Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.02.09

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 04.02.2009
Tid: 13:00
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sakstittel Utredning Vedtak
PS 09/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 14. januar 2008 utredning vedtak
PS 10/09 Referatsaker protokoll vedtak
PS 11/09 Innspill til KS Strategikonferanse - Arbeid med debatthefte. utredning vedtak
PS 12/09 Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag 2008 - 2012 utredning vedtak
PS 13/09 Evaluering Festiviteten - sluttrapport fra prosjektgruppen utredning vedtak
PS 14/09 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i kommuneloven vedrørende sammensetningen av styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskap utredning vedtak
PS 15/09 Milano Pizzeria Levanger AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 utredning vedtak
PS 16/09 Tiltakspakke for å stimulere aktiviteten i kommunesektoren utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem 1 dna/sp/krf x (Anne-Grethe Hojem)

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Finn Christiansen rådgiver

 

Merknad

Hans Heieraas stilte spørsmål angående plan for økonomiplanprosess for kommunestyrets medlemmer.

Rådmannen besvarte spørsmålet. Til dialogseminaret 30. mars vil det bli lagt opp til en prosess for økonomiplanarbeidet.


Orienteringer:

  • Salgs – og skjenkekontroller for 2008 v/Vakt Service Nord AS avd.leder Guddingsmo
  • Regnskapssituasjonen v/rådmann Ola Stene     Til toppen av siden

 

 

 

PS 9/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 14. januar 2008

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2009

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 14.01.09 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 14.01.09 godkjennes     Til toppen av siden

 

 

PS 10/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering     Til toppen av siden

 

 

 

PS 11/09 Innspill til KS Strategikonferanse - Arbeid med debatthefte

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2009

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Uttalelse del 2:

14. Bør KS arbeide for at en større andel av kommunesektorens inntekter kommer i form av frie inntekter – eller er det viktigst med mer inntekter selv om de er øremerket fra statens side?

Vi er mest for frie inntekter, men på enkelte områder kan det være ok med øremerking, det er uansett bra med større inntekter.

15. Bør KS arbeide for at Regjeringen utarbeider akuttiltak for styrking av kommunesektoren? Hvis ja, hvilke tiltak bør iverksettes: økte frie inntekter, ekstra midler til vedlikehold eller annet?

Akuttiltak må være tidsbegrenset, vi må jobbe for en stabil kommuneøkonomi. Eventuelle akuttiltak må i hovedsak nyttes til vedlikehold.

16. Bør KS arbeide for at kommunesektoren får større frihet til selv å fastsette nivå på og utforming av brukerbetalingsordninger?

Vi mener kommunene selv bør bestemme nivå og utforming, selv om vi ser fordeler med like regler for alle kommuner.

17. Samhandlingsreformen innebærer større ansvar for kommunene. Hvilke betingelser bør KS sette for en slik utvikling?

Det må følge penger og kompetanse med en slik reform. Vi er bekymret for hvordan utviklingen blir framover. Hvilke konsekvenser vil dette få for kommunene? Det må være en grundig dialog mellom ”partene” i denne saken.

18. Bør KS gå inn for at pengene i sterkere grad følger pasientene, for eksempel former for innsatsstyrt finansiering også inn i kommunesektoren? Andre forslag til finansieringsformer?

Innsatsstyrt finansiering kan vurderes for kommunesektoren, det kan kombineres med å fastsette døgnpriser i kommunale institusjoner.

Vi mener at regler for permisjoner og lignende ordninger, må bli bedre for at pårørende kan ta mer aktiv del i omsorg og pleie.

19. Hva er de viktigste rammebetingelsene for kvalitet i opplæringen?

Kommunens / fylkeskommunens rolle
KS sin rolle
Statens rolle
Alle tre partene har et ansvar, kommunen / fylkeskommunen har det største ansvaret da de kjenner de lokale forhold best. KS rolle blir å påvirke staten til å gi gode rammebetingelser.

Samarbeid heim / skole / kommune må tillegges vekt – det har og noe med kvalitet å gjøre.

20. Hvilke ”tidlig innsats” – tiltak har kommunen / fylkeskommunen erfaring med? Er det tiltak kommunen / fylkeskommunen opplever har gitt spesielt gode resultater eller mener vil gi gode resultater?

