Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 12.01.11

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 12.01.2011, kl. 13:00-14:00

Sakliste som PDF  -  word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 1/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 22. desember 2010 protokoll vedtak
PS 2/11 Referatsaker utredning vedtak
PS 3/11 Spillemidler til idrettsanlegg - prioritering av søknader med utgangspunkt i idrettspolitisk plan/anleggsplan utredning vedtak
PS 4/11 Retningslinjer for tilskudd rehabilitering grendehus utredning vedtak
PS 5/11 Høringssvar på forslag til ny Folkehelselov og ny Helse og Omsorgslov utredning vedtak
PS 6/11 KS Debatthefte 2011 - Uttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak
PS 7/11 Søknad om fritak fra politiske verv - Flemming Rehtmar utredning vedtak
PS 8/11 Levanger kommunes søknad om statlige midler til satsing på kommunalt barnevern utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varameldlem dna/sp/krf x Anne-Grethe Hojem


 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Trude Nøst kommunalsjef
Marit E. Aksnes ehetsleder barn og familie
Torill Moe fagleder barnevern


Orientering:
Oversikt over hvilke ”organisasjoner/foreninger/sammenslutninger” kommunen deltar i og aktivitetsnivået samt medlemskontingentene v/rådmann Ola Stene     Til toppen av siden

 

 

PS 1/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 22. desember 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.01.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 22.12.10 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 22.12.10 godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

PS 2/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.01.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

PS 3/11 Spillemidler til idrettsanlegg - prioritering av søknader med utgangspunkt i idrettspolitisk plan/anleggsplan

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.01.2011

Forslag i møte:
Rådmannen endret sin innstilling, 1. setning til:
Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler….

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2010-2011:
Ordinære anlegg:

 1. Levanger kommune – Trønderhallen, flerbrukshall – Røstad (fornyet)              
 2. Levanger kommune – Trønderhallen, svømmeanlegg – Røstad (fornyet)
 3. Levanger kommune – Svømmebasseng – Ytterøy skole (fornyet)
 4. Levanger kommune – Idrettshall (liten) – Frol OS (fornyet)
 5. Nord-Trøndelag fylkeskommune – Idrettsgolv – Levangerhallen. (fornyet)
 6. Skogn il – kunstgressbane (fotball) – Remyra/Skogn (fornyet)
 7. Innherred Motorsportsklubb – motorcrossbane – Torsbustaden (fornyet).
 8. Levanger fritidspark – nytt toppdekke friidrett – Moan (fornyet)
 9. Levanger jeger- og fiskelag – ny grav elgbane – Torsbustaden (fornyet)
 10. Levanger Fritidspark – nytt kunstgress(fotball) – Moan (ny)
 11. Skogn il – hoppanlegg K- 63 – Torsbustaden (ny)
 12. Skogn il – skileik, snøproduksjon - Torsbustaden (ny)
 13. Skogn il – skileik,  terrengtilpasninger – Torsbustaden (ny)
 14. Skogn il – skileik, lysanlegg – Torsbustaden (ny)


Nærmiljøanlegg:

 1. Innherred RC bilklubb – motorcrossbane – Torsbustaden (fornyet)     Til toppen av siden


 

 

PS 4/11 Retningslinjer for tilskudd rehabilitering grendehus

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.01.2011

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Ordningen gjøres kjent gjennom avertering. Det settes en søknadsfrist til 1. april 2011.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med forslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Følgende retningslinjer for posten ”Tilskudd tilsamfunnshus/grendehus o.l.” vedtas:
  • Tilskudd kan gis til private samfunnshus og grendehus som er tilgjengelige for bruk av allmennheten
  • Tilskudd kan gis til vedlikehold/ombygging for å sikre nødvendig drift av samfunnshus og grendehus ved større tiltak som gjennomføres både uten og med statlig medfinansiering (Tilskudd under ordningen ”Lokale kulturbygg”)
  • Ved søknad beskrives tiltaket og det legges ved oversikt over finansiering av tiltaket
 2. De innkomne søknader behandles administrativt av kulturenheten gjennom delegert myndighet
 3. Ordningen gjøres kjent ved avertering. Det settes en søknadsfrist til 1. april 2011.     Til toppen av siden

 

 

PS 5/11 Høringssvar på forslag til ny Folkehelselov og ny Helse og Omsorgslov

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.01.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til uttalelse.     Til toppen av siden

 

 

PS 6/11 KS Debatthefte 2011 - Uttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.01.2011

Forslag i møte:
Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag:
Som medlemmer av arbeidsgruppen oppnevnes: Hans Heieraas og Anne Grete Krogstad

Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende forslag:
Som medlemmer av arbeidsgruppen oppnevnes: Jostein Trøite

Arbeidsgruppen legger fram sin innstilling til formannskapets møte 9. februar 2011.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Det nedsettes en arbeidsgruppe som legger fram sin innstilling til formannskapets møte 9. februar 2011.
Som medlemmer av arbeidsgruppen oppnevnes:

Hans Heieraas, Anne Grete Krogstad og Jostein Trøite     Til toppen av siden

 

 

PS 7/11 Søknad om fritak fra politiske verv - Flemming Rehtmar

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.01.2011

Forslag i møte:
Olav Strid (DNA) fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Arild Nordli

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Flemming Rehtmar innvilges fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

Lill Kristin Nordahl rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Arild Nordli.     Til toppen av siden

 

 

PS 8/11 Levanger kommunes søknad om statlige midler til satsing på kommunalt barnevern

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.01.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

INNSTILLING:
Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utarbeides i henhold til prioritering i vedtak i Kommunedelplan oppvekst, med tillegg av eget punkt om søknad om kompetansemidler.

Følgende prioritering legges til grunn i søknaden:

 1. Stilling ved småbarns- og fosterhjemsteamet, 100% stilling – tidlig innsats i barnevernet for å forebygge alvorlige vansker, samt veiledning av ansatte ved helsestasjonen i lavterskeltiltak.
 2. Stilling ved ungdomsteamet, 100% stilling ved ungdomsteamet i barnevernet. Forebygge institusjonsplasseringer.
 3. Psykolog knyttet til barnevernet. 100% stilling - psykolog knyttet til barnevernet til å bistå i utredninger og veiledning til ansatte i barnevernet.
 4. Kompetansemidler, kr 100 000.      Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 21.03.2011 09:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051