Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.02.09 - sak 11/09 - Innspill til KS strategikonferanse - arbeid med debatthefte

Rita-Mari Keiserås
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref.: 2009/131
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 14.01.09 4/09
Levanger formannskap 04.02.09 11/09


Svar fra gruppe 1, Robert Svarva, Jann Karlsen, Hans Aalberg og Jorunn Skogstad - Ettersendes eller deles ut i møtet .

Svar fra gruppe 2, Gunnhild Ø Nesgård, Anne – Grete Hojem, Nina Bakken Bye, Jostein Trøite og Hans Heieraas. Møte 28.01.09. Gunnhild Ø Nesgård og Jostein Trøite ikke tilstede

(Svarene i kursiv tekst)

14. Bør KS arbeide for at en større andel av kommunesektorens inntekter kommer i form av frie inntekter – eller er det viktigst med mer inntekter selv om de er øremerket fra statens side?

Vi er mest for frie inntekter, men på enkelte områder kan det være ok med øremerking, det er uansett bra med større inntekter.

15. Bør KS arbeide for at Regjeringen utarbeider akuttiltak for styrking av kommunesektoren? Hvis ja, hvilke tiltak bør iverksettes: økte frie inntekter, ekstra midler til vedlikehold eller annet?

Akuttiltak må være tidsbegrenset, vi må jobbe for en stabil kommuneøkonomi. Eventuelle akuttiltak må i hovedsak nyttes til vedlikehold.

16. Bør KS arbeide for at kommunesektoren får større frihet til selv å fastsette nivå på og utforming av brukerbetalingsordninger?

Vi mener kommunene selv bør bestemme nivå og utforming, selv om vi ser fordeler med like regler for alle kommuner.

17. Samhandlingsreformen innebærer større ansvar for kommunene. Hvilke betingelser bør KS sette for en slik utvikling?

Det må følge penger og kompetanse med en slik reform. Vi er bekymret for hvordan utviklingen blir framover. Hvilke konsekvenser vil dette få for kommunene? Det må være en grundig dialog mellom ”partene” i denne saken.

18. Bør KS gå inn for at pengene i sterkere grad følger pasientene, for eksempel former for innsatsstyrt finansiering også inn i kommunesektoren? Andre forslag til finansieringsformer?

Innsatsstyrt finansiering passer ikke for kommunesektoren. Vi må fastsette døgnpriser i kommunale institusjoner.

Vi mener at regler for permisjoner og lignende ordninger, må bli bedre for at pårørende kan ta mer aktiv del i omsorg og pleie.

19. Hva er de viktigste rammebetingelsene for kvalitet i opplæringen?

  • Kommunens / fylkeskommunens rolle
  • KS sin rolle
  • Statens rolle

Alle tre partene har et ansvar, kommunen / fylkeskommunen har det største ansvaret da de kjenner de lokale forhold best. KS rolle blir å påvirke staten til å gi gode rammebetingelser.

Samarbeid heim / skole / kommune må tillegges vekt – det har og noe med kvalitet å gjøre.

20. Hvilke ”tidlig innsats” – tiltak har kommunen / fylkeskommunen erfaring med? Er det tiltak kommunen / fylkeskommunen opplever har gitt spesielt gode resultater eller mener vil gi gode resultater?

Det handler om å sette inn ekstra resurser i rett tid. PPT, helsesøster og flere kan gjøre en innsats. Dette har vi gode erfaringer med.

21. Bør KS arbeide for at kommuner og fylkeskommuner tar hånd om all kompetanseutvikling selv gjennom økte frie inntekter eller er det ønskelig med fortsatt øremerkede midler til etter – og videreutdanning for lærere og skoleledere?

Dette er ett av de få områder at vi mener øremerkede midler vil være best. Slike øremerkede midler må være ”friske” midler, dvs. komme i tillegg til frie midler. Kommunene v/ skolelederne må prioritere rett her.

22. På hvilken måte(r) kan KS bidra til at kommuner / fylkeskommuners kvalitetssystem innen oppvekst / utdanning blir utviklet og tatt i bruk?

KS kan hjelpe til med å standardisere et kvalitetssystem og formidle dette til kommunene. Vi må ha de rette instrumenter / det rette system for å måle kvalitet. Levanger kommune er med i ”Kvalitetskommueprosjektet” Det gir oss et godt system (Kvalitetslosen) Dette kan KS også dra nytte av.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem fremmet følgende tilleggsforslag:

Gruppe 1:

Robert Svarva, Jann Karlsen, Hans Aalberg og Jorunn Skogstad

Gruppe 2:

Hans Heieraas, Gunnhild Nesgård, Anne-Grete Hojem, Nina Bakken Bye og Jostein  Trøite.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Uttalelse til del 1 av debattheftet forberedes administrativt.

Formannskapet deles inn i arbeidsgrupper som forbereder uttalelse til del 2 før møtet 4.2.

Gruppe 1:

Robert Svarva, Jann Karlsen, Hans Aalberg og Jorunn Skogstad

Gruppe 2:

Hans Heieraas, Gunnhild Nesgård, Anne-Grete Hojem, Nina Bakken Bye og Jostein  Trøite.

Delelinje

Rådmannens forslag til vedtak:

Uttalelse til del 1 av debattheftet forberedes administrativt.

Formannskapet deles inn i arbeidsgrupper som forbereder uttalelse til del 2 før møtet 4.2.

Vedlegg:

1

Del 2 av KS debatthefte PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Link til hele debattheftet på KS sine nettsider

Saksopplysninger:

KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – inviterer hvert år til debatt i landets kommuner og fylkeskommuner. Kommunen som medlem bør gi politiske signaler på hva vi forventer av KS.  Vedlagte debatthefte er innledning til en debatt og tilbakemeldinger til KS som igjen er en forberedelse til strategikonferansene 2009.   

KS’ strategikonferanser foregår fylkesvis og arrangeres 19. og 20. februar i Nord-Trøndelag. Denne konferansen er arena for dialog mellom KS og medlemmene i forkant av tariffoppgjøret og i konsultasjonene med staten. KS Nord-Trøndelag har bedt om uttalelse fra medlemmene innen 9. februar.

Årets debatthefte er delt inn i to hovedtema:

Del 1. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer.

Del 2. Kommunesektoren – nye utfordringer i en økonomisk nedgangstid.

Etter hvert tema er det stilt spørsmål fra KS – disse er gode utgangspunkt for diskusjon og konklusjon.

Vurdering:

Det er viktig at KS får innspill fra medlemmene før det utarbeides strategier. Dette både for arbeidsgiverspørsmål og rene interessespørsmål/politiske spørsmål.

Slik arbeidsdelingen er mellom administrasjon og folkevalgte hos oss mener jeg det er rett å legge vekten på det politiske arbeidet med debattheftet på del 2. Besvarelse av del 1 er allerede under forberedelse fra Organisasjonsenheten i samkommunen og vil bli drøftet i felles strategisk ledergruppe. Det er i stor grad detaljspørsmål knyttet til tariffrevisjon som er delegert til rådmannen å ta standpunkt til.

Når det gjelder del 2 vil jeg foreslå at formannskapet evt deler seg i 2 eller 3 arbeidsgrupper og utarbeider svar som kan behandles på møtet 4.2. Dersom det er ønskelig med politisk behandling av del 1 kan forslag fra administrasjonen til svar på dette også legges fram da.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 09:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051