Det handler om å sette inn ekstra resurser i rett tid. PPT, helsesøster og flere kan gjøre en innsats. Dette har vi gode erfaringer med.

21. Bør KS arbeide for at kommuner og fylkeskommuner tar hånd om all kompetanseutvikling selv gjennom økte frie inntekter eller er det ønskelig med fortsatt øremerkede midler til etter – og videreutdanning for lærere og skoleledere?

Dette er ett av de få områder at vi mener øremerkede midler vil være best. Slike øremerkede midler må være ”friske” midler, dvs. komme i tillegg til frie midler. Kommunene v/ skolelederne må prioritere rett her.

22. På hvilken måte(r) kan KS bidra til at kommuner / fylkeskommuners kvalitetssystem innen oppvekst / utdanning blir utviklet og tatt i bruk?

KS kan hjelpe til med å standardisere et kvalitetssystem og formidle dette til kommunene. Vi må ha de rette instrumenter / det rette system for å måle kvalitet. Levanger kommune er med i ”Kvalitetskommueprosjektet” Det gir oss et godt system (Kvalitetslosen) Dette kan KS også dra nytte av.

Avstemning:

Heieraas forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Uttalelse del 2:

14. Bør KS arbeide for at en større andel av kommunesektorens inntekter kommer i form av frie inntekter – eller er det viktigst med mer inntekter selv om de er øremerket fra statens side?

Vi er mest for frie inntekter, men på enkelte områder kan det være ok med øremerking, det er uansett bra med større inntekter.

15. Bør KS arbeide for at Regjeringen utarbeider akuttiltak for styrking av kommunesektoren? Hvis ja, hvilke tiltak bør iverksettes: økte frie inntekter, ekstra midler til vedlikehold eller annet?

Akuttiltak må være tidsbegrenset, vi må jobbe for en stabil kommuneøkonomi. Eventuelle akuttiltak må i hovedsak nyttes til vedlikehold.

16. Bør KS arbeide for at kommunesektoren får større frihet til selv å fastsette nivå på og utforming av brukerbetalingsordninger?

Vi mener kommunene selv bør bestemme nivå og utforming, selv om vi ser fordeler med like regler for alle kommuner.

17. Samhandlingsreformen innebærer større ansvar for kommunene. Hvilke betingelser bør KS sette for en slik utvikling?

Det må følge penger og kompetanse med en slik reform. Vi er bekymret for hvordan utviklingen blir framover. Hvilke konsekvenser vil dette få for kommunene? Det må være en grundig dialog mellom ”partene” i denne saken.

18. Bør KS gå inn for at pengene i sterkere grad følger pasientene, for eksempel former for innsatsstyrt finansiering også inn i kommunesektoren? Andre forslag til finansieringsformer?

Innsatsstyrt finansiering kan vurderes for kommunesektoren, det kan kombineres med å fastsette døgnpriser i kommunale institusjoner.

Vi mener at regler for permisjoner og lignende ordninger, må bli bedre for at pårørende kan ta mer aktiv del i omsorg og pleie.

19. Hva er de viktigste rammebetingelsene for kvalitet i opplæringen?

Kommunens / fylkeskommunens rolle
KS sin rolle
Statens rolle
Alle tre partene har et ansvar, kommunen / fylkeskommunen har det største ansvaret da de kjenner de lokale forhold best. KS rolle blir å påvirke staten til å gi gode rammebetingelser.

Samarbeid heim / skole / kommune må tillegges vekt – det har og noe med kvalitet å gjøre.

20. Hvilke ”tidlig innsats” – tiltak har kommunen / fylkeskommunen erfaring med? Er det tiltak kommunen / fylkeskommunen opplever har gitt spesielt gode resultater eller mener vil gi gode resultater?

Det handler om å sette inn ekstra resurser i rett tid. PPT, helsesøster og flere kan gjøre en innsats. Dette har vi gode erfaringer med.

21. Bør KS arbeide for at kommuner og fylkeskommuner tar hånd om all kompetanseutvikling selv gjennom økte frie inntekter eller er det ønskelig med fortsatt øremerkede midler til etter – og videreutdanning for lærere og skoleledere?

