Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 25.02.09 - sak 20/09 - Tilskudd til politiske parti - ny fordelingsordning

Rita-Mari Keiserås
Saksbehandler:
Rita-Mari Keiserås
Arkivref.: 2009/1067
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 25.02.09 20/09


Rådmannens forslag til innstilling:

1. Levanger kommune viderefører ordningen med kommunal støtte til partigrupper i kommunestyret.
2. Av kommunens totale partistøtte gis 20% som flatt, ikke-differensiert, grunntilskudd og 80% som representanttilskudd.
3. Ordningen gjøres gjeldende fra 1.1.09, og beløpet justeres hvert år i h.h.t. pris og lønnsvekst.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Departementet ber alle kommuner legge Partilovnemndas tolkning av partilovens § 10  til grunn ved etablering eller videreføring av sine støtteordninger til folkevalgte organer.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Brev fra Kommunal- og Regionaldepartementet, datert 01.10.08 PDF
2. Partiloven
3. Partilovnemndas tolkning av § 10 i partiloven PDF

Saksopplysninger:
Kommunal- og regionaldepartementet har i Kommuneproposisjonen 2009 (St.prp. nr. 57 (2007 – 2008) orientert om at ordninga med øremerka statlig støtte til lokale folkevalgte grupper er avvikla.

Støtten er nå innlemmet i de frie inntektene, og det er opp til kommunene selv å vurdere størrelsen på denne. Dette er i tråd med bestemmelsen i partiloven. Lovens § 10, punkt 2, slår fast at støtte til lokale grupper skal bli gitt i forhold til den oppslutning de fikk ved valget. Partilovnemnda, som tolker bestemmelsen i partiloven, har vurdert at loven ikke er til hinder for at noe av støtten kan bli gitt i form av et flatt, ikke-differensiert, grunntilskudd. Det er lagt til grunn at denne delen som et utgangspunkt ikke må være mer enn 10 prosent av samla støtte. Partilovnemnda har likevel lagt til grunn at denne delen kan økes til 20 prosent, dersom et enstemmig kommunestyre vedtar det.

Departementet ber alle kommuner legge Partilovnemndas tolkning til grunn ved etablering eller videreføring av sine støtteordninger til folkevalgte organer.

I sak 027/06 vedtok Levanger formannskap å videreføre tidligere praksis med en lokal støtteordning for politiske parti i kommunestyret.  Det ble da vedtatt at beløpet justeres hvert år i h.h.t. pris- og lønnsvekst.
Dette utgjorde for 2008 kr. 78568,-, (jfr tabell).

Støtte politiske parti 2008

Parti

Grunnstøtte

Repr.støtte

Antall repr

Sum

AP

3267,495

1591,3125

13

23955

SP

3267,495

1591,3125

6

12815

SV

3267,495

1591,3125

4

9633

V

3267,495

1591,3125

3

8041

H

3267,495

1591,3125

3

8041

FRP

3267,495

1591,3125

4

9633

KRF

3267,495

1591,3125

2

6450

Totalt

 

 

35

78568

Tabellen nedenfor viser partistøtte for 2008, samt tilskuddets størrelse når en beregner 10% eller 20% flat satsPartiAntall repr


Tilskudd utbet 2008

Flat sats 10%
(krever simpelt
flertall)

Flat sats 20%
(krever enstem-mig kommunestyre)

AP

13

23955

27387

25591

SP

6

12815

13244

13020

SV

4

9633

9204

9428

V

3

8041

7183

7632

H

3

8041

7183

7632

FRP

4

9633

9204

9428

KRF

2

6450

5163

5837

Totalt

35

78568

78568

78568

En ser av tabellen at det blir størst endring på tilskuddet for det minste og største partiet.

Vurdering:
Rådmannen vil foreslå at grunntilskuddet beholdes, og at det settes til 20% av kommunens samlede støtte. Ordningen gjøres gjeldende fra 1.1.09. Det presiseres at det for dette forslaget kreves enstemmighet i kommunestyret.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 22.04.2009 14:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051