Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.02.09 - sak 15/09 - Milano Pizzeria Levanger AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3

Finn Christiansen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref.:2008/12541 - /U63
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 04.02.09 15/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 993 358 312, Milano Pizzeria Levanger AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 for virksomhet i Kirkegt. 15 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
  2. F.nr. 25.10.87, Cahit Karaman, og f.nr. 20.03.61, Ziya Karaman, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad mottatt den 08.12.2008.

Saksopplysninger:
Foretaksnummer 993 358 312, Milano Pizzeria Levanger AS, har i brev mottatt den 08.12.2008 søkt om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 i forbindelse med drift av serveringsvirksomhet i Kirkegt. 15. Lokalene er de samme som ble benyttet av Venezia Pizzeria i ”Hvedinggården.”

Cahit Karaman og Ziya Karaman søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder. Omsøkt styrer og stedfortreder har bestått lovpålagt kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser. Virksomheten er innvilget serveringsbevilling i medhold av delegert myndighet og har holdt åpent siden midten av desember 2008, dog uten alkoholservering.

Det søkes om alminnelig skjenkebevilling ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.

Omsøkt stedfortreder, Ziya Karaman, drev Venezia Pizzeria som et enkeltmannsforetak inntil firmaet ble begjært konkurs høsten 2008. Virksomheten fikk i forbindelse med behandlingen av F-sak 83/08 av den 25.06.08 , Fornyelse av salgs – og skjenkebevillinger for perioden 01.07.08 – 30.06.12, ikke fornyet sin alminnelige skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 p.g.a. at vandelskravene i alkohollovens § 1-7 b ikke
kunne sies å være tilfredsstilt. Den nevnte person har nå søkt om å være stedfortreder for bevillingen og han har overhodet ingen eierinteresser i foretaket. Alkohollovens § 1-7 c stiller ikke samme krav til styrer/stedfortreder av en skjenkebevilling opp mot skatte – avgifts – og regnskapslovgivningen og omsøkt stedfortreder kan således vanskelig diskvalifiseres fra denne funksjon. Forholdet er for øvrig drøftet med representanter for høringsinstansene.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet v/lensmanneni Levanger og kemneren til uttalelse. Høringsinstansene tilrår at søknaden kan innvilges.

Vurdering:
Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr.delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.01. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 993 358 312, Milano Pizzeria Levanger AS, gis alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.

Cahit Karaman og Ziya Karaman tilrås videre godkjent som styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen. 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 10:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051