Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.02.09 - sak 16/09 - Tiltakspakke for å stimulere aktiviteten i kommunesektoren

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref.: 2009/826
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 04.02.09 16/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Budsjettet for 2009 endres slik.

  • Ekstraordinært statstilskudd økes med 12,3 mill kr
  • Vedlikehold av veg økes med 6,2 mill kr
  • Vedlikehold av bygninger, inkl uteområder og mindre bygningsmessige tilpasninger øker med 6,1 mill kr.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
St.prp nr 37 (2008-2009)

Saksopplysninger:
Regjeringa presenterte mandag 26.1.2009 St.prp. nr. 37 (2008 - 2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. Bakgrunnen for proposisjonen er at det pga.den internasjonale finansuroen har skjedd vesentlig svekking av norsk økonomi siden statsbudsjettet ble lagt fram. Det ligger nå an til nullvekst og stigende arbeidsledighet i norsk økonomi i inneværende år. Forholdene i internasjonale finansmarkeder forverret seg kraftig fra midten av september i fjor.

En vesentlig del av tiltakspakken er økte bevilgninger til kommunesektoren. Regjeringen foreslår følgende tiltak som er aktuelle for oss:

Vedlikeholdstilskudd:
Et midlertidig tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner på 4 milliarder kroner. Tilskuddet fordeles med et likt beløp per innbygger og gis til alle kommuner og fylkeskommuner uten forutgående søknadsbehandling. Tiltakene som finansieres under ordningen skal komme i tillegg til vedtatte prosjekter i kommunenes budsjetter for 2009.

Frie inntekter:
Kommunesektorens frie inntekter økes med 1,2 milliarder kroner. I tillegg kommer økte frie inntekter fra merverdikompensasjon på 0,8 milliarder kroner knyttet til økt kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken. Som regjeringen varslet før jul, vil kommunesektoren kompenseres for det reelle inntektsbortfallet knyttet til lavere anslåtte skatteinntekter i 2009. Det reelle inntektsbortfallet er på usikkert grunnlag anslått til rundt 1,2 milliarder kroner, når det også tas hensyn til lavere anslag for lønns- og kostnadsveksten i kommunesektoren.

Rentekompensasjon:
Kommunene har vist stor interesse for rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg og har allerede planlagt mange prosjekter. Investeringsrammen for 2009 økes fra 2 til 3 milliarder kroner, og
bevilgningen i 2009 økes med 30 millioner kroner, fra 930 millioner kroner til 960 millioner kroner. Investeringsrammen for 2009 i rentekompensasjonsordningen for kirkebygg økes med 400 millioner kroner fra 800 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner. Det innebærer økte tilskudd over statsbudsjettet på 12 millioner kroner i 2009 fra 105,4 millioner kroner til 117, 4 millioner kroner.

Investeringstilskudd:
Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Bevilgningen til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger økes med 156,6 millioner kroner, tilsvarende ytterligere 1500 plasser i tillegg til de 1000 som allerede ligger i statsbudsjettet for 2009.

Idrettsanlegg:
Regjeringen foreslår et tilskudd på 250 millioner kroner til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg over Kulturdepartementets budsjett. Det blir lagt særlig vekt på anlegg for barn og ungdom.
Midlene til vedlikehold er fordelt etter innbyggertall og Levanger kommune vil få 12,3 mill kr. I tillegg vil rammetilskuddet bli økt med 3,7 mill og beregna kompensasjon for forventa skattesvikt blir 3,9 mill.

Vurdering:
Da det før jul ble kjent at regjeringa arbeidet med en plan for en tiltakspakke mot økt arbeidsledighet ba KS alle kommuner rapportere inn vedlikeholdsprosjekter som kunne realiseres umiddelbart dersom det kom en tilleggsbevilgning. Rådmannen hentet inn data fra enhetene kommunalteknikk og bygg og eiendom.

Bygg og eiendom viste til vedlikeholdstiltak som skifte av tak, vinduer og utvendig vedlikehold/maling på ca 20 mill kr, mens enhet for kommunalteknikk viste til vegtiltak på 40 mill kr, samt at vi har ferdige planer for utskiftning av vann og avløpsnett på 11 mill kr utover det som er budsjettert i år.

I tillegg til disse summene rapporterte rådmannen til KS at vi hadde investeringsplaner for ca 150 mill kr i budsjettet for 2009, samt at den kommunale boligforvaltningen hadde behov for store summer til vedlikehold av kommunens boligmasse. Jeg tok også med at kommunen hadde forventninger til realisering av Trønderhallen med svømmebasseng.

