Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.02.09 - sak 13/09 - Evaluering Festiviteten - sluttrapport fra prosjektgruppen

Alf Birger Haugnes 
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivref.: 2009/237
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 21.01.09 5/09
Levanger formannskap 04.02.09 13/09


Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag – til innstillingens pkt. 3:

Når det blir aktuelt å vurdere framtidig bruk av Festiviteten, ser DK på Alt 1B med installering av nytt, moderne teleskopamfi som et godt alternativ for å øke bruksverdien av anlegget. Mulighet for flatt gulv i salen er etterspurt av mange lokale arrangører og vil kunne gi økte inntekter.

Når det er avklart hvorvidt det blir framtidig kinodrift i Festiviteten, kan det være interessant å utrede Alt 2A.

Avstemning:

Rådmannens forslag, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.

Johansens endringsforslag pkt. 3 tiltrådt med 9 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag pkt. 3.

Rådmannens forslag, pkt. 4, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling, med endringer, ble deretter enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.        Sluttrapport for forstudie og forprosjekt Evaluering av Festiviteten kulturhus og kino 2008 tas til etterretning.

2.        De foreslåtte strakstiltak inkl. digitalisering av kinoen, økte leieinntekter ved utleie til studentene (SiNoT) og kontorer, gjennomføres.

3.        Evaluering av de gjennomførte tiltak og eventuell ombygging innenfor eksisterende bygningsmasse legges fram i egen sak. Når det blir aktuelt å vurdere framtidig bruk av Festiviteten, ser DK på Alt 1B med installering av nytt, moderne teleskopamfi som et godt alternativ for å øke bruksverdien av anlegget. Mulighet for flatt gulv i salen er etterspurt av mange lokale arrangører og vil kunne gi økte inntekter.

Når det er avklart hvorvidt det blir framtidig kinodrift i Festiviteten, kan det være interessant å utrede Alt 2A.

4.        Eventuelt tilbygg til Festiviteten (liten kinosal og sceneutvidelse) legges fram for politisk vurdering når det foreligger en avklaring mht. de private planer for kulturhus – kino og kulturhusfunksjoner. Oversikt over de totale investeringer og driftsutgifter framlegges.


Rød skillelinje

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Sluttrapport for forstudie og forprosjekt Evaluering av Festiviteten kulturhus og kino 2008 tas til etterretning.

2. De foreslåtte strakstiltak inkl. digitalisering av kinoen, økte leieinntekter ved utleie til studentene (SiNoT) og kontorer, gjennomføres.

3. Evaluering av de gjennomførte tiltak og eventuell ombygging innenfor eksisterende bygningsmasse legges fram i egen sak.

4. Eventuelt tilbygg til Festiviteten (liten kinosal og sceneutvidelse) legges fram for politisk vurdering når det foreligger en avklaring mht. de private planer for kulturhus – kino og kulturhusfunksjoner. Oversikt over de totale investeringer og driftsutgifter framlegges.

Vedlegg:

Evaluering av Festiviteten kulturhus og kino  – Sluttrapport januar 2009 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Med bakgrunn i de økonomiske problemer mht. å holde budsjettene de siste årene, fant rådmannen i samarbeid med den nye enhetslederen det nødvendig med en gjennomgang av driften på Festiviteten med sikte på å bringe denne i ballanse. Følgende mandat ble gitt for utredningen:

1.       Status dagens drift.

Det skal foretas:

·         En kritisk økonomisk gjennomgang av dagens drift av Festiviteten både mht. besøk/attraktivitet og realistiske inntekter og utgifter.

·         Komme med forslag til tiltak slik at Festiviteten kan drives i balanse iht. dagens rammer.

·         Anslå nødvendig rammebevilgning slik at Festiviteten med dagens driftform kan ha en forsvarlig drift.

2.       Det skal innhente erfaringer fra andre sammenlignbare steder med kinodrift og de utfordringer de her står ovenfor:

·         Nye trender mht. folks ”kinovaner”

·         Filmtilbud

·         Evt. behov for driftstilskudd

·         Digitalisering, krav til lokaler og teknisk utstyr, – framvisning, lyd etc.

