eller hensiktsmessige for hva det enkelte sykehus har/får av oppgaver/ansvar. Styret bør diskutere bruk av andre benevnelser.         Til toppen av siden

 

PS 30/10 Søknader om økonomisk støtte

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.04.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Følgende søknader innvilges:

Nr. Søker Innstilt beløp
03 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon NT 10.000
05 St. Olavsloppet 20.000
07 Åsenportalen   5.000
08 Reithaug Skolemusikkorps 15.000
09 Levanger Bygdeboknemnd 75.000
10 Norges Blindeforbund NT   3.850
12 Trygg Trafikk (sentralt/lokalt)   2.500
14 Mental Helse Levanger 20.000
15 Levanger FK Junior 1 (revitalisert overbyggingsklubb) 15.000
16 Skogn Maritime Forening (allerede mottatt støtte fra friområdemidler) 15.000
18 Gullstjerna 4 H, Åsen   5.000
19 Skogn Barne – og Ungdomskor   5.000
20 Asbjørn D. K. Eklo   3.000
22 Levanger Idrettsråd 10.000
23 Frol I. L. orientering 50.000
24 Åsen Museum og Historielag 15.000
25 Bamberg Arbeidskirke   3.000
26 IL Sverre, sykkelavd.  20.000
sum   292.350
 
2. Samlet beløp, kr. 292.350,-, belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 –
    Div. overføringer og tilskudd.
3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08,
    skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.     Til toppen av siden

 

PS 31/10 Oskars AS Restaurantdrift Levanger - Søknad om overføring av skjenkebevilling

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.04.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 for foretaksnummer 959 673 989,
    Oskars Restaurantdrift Levanger, overføres til foretaksnummer 994 901 435,
    Oskars Pub & Bar/Bardrift Levanger.

2. F.nr. 21.06.54, Leif Magne Sollund, og f.nr. 18.12.53, Wigdis Eklo Sollund,
    godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3. Skjenkebevillingen løper til den 30.06.2012 i de samme lokaler i Kirkegt. 43-45.     Til toppen av siden

 

PS 32/10 Økonomiplan 2011-2014 - videre arbeid og prosess

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.04.2010

Orientering:


Forslag i møte:
Tema: Navn:
Økonomi SP
Levanger som samfunn KRF
Helse DNA
Oppvekst HØYRE
Kultur SV
Infrastruktur FRP

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet slutter seg til forslaget til framdrift og arbeidsopplegg
Til dialogseminaret 28.4 forbereder følgende partier innlegg på følgende tema:
Tema: Navn:
Økonomi SP
Levanger som samfunn KRF
Helse DNA
Oppvekst HØYRE
Kultur SV
Infrastruktur FRP     Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 23.04.2010 08:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051