Jeg fant ingen grunn til å legge fram noen sak om slike tiltak før vi visste hvor mye midler som ville bli stilt til disposisjon.

Når det nå er avklart at vi vil få 12,3 mill er det viktig med en rakt avklaring på hva som skal gjennomføres.

Som sagt er det store behov for grøfting, grusing og reasfaltering på kommunale veger.

Jeg tilrår at halve beløpet, 6,1 mill kr disponeres til vegformål slik:
- Grøfting kr. 1 mill.
- Forsterking av veger kr. 2,6 mill.
- Asfaltering kr. 2,6 mill.
Forsterking
Hovedplan veg har følgende prioriteringsliste:
Plan/
nr.
Strekningutbyggingsprosjekt
-prosjektnavn.
Utbyggingsart Kostnad
1000 kr.
Mål i henhold
til hovedplan
Virkning pr. år.
1 Munkeby-Ertsås, 3,4 km. Forsterkning/grøfti
ng/stikkrenner.
3 100 1A Utnyttelse av transp
36000
2 Rennan-Bjørkheim, 5,8 km. Forsterking/grøftin
g/stikkrenner/noe
omlegging.
4 600 1A Utnyttelse av transp
114 000
3 Okkenhaug-Haugli, 5,1 km. Forsterking/grøftin
g/stikkrenner.
3 700 1A Utnyttelse av transp
45 000
4 Straum-Vinan 4,2 km. Forsterking/grøftin
g/stikkrenner
3 300 1A Utnyttelse av transp
60 000
5 Erstad-Jørstad 2,2 km. Forsterking/grøftin
g/stikkrenner
1 800 1A
6 Ekne skole-Kristivik, 7,1 km. Forsterking av
3,5 km, grøfting.
2 800 1A Utnyttelse av transp
60 000
7 Holte-Strandkorsen, 3,7 km. Forsterking,
grøfting
2 000 1A Utnyttelse av transp
30 000
8 Laplassen-Tillmyra, 1,9 km. Noe
forsterking/grøftin
g/kummer.
1 200 1A Utnyttelse av transp
60 000
9 Nøvik-Sandstad, 3,0 km. Forsterking/grøftin
g/stikkrenner (noe
utført tidligere
1 600 1A
10 Avdal-Åker, 1,7 km. Forsterking/grøftin
g
1 100 1A Utnyttelse av transp
21 000
11 Venås-Åselva 1,0 km. 400 m. forsterking
kummer
500 1A Utnyttelse av transp
60 000
12 Bye-lein-Rennan,3,9 km Forsterking/grøftin
g/skummer
3 100 1A Utnyttelse av transp
12 000
13 Tuv-Lynmo, 1,7 km. Forsterking/grøftin
g/stikkrenner/kum
mer.
1 500 1A Utnyttelse av transp
6 000
14 Okkenhaug-Kløvjan, 1,3 km. Forsterking/grøftin
g/stikkrenner
900 1A Utnyttelse av transp
6 000
15 Brakstad-Nesjø 2,4km. Forsterking/grøftin
g/kummer
1 900 1A Utnyttelse av transp
6 000
16 Kårabakken-Reistad 2,2 km. Noe
forsterking/grøftin
g/avløp/kummer
1 300 1A Utnyttelse av trans
6 000
17 Skåneskorsen-Skånes, 1,9 km. Forsterking,
grøfting.
900 1A Utnyttelse av transp
12 000
18 Svendgård-Rendum Senking av veg v/
jernbaneunderg.
300 1A Utnyttelse av transp
6000
19 Gullberget-Dullum, 1,0 km.
Jernbaneundergang hindring.
Forsterking/grøftin
g/kummer
800 eks.
undergang
1A Utnyttelse av transp
3 000
20 Rabben(Gilberg)-Nordvik,
1,9 km.
Noe forsterking,
rassikring/
autovern.
1 300 1A
Prosjekt 1 – 5 er ferdig utført og prosjekt nr. 6 Ekne skole – Kristivika står som ordinært
investeringsprosjekt på budsjett inneværende år slik at det vil være prosjekt 7 og 8 som
vil få ekstramidler
Levanger kommune – Formannskapet 04.02.09 - Sakliste
21 av 22
Asfaltering
Hovedplan veg har følgende prioriteringsliste for asfaltering av grusveger
Vegstrekning: L e n g de Slitelag Følgekos
tnader.
Repara
-sjon
Merknader
Skogvegen 0,375 120000 20000
Vårvegen 0,271 76000 11000
Tistelvegen 0,160 39000 6000
Berglivegen 0,220 60000 9000
Petter Nyengets veg 0,403 97000 15000
Sommervegen 0,288 80000 12000
Kringsjåvegen 0,117 35000 5000
Kleivstuvegen 0,309 85000 14000
Møllerenget 0,160 45000 7000
Nelius Hallans veg 0,246 69000 13000
Sjømarkvegen 0,290 82000 13000