·         Andre forhold.

3.       Det skal framskaffes en grov oversikt over kulturlivets behov for arenaer:

·         Produksjonslokaler inkl øving

·         Arenaer for visning/ framføring

4.        Det vurderes om hvordan Festiviteten og andre aktuelle lokaler i ”Kulturkvartalet” (Festiviteten, Musikkens Hus og lokalene i Kirkegata 11) kan benyttes og mulig samordning av bruken.

5.       Nødvendige tiltak for å opprettholde kinodrift ved Festiviteten vurderes:

·         Bruk av bygningsmasen slik den i dag er

·         Ombygging og evt. tilbygg for å oppnå kostnadseffektiv drift

·         Aktiviteter i tilknytning til kinodrift for å få en attraktiv og framtidsrettet kino

·         Muligheter for sambruk/fleksibel bruk av lokalene på Festiviteten

6.        Det lages et oppsett over alternativ bruk av Festivitetens bygningsmasse. 2-3 alternativer velges. Valget skill beguines.

7.        Det lages et grovt budsjett for drift av de valgte alternativer (pkt. 7) samt investeringsbehov.

8.       Prosjektets vurderinger og grunngitte anbefalinger skal framgå av egen rapport. Drift av Festiviteten skal skje innenfor dagens rammer for kulturenheten.

Prosjektleder har vært enhetsleder Odd Håpnes. Det vises ellers til vedlagte rapport hvordan prosjektet har vært organisert og deltakere.

Rapporten er bygd med en gjennomgang av arbeidet, kort historikk for Festiviteten og en analyse over driften hvor denne er sammenlignet med andre kinoer og kulturhus i de større byene i fylket. Rapporten har tatt for seg det enkelte mandatpunkt og svart på disse. Det henvises til rapporten vedrørende de funn og konklusjoner som er gjort. En direkte sammenligning med de andre kinoer/kulturhus i fylket er vanskelig da innholde er forskjellige både mht. aktiviteter og bygninger. Dette framgår av flere oppstillinger i rapporten. Tallene viser at Levanger kommune har forholdsvis små bevilgninger til drift av bygninger knyttet til kulturaktiviteter.

Pkt. 1 i mandatet hadde fokus på dagens drift. Her skulle gruppa komme med forslag til tiltak for å få dagens drift i ballanse. I vedlegg til rapporten har gruppa kommet med følgende forslag til strakstiltak. Deler av disse tiltakene ble igangsatt i slutten av 2008. Følgende tiltak ble bl.a. foreslått:

1.      Reduksjon av operativt personale fra 4.1 stilling til 3.6 stilling (fra 1. januar 2008)

Effekt: Reduksjon lønnsutgifter på ca 200.000,-. Sykelønnsrefusjon gir ikke full kompensasjon for reduserte lønnsutgifter som i praksis for 2008 er redusert med ca 100.000.-

2.      Innmelding i det nasjonale digitaliseringsprosjektet (Juni 08- digitalisering tidligst 2009)

3.       Engasjering av filmkyndig person i 50% stilling som del av 100% sykmelding. Tettere dialog med og oppfølging av filmselskapene/utleiebyråene

4.       Iverksetting av attraksjonsutvikling i form av ukentlig lørdagskafe (fra oktober 2008) uten ekstra ressursbruk og i samarbeid med kulturorganisasjonene på Musikkens Hus

5.       Planlegging av enkel oppussing av foajé for modernisering mot kinodrift samtidig som foajeen som enkelt konsertlokale/arrangementslokale styrkes (planer pr nov 2008)

6.      Det er etablert dialog med studentene på HiNT for å få dem tilbake som leietakere – studentkro fra 1. januar 2009

Andre tiltak til vurdering:

