Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 25.02.09

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 25.02.2009, kl. 13:00-14:15
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 17/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 18/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 4. februar 2009 protokoll vedtak
PS 19/09 Valg av medlemmer til forstanderskapet i Aasen sparebank - suppleringsvalg utredning vedtak
PS 20/09 Tilskudd til politiske parti - ny fordelingsordning utredning vedtak
PS 21/09 Organisering av SLT-arbeidet i Levanger kommune utredning vedtak
PS 22/09 Gjennomgang rapporter mv./ perioderapportering utredning vedtak
PS 23/09 Salg av festetomt i Kirkegata 77 og 77A utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Øystein Sende kommunalsjef
Meier Hallan økonomisjef


Merknad

Nina Bakken Bye (H) stilte spørsmål angående status for arbeidet med økonomiplan 2010-2013 og kostnadsberegninger i forbindelse med Trønderhallen.

Kommunalsjef Alf Birger Haugnes besvarte spørsmålet.

Orienteringer:

§        Ordføreren orienterte fra møte med KRD 23.02.09 ang. samkommuneprosjektet.

§        Regnskap 2008 v/rådmannen.

§        Rådmannen orienterte om klage på kommunalt tilskudd Gjemble barnehage og Staup natur og aktivitetsbarnehage.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 17/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.02.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

PS 18/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 4. februar 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.02.2009

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 4. februar 2009 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 4. februar 2009 godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

PS 19/09 Valg av medlemmer til forstanderskapet i Aasen sparebank - suppleringsvalg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.02.2009

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem, DNA, fremmet følgende forslag:

Astrid Juberg Vordal velges som ny representant til forstanderskapet i Aasen sparebank.

Nina Bakken Bye, H, fremmet følgende forslag:

Vebjørn Haugom velges som ny representant til forstanderskapet i Aasen sparebank.

Avstemning:

Hojems forslag fikk 6 stemmer.

Byes forslag fikk 3 stemmer.

Astrid Juberg Vordal er da valgt som ny representant til forstanderskapet i Aasen sparebank.

VEDTAK:

Inger P. Haugen fritas som kommunens representant til forstanderskapet i Aasen sparebank. Som ny representant for inneværende periode velges: Astrid Juberg Vordal.

Formannskapets vedtak, sak 130/07, ang valg av representanter og vararepresentanter til næringsfondet i Aasen sparebank oppheves.     Til toppen av siden

 

 

PS 20/09 Tilskudd til politiske parti - ny fordelingsordning

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.02.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.        Levanger kommune viderefører ordningen med kommunal støtte til partigrupper i kommunestyret.

2.        Av kommunens totale partistøtte gis 20% som flatt, ikke-differensiert, grunntilskudd og 80% som representanttilskudd.

3.        Ordningen gjøres gjeldende fra 1.1.09, og beløpet justeres hvert år i h.h.t. pris og lønnsvekst.     Til toppen av siden

 

 

PS 21/09 Organisering av SLT-arbeidet i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.02.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Formannskapet slutter seg til foreslått organisering av SLT-arbeidet i kommunen.     Til toppen av siden

 

 

PS 22/09 Gjennomgang rapporter mv./ perioderapportering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.02.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

1. For tiden kan det ikke sees å være rapporter e.l. som er unødvendige. Rådmannen vil periodisk gjøre en vurdering av dette framover, med tanke på å eliminere for unødvendig arbeid.

2. Kommunen går, fra og med rapporteringsåret 2009, over til tertialrapportering, dvs pr. 30.april, 31.august og pr. 31.desember. Kvartalsrapportering utgår fra og med samme tidspunkt. Økonomireglementet endres tilsvarende.     Til toppen av siden

 

 

PS 23/09 Salg av festetomt i Kirkegata 77 og 77A

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.02.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Administrasjonen gis fullmakt til å overdra Kirkegt 77 og 77a til YX Eiendom AS for kr 840,- pr m2. 

Salgssummen settes i et fond til utvikling av havneområdet.

Det forutsettes at reguleringsplan for sentrum, vedtatt i kommunestyret 25.6.2008 legges til grunn for fradeling med hensyn til planlagt rundkjøring.

Grensene mot Helga den Fagresgt og Ravns veg vil bli justert etter at reguleringsplan for havna er vedtatt. Restareal (ikke regulert til vegformål) langs Helga den Fagresgt og Ravns veg tilfaller kjøper og areal regulert til vegformål forblir kommunens eiendom.  Arealene disponeres fritt uten vederlag fram til arealene benyttes til vegformål.

Kjøper svarer for samtlige utgifter forbundet med overdragelsen.     Til toppen av siden

Publisert: 19.02.2009 08:55 Sist endret: 23.12.2009 16:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051