Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 09.06.10

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 09.06.2010, kl. 13:00-14:30
Sakliste som PDF - word (8MB) - sak 64/10 som PDF - word    -   protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 52/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 19. mai 2010 protokoll vedtak
PS 53/10 Referatsaker utredning vedtak
PS 54/10 Tertialrapport 1. tertial - Levanger kommune utredning vedtak
PS 55/10 Reglement og fullmakt for Levanger Kommunes finansforvaltning utredning vedtak
PS 56/10 Innbyggerinitiativ etter kommunelovens prg 39a  med forslag om oppretting av fast stilling som fysioterapeut med fast  plassering ved Breidablikktunet utredning vedtak
PS 57/10 Søknad om fritak fra vervet som leder av Levanger forliksråd - Martin Stavrum utredning vedtak
PS 58/10 Utbygging av bredbåndsdekning i Levanger utredning vedtak
PS 59/10 Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy utredning vedtak
PS 60/10 Navn på park – Sjøparken utredning vedtak
PS 61/10 Opsjonsavtale hotelltomt utredning vedtak
PS 62/10 Overdragelse av aksjepost i Proneo AS fra Innherred Vekst AS til Levanger Næringsselskap AS utredning vedtak
PS 63/10 Grilstad Åsen - søknad om lån utredning vedtak
PS 64/10 Omstillingsprogrammet 2009 - sluttbehandling etter høring utredning
PDF
word
vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6 + 3 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf - forfall
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x
Kristin Aas dna varamedlem 5 dna/sp/krf x Jann Karlsen
Alf Magnar Reberg sp varamedlem 8 dna/sp/krf x Gunnhild Ø. Nesgård
Hanne E. Lilleberg sv varamedlem 1 sv x Jostein Trøite
Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Øystein Lunnan fung. kommunalsjef
Meier Hallan enhetsleder økonomi


Orienteringer:

 

Spørsmål:
Jorunn Skogstad (SP) stilte spørsmål angående saksgang omkring salg av Sjefsgården. Rådmannen besvarte spørsmålet.

Utdelt i møtet:
Hanne E. Lilleberg delte ut prosjektskisse ”Med mot til mangfold og medvirkning” PDF     Til toppen av siden

 


PS 52/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 19. mai 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 19. mai 2010 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 19. mai 2010 godkjennes.     Til toppen av siden

 

PS 53/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

PS 54/10 Tertialrapport 1. tertial - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag:
Pkt. 3 i rådmannens innstilling strykes. Fremmes som egen sak.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 3, tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Aalbergs endringsforslag.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.10 til orientering.
 2. Levanger kommunes budsjett for 2010 endres slik:
  Utgifter: 
  Undervisning av fosterheimsplasserte elever Kr. 3.000.000,-
  Leksehjelp jfr. K-styresak 25/10 800.000,-
  Dekning: 
  Redusert reserve Kr. 3.800.000,-
 3. Kommunens låneopptak økes med 27,2 millioner kroner til bygging av treningsstudio i tilknytning til Trønderhallen. Resterende kostnad ved byggingen, 6,5 millioner kroner, dekkes av momskompensasjon knyttet til prosjektet. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret når resultatet av dette er kjent.     Til toppen av siden


 

PS 55/10 Reglement og fullmakt for Levanger Kommunes finansforvaltning

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Nytt finansreglement vedtas. Vedlagte rutiner for oppfølging av finansforvaltningen iverksettes fra og med andre halvår 2010.     Til toppen av siden


 

PS 56/10 Innbyggerinitiativ etter kommunelovens prg 39a  med forslag om oppretting av fast stilling som fysioterapeut med fast  plassering ved Breidablikktunet

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Jorunn Skogstad (SP) fremmet på vegne av DNA og SP følgende endringsforslag – nytt pkt. 2:
Det bes om at rådmannen utarbeider og fremmer forslag til fagplan for rehabilitering/habilitering. Planen skal beskrive organisering, bemanning og kompetanse og behov – også behovet for fysioterapitjeneste til de eldste i kommunen i institusjoner. Planen skal ferdigstilles innen 2010 og politiske ferdigbehandles i løpet av 1. halvår 2011.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.
Skogstads forslag til nytt pkt. 2, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Innbyggerinitiativet med forslag om oppretting av en fast stilling som fysioterapeut, fast plassert ved Breidablikktunet, Distrikt Nesset – Frol, gis ikke tilslutning. Det vises til føringene som er tatt inn for fagområdet i den vedtatte Pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune.
 2. Det bes om at rådmannen utarbeider og fremmer forslag til fagplan for rehabilitering/habilitering. Planen skal beskrive organisering, bemanning og kompetanse og behov – også behovet for fysioterapitjeneste til de eldste i kommunen i institusjoner. Planen skal ferdigstilles innen 2010 og politiske ferdigbehandles i løpet av 1. halvår 2011.     Til toppen av siden