Fagertunvegen 0,110 40000 7000
Alosavegen, nord for Sørvegen 0,300 96000 15000
Handballvegen 0,137 39000 6000
Stubben 0,069 17000 5000
Geitevegen 0,106 30000 5000
Haugstien 0,095 23000 4000
Hoberan 0,105 26000 4000
Fagerstrandvegen 0,494 120000 18000
Mellomvegen 0,206 58000 9000
Snarvegen 0,090 22000 4000
Blilivegen 0,379 92000 14000
Prioriteringsliste for asfalteringsarbeider, fornying av eksisterende dekker:
Vegstrekning: Lengde
(km)
Slitelag Følgekostnad
er
Merknad
er
Nytt
bærelag
Gang-/sykkelveg Ulve-Heir 0,400 100000 5000
Mønsterhaugvegen 0,400 180000 30000
Høgberget 0,300 125000 15000
Gamle Kongeveg 0,400 160000 10000
Finne 0,360 115000 10000
Gjemblevegen 0,450 200000 10000
Vollamarka 0,300 98000 6000
Brages veg 0,350 140000 8000
Hyllvegen 0,350 98000 10000
Sørvegen 0,400 160000 20000 Kantstein
Fabritiusvegen 0,150 48000 5000
Haugskottvegen 0,700 170000 12000
Ekne 0,400 170000 18000
Roaldmarka 0,100 35000 5000
Fiolvegen 0,200 65000 7000
Byåsvegen 0,250 80000 8000 San.plan delvis x
Sivs veg 0,350 140000 10000
Gamle E6 Ronglan-Åsen 2,500 1000000 30000
Levanger kommune – Formannskapet 04.02.09 - Sakliste
22 av 22
Når det gjelder bygg og anlegg er følgende prosjekter aktuelle:
• Pappshingeltakene ved Skogn og Åsen helsetun må erstattes med ny tekking. Pris
med ny shingel Ca. 1,5 mill kroner
• Papptekkene over gymsalene på Åsen OS og Ytterøy OS må fornyes. Pris med ny
papp ca. kr. 240.000,-
• Utvendig vedlikehold/malerarbeid på flere bygg, Brannstasjonen Frol OS,TOA og
SFO, alle bygninger i Kirkegt. 11, Avlastningsboligen på Leira, Ytterøy OS
m/herredshuset
 Antatt kostnad 1,5 mill kroner
• Sjefsgården : Tak, vegger og vinduer samt malerarbeid. Antatt totalpris 3 mill
kroner. (alt utvendig)
• Nesheim skole: Nye vinduer, tilleggsisolering og ny bordkledning på resten av
gammelskolen samt sprinkleranlegg og noen omgjøringer med innvendig
oppussing av gammelskolen. pris ca. 3,5 mill kroner
• Ekne skole: Sammenbygging av de tre byggene med nytt inngangsparti med
terskelfri adkomst til alle byggene. Ca 300m2 og antatt totalpris ca. 5 mill kroner.
Innenfor en ramme på 6,1 mill vil jeg tilrå at følgende prioriteres:
• Pappshingeltakene ved Skogn og Åsen helsetun
• Papptekkene over gymsalene på Åsen OS og Ytterøy OS
• Utvendig vedlikehold/malerarbeid på bl.a, Brannstasjonen
• Frol OS, alle bygninger i Kirkegt. 11, Avlastningsboligen på Leira, Ytterøy OS
m/herredshuset
• Sjefsgården : Skifte av tak
• Ekne skole: Skifte av vinduer og andre tiltak
I tillegg bør det settes av noe ekstra til utomhusarbeid og mindre bygningsmessige
tilpasninger i skoler
Når det gjelder eventuell budsjettjustering som følge av økningen i rammetilskudd og
kompensasjon for antatt skattesvikt i 2009 vil dette være spørsmål som må vurderes i
forbindelse med revidert budsjett etter 1. halvår. Rådmannen vil imidlertid allerede nå
gjøre formannskapet oppmerksom på at den nyeste inntektsfordelingsmodellen fra KS
(”Stolp-modellen”) som kom 21. januar inneværende år viser betydelig negativt avvik
for Levanger kommune i forhold til de inntektstall som ble oppgitt i statsbudsjettet og
som vedtatt kommunebudsjett baserer seg på. Det ekstra rammetilskuddet vil kunne
oppveie denne svikten, men gir ikke grunnlag for økt aktivitet.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 10:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051