Dette er ett av de få områder at vi mener øremerkede midler vil være best. Slike øremerkede midler må være ”friske” midler, dvs. komme i tillegg til frie midler. Kommunene v/ skolelederne må prioritere rett her.

22. På hvilken måte(r) kan KS bidra til at kommuner / fylkeskommuners kvalitetssystem innen oppvekst / utdanning blir utviklet og tatt i bruk?

KS kan hjelpe til med å standardisere et kvalitetssystem og formidle dette til kommunene. Vi må ha de rette instrumenter / det rette system for å måle kvalitet. Levanger kommune er med i ”Kvalitetskommueprosjektet” Det gir oss et godt system (Kvalitetslosen) Dette kan KS også dra nytte av.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 12/09 Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag 2008 - 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes Eldres Råd for uttalelse før saken behandles i kommunestyret.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Trøites forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes Eldres Råd for uttalelse før saken behandles i kommunestyret.

INNSTILLING:

Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2008 – 2012 tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 13/09 Evaluering Festiviteten - sluttrapport fra prosjektgruppen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Sluttrapport for forstudie og forprosjekt Evaluering av Festiviteten kulturhus og kino 2008 tas til etterretning.
  2. De foreslåtte strakstiltak inkl. digitalisering av kinoen, økte leieinntekter ved utleie til studentene (SiNoT) og kontorer, gjennomføres.
  3. Evaluering av de gjennomførte tiltak og eventuell ombygging innenfor eksisterende bygningsmasse legges fram i egen sak. Når det blir aktuelt å vurdere framtidig bruk av Festiviteten, ser kommunestyret på Alt 1B med installering av nytt, moderne teleskopamfi som et godt alternativ for å øke bruksverdien av anlegget. Mulighet for flatt gulv i salen er etterspurt av mange lokale arrangører og vil kunne gi økte inntekter.
    Når det er avklart hvorvidt det blir framtidig kinodrift i Festiviteten, kan det være interessant å utrede Alt 2A.
  4. Eventuelt tilbygg til Festiviteten (liten kinosal og sceneutvidelse) legges fram for politisk vurdering når det foreligger en avklaring mht. de private planer for kulturhus – kino og kulturhusfunksjoner. Oversikt over de totale investeringer og driftsutgifter framlegges.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 14/09 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i kommuneloven vedrørende sammensetningen av styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskap

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune slutter seg til forslaget til endringer i kommunelovens § 36.2, § 37.3 og § 38.3. Formannskapet er videre enig i departementets forslag hva angår innholdet i nye regler om krav til kjønnsbalanse i styrene i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper. Dette gjelder også avgrensningen til å gjelde selskaper hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen eier to tredjedeler av aksjene.

Kommunen mener derimot det vil være mer naturlig at bestemmelsene tas inn i aksjelovens § 20-6 heller enn i et nytt kapitel i kommuneloven.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 15/09 Milano Pizzeria Levanger AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Foretaksnummer 993 358 312, Milano Pizzeria Levanger AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 for virksomhet i Kirkegt. 15 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.

2. F.nr. 25.10.87, Cahit Karaman, og f.nr. 20.03.61, Ziya Karaman, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 16/09 Tiltakspakke for å stimulere aktiviteten i kommunesektoren

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2009

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag

Det bevilges kr. 874.800 til Levanger Boligforetak.

Dette finansieres med tilsvarende reduksjon i andre foreslåtte tiltak.

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag:

Det bevilges kr. 500.000,- til Levanger Boligforetak. Dette skal ikke belastes veg.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, kulepunkt 1, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, kulepunkt 2, vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak, kulepunkt 3, enstemmig vedtatt.

Aalbergs tilleggsforslag avvist med 6 mot 3 stemmer.

Svarvas tilleggsforslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Budsjettet for 2009 endres slik.

Ekstraordinært statstilskudd økes med 12,3 mill kr
Vedlikehold av veg økes med 6,2 mill kr
Vedlikehold av bygninger, inkl uteområder og mindre bygningsmessige tilpasninger øker med 6,1 mill kr.
Det bevilges kr. 500.000,- til Levanger Boligforetak. Dette skal ikke belastes veg.     Til toppen av siden

Publisert: 19.02.2009 08:55 Sist endret: 23.12.2009 16:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051