Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 13.01.10

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 13.01.2010, kl. 13:00-14:25
Sakliste som PDF - word - openoffice  - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 01/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 16. desember 2009 protokoll vedtak
PS 02/10 Referatsaker utredning vedtak
PS 03/10 Søknad om fortsatt permisjon fra politiske verv i Levanger kommune - Flemming Rehtmar utredning vedtak
PS 04/10 Politiske verv- nytt valg etter dødsfall utredning vedtak
PS 05/10 Tusenårsmarkering i 2011 - Organisering, roller og ansvar utredning vedtak
PS 06/10 Oversendelsesforslag fra kommunestyre – opplegg og kostnadsoverslag for retaksering av eiendommer utredning vedtak
PS 07/10 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - markedsføring av ledige tomter utredning vedtak
PS 08/10 Parkeringsordningen i Levanger utredning vedtak
PS 09/10 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. utredning vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf - 04.01.09
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp - 12.01.10
Olav Strid dna varamedlem 2 dna/sp/krf x Anne-Grethe Hojem
Geir-Tore Persøy frp varamedlem 2 frp x Hans Aalberg


Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef


Orienteringer:
Overformynderiet v/1. overformynder Arne Solem

Spørsmål:
Jostein Trøite (SV) ba om at formannskapet får en orientering om arbeidet med senter for kultur- og helse.
Orientering vil bli gitt i formannskapets møte 3. februar 2010.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 1/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 16. desember 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2010

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 16. desember 2009 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 16. desember 2009 godkjennes.     Til toppen av siden

 

PS 2/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

PS 3/10 Søknad om fortsatt permisjon fra politiske verv i Levanger kommune - Flemming Rehtmar

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2010

Forslag i møte:
Gunnhild Ø. Nesgård (DNA) fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Arild Nordli

Avstemning:
Rådmannens forslag, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Flemming Rehtmar innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 31.12.10.

Lill Kristin Nordahl rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Arild Nordli     Til toppen av siden

 

PS 4/10 Politiske verv- nytt valg etter dødsfall

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2010

Forslag i møte:
Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem i Eldres råd velges: Gunnar Myhr

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag:
Som nytt varamedlem til Eldres råd velges: Olaug Husby

Avstemning:
Svarvas forslag enstemmig vedtatt.
Karlsens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som nytt medlem i Eldres råd velges: Gunnar Myhr
Som nytt varamedlem til Eldres råd velges: Olaug Husby     Til toppen av siden

 

PS 5/10 Tusenårsmarkering i 2011 - Organisering, roller og ansvar

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2010

Merknader i møte:
Antall arrangement som er avviklet er 11 (ikke 8 som opplyst i saksframlegget).

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Hovedkomiteen suppleres med en representant fra Levanger Historielag.
Jostein Trøite velges som formannskapets medlem i hovedkomiteen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Trøites tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Tusenårsmarkeringen organiseres som vist i saksframlegg med følgende tillegg:
  Hovedkomiteen suppleres med en representant fra Levanger Historielag.
  Jostein Trøite velges som formannskapets medlem i hovedkomiteen.
 2. 1000-årsmarkeringen skal ha som mål og skape entusiasme og deltakelse blant kommunens innbyggere gjennom bred involvering og bredt eierskap – en dugnad for byen og omlandet gjennom hele 2011.     Til toppen av siden


 

PS 6/10 Oversendelsesforslag fra kommunestyre – opplegg og kostnadsoverslag for retaksering av eiendommer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2010

Forslag i møte:
Geir-Tore Persøy (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken sendes tilbake for ny utredning, og deretter ny innstilling.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Persøys forslag til vedtak.

VEDTAK:
Formannskapet tar kostnadsoverslaget til orientering.     Til toppen av siden

 

PS 7/10 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - markedsføring av ledige tomter

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2010

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Formannskapet ber Levanger Tomteselskap om å sørge for at boligfelt og ledige boligtomter presenteres /  markedsføres via kommunes hjemmeside. Dette må skje i samarbeid med kommunen / kommunens web – redaktør.

Tomteselskapet bes også om å vurdere om det er hensiktsmessig å lage brosjyremateriell som kan gi informasjon om de ulike felt og tomter, og legge dette ut på ”strategiske” steder i kommunen.

Avstemning:
Heieraas sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet ber Levanger Tomteselskap om å sørge for at boligfelt og ledige boligtomter presenteres /  markedsføres via kommunes hjemmeside. Dette må skje i samarbeid med kommunen / kommunens web – redaktør.

Tomteselskapet bes også om å vurdere om det er hensiktsmessig å lage brosjyremateriell som kan gi informasjon om de ulike felt og tomter, og legge dette ut på ”strategiske” steder i kommunen.     Til toppen av siden

 

PS 8/10 Parkeringsordningen i Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2010

Forslag i møte:
Geir-Tore Persøy (FRP) fremmet følgende endringsforslag:
Nytt pkt 4 i innstillingen:
Rådmannen gis i oppdrag å utrede muligheter for å etablere parkeringsplass på jernbanens areal - som nevnt i saksutredning.
Begrunnelse:
Hovedstyret i Sverre har besluttet (styremøte i desember) at reguleringssøknad som ble lagt på vent før jul skal ”restartes”, dvs. idrettslaget ønsker at reguleringssøknad blir politisk behandlet som opprinnelig planlagt.
Hvis kommunen ikke er informert om dette enda, er denne info på vei.
Formannskapet bør derfor ikke behandle områder ifm stadion i denne saken, men avvente til reguleringssøknad er behandlet.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, pkt. 1, enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak, pkt. 2, enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak, pkt. 3, enstemmig vedtatt.
Persøys forslag til nytt pkt. 4 vedtatt med 5 mot 4 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag pkt. 4.

VEDTAK:

 1. Formannskapet tar rådmannens utredning til orientering.
 2. Rådmannen bes vurdere behov for endring i utforming og praktisering av det kommunale regelverket mht krav til parkeringsplasser og frikjøp 
 3. Satsene for frikjøp vurderes økt til tilsvarende selvkost pr plass ved bygging av garasjeanlegg  i forbindelse med budsjett 2011.
 4. Rådmannen gis i oppdrag å utrede muligheter for å etablere parkeringsplass på jernbanens areal - som nevnt i saksutredning.     Til toppen av siden


 

PS 9/10 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
 

INNSTILLING:
Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet:

 1. Partssamarbeid og medvirkning
 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 3. Uønsket deltid
 4. Etikk og etisk kompetanseheving
 5. Omdømme og informasjonsarbeid
 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet ”Kvalitetslosen”.


I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse.       Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 13.01.2010 15:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051