  • Mer ungdommelig stil, øke fleksibiliteten for foajeen som intimt konsertlokale
  • Ivareta sittekomfort for ulike anledninger og aldersgrupper
  • Sette opp trådløst nett for konferansedelen
  • Se på kjelleren som kurslokale. Evt. fast/temporær kunst-/plakatutstilling. Evt lysere vegger i Kroa og garderobe
  • Styrke markedsføringsdelen gjennom bedre og mer funksjonell hjemmeside.
  • Bedre utvendig skilting mv. Brosjyre for utleie, konferanser mv utarbeides (august)
  • Sikre at billettsalg kino kan gjennomføres hele døgnet og at svar på spørsmål fra publikum kan ivaretas fra 0800 til 1530 i tillegg til når Festivitetens personale er til stede.
  • Orientering om parkering Skilt på P-plass bak kirka (til kulturhus og kino)
  • Lage feks brosjyre for kulturvirksomhet i sentrum. Sette inn program på infokiosk ved Rådhuset.
  • Evt etablere infokiosk ved Festiviteten.

Prosjektet har valgt å vurdere følgende alternativer nærmere:

Alt 1 A: Bruksområder som i dag med digitalisering av kino og enkel oppussing av foaje.

Alt 1 B:  Som idag inkl digitalisering av kino og oppussing av foaje samt installering av nytt teleskopamfi.

Alt 2 A:  Som alt 1 B samt bygging av ny, liten kino med  60-70 sitteplasser. Fastamfi i liten sal og teleskopamfi i stor sal.

Alt 2 B:  Som alt 2 A (ny, liten kino og teleskopamfi) og i tillegg utvidelse av scenerommet bakover mot naboeiendommen. Fast amfi i liten sal og teleskopamfi i stor sal. Det  mest omfattende og helhetlige alternativet – som også krever størst investeringer.

Alt 3: Festiviteten etableres som et rent kulturhus med teleskopamfi. Styrker kulturhusdelen i betydelig grad, men kan ikke ivareta de funksjonene er nytt, større kulturhus på Levanger vil ivareta. Kinodrift flyttes til andre lokaler på Levanger – nytt kulturhus. Kinodrift må opprettholdes som et tilbud i Levanger bla pga  vertskommunefunksjon for studenter og som del av kulturell infrastruktur.

Vurdering av det enkelte alternativ er nærmere beskrevet i rapporten.

Med bakgrunn i de vurderinger gruppa har foretatt, har den kommet med følgende konklusjon (kap. 5.2):

·         Levanger har et meget billig kino- og kulturhuskonsept sammenlignet med andre større kommuner og får mye kultur innenfor ressursbruken. Rammen for 2009 og 2010 må opprettholdes uten videre redusering av bemanning. Det er betydelig arbeidspress og samtidig god ressursutnyttelse på personalsida ved driften av Festiviteten. Det er lite å spare i 2008 og 2009 på å redusere eller legge ned deldrift på Festiviteten, det medfører lavere inntekter og mindre bruk. Et personale på 3.6 er en minimumsbemanning og vil ikke ivareta aktivitetsøkning i betydelig grad. Det er flyttet en 50% stilling fra allmennkultur til Festiviteten pr okt 2008 som strakstiltak for å styrke bemanning og redusere utgifter.

·         Digitalisering av kino gjennomføres snarest og seinest ved årsskifte 2009/2010 Digitalisering vil lette presset på personalet i betydelig grad og bedre økonomisk drift gjennom økt besøk. Digitalisering er helt avgjørende for at det skal være kinodrift i framtiden, uavhengig av hvilke alternativer for Festiviteten som velges.

·         Det monteres et nytt, moderne teleskopamfi i nær framtid for å styrke flerbruken innenfor kulturhuskonseptet samtidig som kurs- og konferansedelen blir styrket i betydelig grad. Teleskopamfi inngår i alle alternativene unntatt alternativ 1A.

·         Det er vanskelig å se for seg en framtidig kinodrift på Festiviteten uten å etablerere en sal to (liten sal) Dersom kino flyttes til andre lokaler, kan Festiviteten framstå som et attraktivt, lite kulturhus i sentrum for behov som ikke vil dekkes av et framtidig kulturhus i kombinasjon med Trønderhallen.

