Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.01.10 - sak 06/10 - Oversendelsesforslag fra kommunestyre – opplegg og kostnadsoverslag for retaksering av eiendommer

Harald Bakken - klikk for personkort
Saksbehandler: Harald Bakken
Arkivref.: 2010/96
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 13.01.10 6/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar kostnadsoverslaget til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Oversendelsesforslag fra Kommunestyret i sak 68/09 Budsjett 2010

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I forbindelse med Kommunestyrets behandling av sak 68/09 budsjett 2010 ble følgende oversendelsesforslag oversendt uten realitetsbehandling:

Ved vedtak om retakstering knyttet til eiendomsskatt i Levanger kommune, legges det til grunn at en gjennomføring skal gjøres på følgende måte:

  1. Kostnader knyttet til en slik retakstering skal utarbeides og forelegges formannskapet / kommunestyret.
  2. Retakstering skal gjennomføres på en slik måte at det påfører kommunens innbyggere lavest mulig kostnader.
  3. Primært skal kommunens ansatte benyttes i utførelsen, slik at kompetanse som opparbeides blir værende i kommunen.
  4. Sekundært, hvis det er behov for eksterne deltakere, skal dette konkurranseutsettes og lover og regler knyttet til offentlig anskaffelse etterleves, ihht nasjonale og internasjonale (EØS) krav.


Kommunestyret har vedtatt følgende retningslinjer for behandling av oversendelsesforslag:

Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som følger:
Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:
A. Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget
B. Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget
C. Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere

For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag.

Rådmannen legger opp til behandling av dette oversendelsesforslaget etter punkt A i retningslinjene, dvs at forslaget realitetsbehandles av formannskapet.

Vurdering:
Til punkt 1 er det foretatt en beregning av sannsynlige kostnader med retakseringen slik:
1. Lønninger kr. 2.160.000
2. Taksering av verk og bruk, konsulentoppdrag kr. 1.000.000
3. Utstyr, leie av biler, etc. kr. 340.000
Til sammen kr. 3.500.000

Punktene 2, 3 og 4 anses en selvfølge og kommenteres ikke videre. 
Disse kostnadene fordelt over ti år tilsvarer kr. 350.000 pr. år og det er svært lavt i forhold til andre kommuner som har foretatt retaksering. Rådmannen tilrår at det forannevnte kostnadsoverslag legges til grunn i den videre framdriften i eiendomsskattetakseringen.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 28.10.2011 21:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051