Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 12.01.11 - sak 4/11 - Retningslinjer for tilskudd til samfunnshus/grendehus

Odd S Håpnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Odd S Håpnes
Arkivsaknr: 2011/72      
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 12.01.11 4/11

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Følgende retningslinjer for posten ”Tilskudd tilsamfunnshus/grendehus o.l.” vedtas:
  • Tilskudd kan gis til private samfunnshus og grendehus som er tilgjengelige for bruk av allmennheten
  • Tilskudd kan gis til vedlikehold/ombygging for å sikre nødvendig drift av samfunnshus og grendehus ved større tiltak som gjennomføres både uten og med statlig medfinansiering (Tilskudd under ordningen ”Lokale kulturbygg”)
  • Ved søknad beskrives tiltaket og det legges ved oversikt over finansiering av tiltaket
 2. De innkomne søknader behandles administrativt av kulturenheten gjennom delegert myndighet


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunestyrets vedtak i sak 76/10 Budsjett 2011

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Med bakgrunn i Kommunestyrets vedtak i sak 76/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2011, ble det opprettet en ny post for budsjettåret 2011: Tilskudd til samfunnshus / grendehus o. l. Under denne posten ble det bevilget kr 150.000.- for 2011. Beløpet fordeles etter søknad.

Bakgrunn for finansiering av bygging/rehabilitering av lokale kulturbygg/samfunnshus/grendehus.
I Levanger kommune er det 13 samfunnshus/grendehus – anlegg som har stor betydning for lokalsamfunnenes muligheter for en fellesarena. Bygningene fungerer som kulturelle møtesteder for lokalmiljøene. Husene er resultat av et sterkt, lokalt, frivillig arbeid og har blitt finansiert gjennom private midler samt tildels medfinansiering via statlige tilskudd. Det eksisterer en egen tilskuddordning for bygging/rehabilitering av slike anlegg –under ordningen ”Lokale kulturbygg” (spillemidler). Disse tilskuddene skal medvirke til lokaler som er velegnet for ulik kulturell virksomhet. Midlene skal anvendes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturhus, men ikke til ordinært vedlikehold og drift.

Gjennnom kommunestyrets oppretting av posten ”Tilskudd til samfunnshus/grendehus o.l. for budsjettåret 2011,  legges det opp til en egen kommunal ordning som kan bidra til medfinansering av det frivillige kulturlivets innsats for nødvendig, større tiltak ved samfunnshus/grendehus.

Retningslinjer
Det vil være betryggende at retningslinjer som grunnlag for vurdering av søknader vedtas politisk. Det foreslås følgende retningslinjer i 3 punkter:

 • Tilskudd kan gis til private samfunnshus og grendehus som er tilgjengelige for bruk av allmennheten
 • Tilskudd kan gis til vedlikehold/ombygging for å sikre nødvendig drift av samfunnshus og grendehus både ved større tiltak både uten og med statlig medfinansiering (Tilskudd under ordningen ”Lokale kulturbygg”)
 • Ved søknad beskrives tiltaket og det legges ved oversikt over finansiering av tiltaket


Som en kommentar til retningslinjene påpekes at det ved behandlingen av søknader kan være naturlig å legge vekt på at søker viser at tilskuddet er nødvendig for å sikre drift av huset, og at større tiltak vil bli prioritert foran mindre tiltak som huseier selv kan bekoste.

Vurdering:
Den nye posten på budsjettet for 2011: ”Tilskudd til samfunnshus/grendehus o.l. med tilsammen kr 150.000.- er et positivt bidrag til å styrke frivillig arbeid knyttet til vedlikehold av samfunnshus og grendehus. Ordningen vurderes slik at den støtter søknader der større arbeid er igangsatt/igangsettes for å sikre opprettholdelse av drift av samfunnshuset/grendahuset. Det anbefales at ordningen ikke omfatter mindre tiltak og ordinært vedlikehold. Rådmannen anbefaler at retningslinjene beskrevet under Saksutredning, vedtas som grunnlag for behandling av innkomne søknader. Rådmannen anbefaler at søknader behandles administrativt av kulturenheten gjennom delegert myndighet og at søknader behandles fortløpende.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 20:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051