·         Alternativ 1A er dårligste alternativ innenfor eksiterende bygningsmasse for å ivareta og øke inntjening fra kulturhusdelen.

Alternativ 1B betyr en betydelig styrking av Festiviteten som kombinert kulturhus og kino gjennom installering av teleskopamfi og krever ikke utbygging.

Alternativ 2A gir et lite kulturhus i kombinasjon med to-sals kino.

Alternativ 2B gir et komplett lite kulturhus med utvidet scenerom og en to-sals kino.

Alt 2B krever de største investeringene, og kan bli relativt store investeringer for små forbedringer. Dersom kinodrift flyttes til et framtidig kulturhus, blir alternativ 2A og  2B  uaktuelle.

·         Alt  1B og alt 3 er de beste alternativene dersom man velger minst mulig investeringer i anleggene, rasjonell drift og best mulig utnytting av dagens bygningsmasse.

·         Det må tas valg i nær framtid mht videre sambruk mellom kino- og kulturhusdrift. Dersom kinodrift flyttes ut fra Festiviteten, vil alternativ 3 bli det beste, varige alternativet. Alt 1B blir da en overgangsløsning til nytt kulturhus kommer på plass.

Vurdering:

Rapporten er godt og oversiktlig oppbygd. Selv om den ikke fullt ut svarer på alle mandatpunkter, anser rådmannen at de svar som blir gitt, er tilfredsstillende for de vurderingene som en i første omgang foreta Det største problemet for å få budsjettet i ballanse, er et høyere kinobesøk. Dette er for det første avhengig av filmer som drar et stort publikum og at filmene blir satt opp så tidlig som mulig. Digitaliseringen er her helt avgjørende – får filmene på premieredato og kan kjøre disse så lenge publikum ønsker dette.

Strakstiltakene er delvis og blir gjennomført så raskt som mulig og så langt økonomien tillater. Gjennom disse håper rådmannen at Festiviteten igjen kan utvikles til en møtearena som igjen gir større utleieinntekter og større kinobesøk selv om digitaliseringen kan ta litt tid.

Gruppa har hatt sterkt fokus på ”gjeninnføring” av teleskopamfi. Rådmannen har forståelse for at dette gir en mer fleksibel bruk av Festiviteten og at kulturlivet har et sterkt ønske om dette. Det faste amfiet ble montert i 2000. Installering av et teleskopamfi vil medføre et forholdsvis stort investeringsbeløp som må gi økte inntekter for at dette skal forsvares spesielt etter så kort tid etter installering av det faste amfiet som ikke er nedbetalt iht. de planer som ble lagt den gang tiltaket ble igangsatt. Rådmannen vil derfor ha en evaluering på hvordan Festiviteten vil fungere ved gjennomføring av de foreslåtte strakstiltak. Utleie til studentene (SiNoT) og utleie av ledige kontor vil styrke økonomien ved Festiviteten. Rådmannen håper derfor at de tiltak som er igangsatt og vil igangsettes vil bringe budsjettet i ballanse. Ved digitalisering vil også gi gevinst ”i begge ender” ved at filmene både kommer hurtigst mulig til publikum og at de kan vises så lenge det er etterspørsel – utgiftsreduksjon samt økte inntekter. Det må derfor arbeides svært aktivt for at digitaliseringen kommer så hurtig som mulig – komme fram i køen.

Rådmannen slutter seg ellers ti de vurderinger som er gjort. For at sambruken mellom kinodrift og andre kulturaktiviteter/arrangement skal bli bedre – større fleksibilitet i bruken, vil nok en utbygging/ombygging med en mindre kinosal og utvidelse av scenen være nødvendig. Rådmannen vil foreslå at dette blir tatt opp etter at virkningen av strakstiltakene er vurdert og en avgjørelse mht. det private initiativet vedr. bygging av et kulturhus på havna, foreligger.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 09:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051