 

PS 57/10 Søknad om fritak fra vervet som leder av Levanger forliksråd - Martin Stavrum

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA og SP følgende forslag.
Som ny leder for Levanger forliksråd velges: Johan Fossan
Som nytt medlem til Levanger forliksråd velges: Jarle Øra

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med forslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Martin Stavrum fritas fra sitt verv som leder for Levanger forliksråd ut resten av inneværende valgperiode.
Som ny leder for Levanger forliksråd: Johan Fossan
Som nytt medlem til Levanger forliksråd velges: Jarle Øra     Til toppen av siden


 

PS 58/10 Utbygging av  bredbåndsdekning i Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. I forbindelse med utbygging og rehabilitering av kommunaltekniske anlegg (veg, vann og avløp) skal nedlegging av trekkrør for bredbånd vurderes lagt inn i prosjektene. En kost-/nytteanalyse legges til grunn for vurderingen.
 2. Tilskudd til bredbåndsutbygging vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av økonomiplan for 2011 – 2014 og budsjett for 2011.     Til toppen av siden


 

PS 59/10 Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Forslag til abonnementsvilkår tekniske og administrative bestemmelser for vann og avløp vedtas og trer i kraft for Levanger kommune fra og med 1 jan 2011.
Fra samme dato oppheves ”Sanitærreglement – tekniske og administrative bestemmelser ” som gjeldende for Levanger kommune.     Til toppen av siden

 

PS 60/10 Navn på park – Sjøparken

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Sjøparken vedtas som navn på parken der parkdraget i byen møter Levangersundet.     Til toppen av siden


 

PS 61/10 Opsjonsavtale hotelltomt

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til innstilling:
Levanger kommune inngår opsjonsavtale for hotelltomt på havna som forelagt.
Opsjonsavtale kan ikke overføres til en 3. part

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag til innstilling.

INNSTILLING:
Levanger kommune inngår opsjonsavtale for hotelltomt på havna som forelagt.     Til toppen av siden

 

PS 62/10 Overdragelse av aksjepost i Proneo AS fra Innherred Vekst AS til Levanger Næringsselskap AS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Levanger kommune overfører aksjeposten på 60 aksjer a kr. 1.000,- i Proneo as som overtas ved oppløsning av Innherred Vekst as til Levanger Næringsselskap AS.     Til toppen av siden

 

PS 63/10 Grilstad Åsen - søknad om lån

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det utarbeides retningslinjer for søknader om økonomisk støtte for næringslivet og behandling av slike søknader.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med tilleggsforslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Grilstad AS innvilges et rente- og avdragsfritt lån i 5 år under forutsetning av tilstrekkelig sikkerhet. Lånebeløp er stort kr 1.000.000 (en million).

Det utarbeides retningslinjer for søknader om økonomisk støtte for næringslivet og behandling av slike søknader.     Til toppen av siden

 

PS 64/10 Omstillingsprogrammet 2009 - sluttbehandling etter høring

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag:
Pkt. 3 i rådmannens innstilling strykes.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 3, tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Aalbergs endringsforslag.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 4, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 5, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Ved framtidig salg av nærings- og boligtomter legges det inn en avanse som foruten dekking av administrative kostnader muliggjør et eieruttak som bl.a kan benyttes til å investere i infrastruktur. Rådmannen legger fram egen sak om hvordan dette skal gjennomføres innen 1.10.2010.
 2. Det settes ned et eget utvalg som utreder etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med Levanger tomteselskap og Levanger næringsselskap. Frist for arbeidet settes til 1.12.2010
 3. Aktiviteten i Levanger boligforvaltning KF og Levanger rådhus as planlegges overført til Levanger kommune innen 1.1.2012.
 4. For å dekke behovet for nye plasser for heldøgns pleie og omsorg slik det er dokumentert i pleie- og omsorgsplanen må planlegging av utbygging på en av kommunes sykeheimer starte i 2010 med sikte på byggestart i 2012. Når konsekvensene av samhandlingsreformen er kjent besluttes hvordan ny institusjonsbygging skal være, og hvilken fordeling en skal ha på ulike typer plasser.
 5. For øvrig tar kommunestyret sluttrapportene og rådmannens vurderinger til orientering.     Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 09.06.2010 16:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051