Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 25.02.09 - sak 21/09 - Organisering av SLT-arbeidet i Levanger kommune

Kristin Roe
Saksbehandler: Kristin Roe
Arkivref.: 2009/1418
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 25.02.09 21/09


Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet slutter seg til foreslått organisering av SLT-arbeidet i kommunen.

Vedlegg:

KRÅD sin presentasjon av 29.1 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Referat fra møte 29.1 PDF

Saksopplysninger:

Ordfører, rådmann og lensmann gjennomførte første møtet om politiråd 31.5.2007. 24.10.2007 (video) møtte lensmann Anne B. Ulvin i kommunestyret og orienterte de folkevalgte om opprettelse av politiråd. 28.10.2007 sendte lensmannen saksgrunnlag til kommunen om denne saken.

I saksgrunnlaget ble det beskrevet hvordan SLT-modellen (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) med politiråd og styringsgruppe, arbeidsutvalg for SLT som arbeidsgruppe/beslutningsnivå, og faggruppe for SLT som utførernivå.

Opprettelse av politiråd og formalisering av SLT-modellen ble behandlet av formannskapet i Levanger kommune 7.11.2007, og vedtatt i kommunestyret 21.11.2007.

Ansettelse av en SLT-koordinator var ansett som viktig for å lykkes med SLT-modellen. Rekrutteringsprosess ble satt i gang våren 2008, og politirådet søkte om midler for delfinansiering gjennom Kriminalitetsforebyggende råd (K-råd).

Kristin Roe ble ansatt som SLT-koordinator i september 2008, og det ble avtalt tiltredelse fra og med 1.1.2009. Levanger kommune fikk tildelt kr. 50 000,- i 2008 fra K-råd. Det stilles som krav at K-råd skal møte samarbeidsparter innen SLT i kommuner som får tildelt midler. I møtet 26.11.2008 ble det avtalt møte med K-råd til 15.1.2009.

Knut Skedsmo fra K-råd møtte i Levanger 15.1.2009, og de som deltok på dette møtet var Robert Svarva, Ola Stene, Alf Birger Haugnes, Øystein Sende, Odd Håpnes, Anne B. Ulvin og Kristin Roe. Skedsmo redegjorde for SLT-modellen. Han la sterk vekt på hva som kreves for å lykkes med dette arbeidet. Forankring av SLT på topplan innen kommune og politi, samt bevissthet om felles mål ble holdt frem som suksesskriterier. Diskusjon i dette møtet endte med enighet om å arrangere et stormøte med bredt sammensatt målgruppe for å få forankret SLT som en modell for samordning i Levanger kommune. Stormøtet er berammet til 19.3.2009.

Rapport – evaluering av SLT-modellen  

Det foreligger en evalueringsrapport som beskriver erfaringer fra dette arbeidet.

Noen stikkord fra rapporten:

 • målrettet, tydelige og langsiktige mål.
 • 4 kriterier – avdekke, initiere, koordinere og produsere kunnskap.
 • politiets perspektiv og arbeidsmetoder bør bli mer hørt.
 • SLT-koordinator bør opparbeide seg faglig tyngdepunkt som plasserer mellom politiet og det sosialfaglige feltet.
 • de fleste kommuner har SLT-koordinatoren forankret i rådmannens stab.
 • det er et klart budskap at det er viktig med forankring hos ordfører og rådmann for å få gjennomslagskraft. Det fremheves spesielt viktigheten av kontakt med politikere, oversikt over etater, kontakt med etatens- og resultatsenhetsledere, informasjonsflyt og nettverksbygging.

Vurdering:

Evalueringsrapporten om SLT, samt budskapet fra K-råd, er svært tydelig på at SLT-koordinator bør være faglig direkte underlagt rådmannen, og at rådmannen har instruksjonsmyndighet overfor SLT-koordinator. SLT-koordinator bør være leder for arbeidsutvalget/beslutningsnivået.

Det er viktig at alle medarbeidere i kommunen har en velfungerende hverdag. Levanger kommune har derfor sett på muligheten av å dele faglig og administrativ tilknytning. SLT-koordinator bør i det daglige virke ha en leder i forhold til det personalmessige og det administrative i arbeidshverdagen. Det er viktig med et aktivt faglig fellesskap, og en leder og et fagmiljø som forstår utfordringsbildet og kan veilede innen fagfeltet. Ivaretakelse og tilhørighet er viktige stikkord i denne sammenhengen.

I ansettelsesprosessen var kultur utpekt som naturlig organisatorisk tilknytning for SLT-koordinatoren. Dette var før kommunen fikk tydelige innspill i forhold til nødvendigheten av toppforankring. Kultur har ikke bare barn og unge som målgruppe, og heller ikke så stor faglig bredde innen arbeidsfeltet til SLT-koordinatoren.  

På bakgrunn av dette foreslås at SLT-koordinator blir faglig underlagt rådmannens stab, og administrativt underlagt Barn og familieenhetes leder. Ved en slik todeling, ivaretas både toppforankringen og behovet for faglig og personalmessig tilknytning.

Organiseringen blir dermed slik:

Styringsnivå: Politirådet (Ordfører, Rådmann, Lensmann) supplert med kommunalsjefene

Koordineringsnivå/beslutningsnivå:

 • Nav
 • Kultur
 • Kommunalteknikk
 • Innvandrertjenesten
 • Helse og rehab
 • Barn og familietjenesten
 • 1 rep fra barneskolene
 • 1 rep fra ungdomskolene
 • Politi

Utføringsnivået:

De som direkte jobber med barn og unge –førstelinjetjenesten

 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 22.04.2009 14:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051