Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 12.01.11 - sak 7/11 - Søknad om fritak fra politiske verv - Flemming Rehtmar

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2008/12723 - /033      
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 12.01.11 7/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Flemming Rehtmar innvilges fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.
Lill Kristin Nordahl rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: _______________

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 • Brev fra Flemming Rehtmar, datert 20.12.10.
 • Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, § 16
 • Levanger kommunes delegasjonsreglement – delegasjon til formannskapet


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Brev fra Flemming Rehtmar, datert 20.12.10 PDF


Saksopplysninger:
Flemming Rehtmar - klikk for personkort

Flemming Rehtmar har hatt permisjon fra sine politiske verv fram til 31.12.10, jfr. formannskapets møte 13.01.10, sak 3/10. Følgende ble da vedtatt:

Flemming Rehtmar innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 31.12.10.
Lill Kristin Nordahl rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.
Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Arild Nordli    

Flemming Rehtmar søker i brev av 20. desember 2010 om fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.  Dette grunnet arbeidssituasjonen som fortsatt medfører mye reising og jobbing i utlandet.
Rehtmar har følgende verv:

 • medlem av kommunestyret
 • medlem av plan- og utviklingskomiteen
 • varamedlem til formannskapet
 • varamedlem til samkommunestyret
 • varamedlem til styret i Levanger Næringsselskap


Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg:

 • § 16, 2. ledd: ”Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig.”
 • § 16, 3. ledd: ”Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.”
 • § 16, 5. ledd: ”Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.”
 • § 16, 6. ledd: ”Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.”


Vurdering:
Ved å være så mye bortreist fra kommunen en så lang periode som dette vil innebære, fyller Rehtmar etter rådmannens skjønn kriteriene for å få innvilget fritak fra politiske verv. Rådmannen vil tilrå at søknaden om fritak fra politiske verv for resten av inneværende valgperiode, innvilges.

Lill Kristin Nordahl - klikk for personkort
Lill Kristin Nordahl rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Når det gjelder plan- og utviklingskomiteen er dette i denne sammenhengen å betrakte som et annet folkevalgt organ, og det må da velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Jfr. kommuneloven §16, 3. ledd.

Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til formannskapet. Gjenstående varamedlemmer vil være:
Gjenstående varamedlemmer til Formannskapet

Levanger Formannskap 2007-2011
Navn Parti Funksjon Liste
dna varamedlem 1 dna/sp/krf
Olav Strid dna varamedlem 2 dna/sp/krf
Arne Solem sp varamedlem 3 dna/sp/krf
Britt Tønne Haugan krf varamedlem 4 dna/sp/krf
Kristin Aas dna varamedlem 5 dna/sp/krf
Siv By sp varamedlem 6 dna/sp/krf
dna varamedlem 7 dna/sp/krf
Alf Magnar Reberg sp varamedlem 8 dna/sp/krf
Tove Irene Løvås dna varamedlem 9 dna/sp/krf
Per Anker Johansen dna varamedlem 10 dna/sp/krf


Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til samkommunestyret. Gjenstående varamedlemmer vil være:
Gjenstående varamedlemmer Samkommunestyret

9

Levanger Dna -Dna,Sp,Krf Varamedlem 1

Strid Olav

Levanger Dna -Dna,Sp,Krf Varamedlem 2

Reberg Alf Magnar

Levanger Sp -Dna,Sp,Krf Varamedlem 3

Haugan Britt Tønne

Levanger Krf -Dna,Sp,Krf Varamedlem 4

Aas Kristin

Levanger Dna -Dna,Sp,Krf Varamedlem 5
By Siv Levanger Sp -Dna,Sp,Krf Varamedlem 6
14 Levanger Dna -Dna,Sp,Krf Varamedlem 7
Jørstad Ole Rogstad Levanger Sp -Dna,Sp,Krf Varamedlem 8
Løvås Tove Irene Levanger Dna -Dna,Sp,Krf Varamedlem 9
Johansen Per Anker Levanger Dna -Dna,Sp,Krf Varamedlem 10


Til Levanger Næringsselskap AS vil nytt varamedlem måtte velges av ekstraordinær generalforsamling.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 20:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051