Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 09.02.11 - sak 14/11 - Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Partnerskapsavtale Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune

Alf Birger Haugnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivsaknr: 2008/12610 - /D10      
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 09.02.11 14/11

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Partnerskapsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune inngås.
 2. Med forbehold om at prosjektet Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger finansieres som foreslått, gis ordfører fullmakt til å underskrive partnerskapsavtalen.
 3. Kommunens andel av prosjektet – kr. 875 000,- over 2 år, finansieres ved bruk av disposisjonsfondet med inntil kr. 800 000,-. Resterende beløp, kr. 75 000 er finansiert/finansieres i tilknytning til det pågående mulighetsstudiet – delprosjekt 1.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ved behandling av reguleringsplanen for Levanger sentrum 25.06.2008, sak 51/08 vedtok kommunestyre bl.a.: (pkt.4)
Prosjektarbeid med følgende innhold igangsettes:

 • Trehusbyen Levanger i kulturhistorisk perspektiv
 • Kulturvernfaglig vurdering av det middelalderske kulturlaget.
 • Ny veileder for byggeskikk
 • Veileder for fargesetting
 • Gjennomgang av bevaringsverdig bebyggelse, gårdsrom og andre objekt


Den 10.12.2008 fattet Riksantikvaren følgende vedtak om midlertidig fredning:
Med hjemmel i kulturminneloven av 9. juni 1978 nr.50 § 22 nr.4 jf. § 20 freder Riksantikvaren midlertidig et samlet kulturmiljø i Levanger sentrum, Levanger kommune. Avgrensning av området for den midlertidige fredningen fremgår av vedlagt kart.
Vedtaket omfatter eksteriører/ fasader på eiendommene

Vedlegg:

 1. Forslag til partnerskapsavtale PDF
 2. Prosjektbudsjett og finansiering PDF
 3. Prosjektbeskrivelse - Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Plan, Byggsak, Oppmåling og Miljø – PBOM kom ikke skikkelig i gang med de 5 prosjektene som ble vedtatt startet opp i forbindelse med reguleringsplanen for Levanger sentrum. Dette skyltes liten kapasitet ved enheten. Prosjektene var heller ikke oppfinansiert.

Etter at Riksantikvaren fattet sitt vedtak om midlertidig fredning, har administrasjonen arbeidet med en samkjøring/samhandling rundt Riksantikvarens arbeid og våre prosjekter da disse griper inn i hverandre. Det er avholt flere møter mellom representanter for Riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunen. Norsk institutt for kulturminneforskning – NIKU har også vært deltaker på noen av disse møtene ut fra et eget prosjekt hvor Levanger by inngår – The post-medieval archaeological resource in and aroud Norwegian towns. I denne forbindelse ønsker NIKU å gjennomføre en mindre prøveundersøkelse og en serie prøveboringer og samkjøre disse med de undersøkelser Riksantikvaren og kommunen skal foreta. Ved behandling av reguleringsplanen ble det satt krav til slike undersøkelser, jfr. vedtakets punkt 4 - Kulturvernfaglig vurdering av det middelalderske kulturlaget.

Vedlagt følger en beskrivelse av totalprosjektet. I forhold til det vedlagte prosjektbudsjettet og forslag til finansiering, er prosjekt 3 og 4 slått sammen til en veileder – Byggeskikk og fargesetting. Navnet på delprosjekt 1 er noe endret i forhold til kommunestyrets vedtak. ”Mulighetsstudiet av” er tatt med i tittelen på prosjektet. Kommunen har igangsatt og delvis gjennomført et prosjekt (forstudie) med tittelen ”Kultur, kulturminner og kreative næringer – Kapasitetsstudie Levanger”. En kartlegging av ulike områder i Levanger som bidrar til eller kan bidra til å utvikle kreative næringer der kulturminner, mat, (tradisjons)handverk, kunst mv kan inngå. Dette arbeidet og videreføringen av dette er lagt inn i delprosjekt 1. For nærmere beskrivelse av de enkelte prosjekt vises til vedlagte prosjektbeskrivelse. Prosjektet skal kjøres etter PLP-modellen (ProsjektLederProsess).

Som det framgår av vedlagte prosjektbudsjett og finansieringsplan, er det totale budsjettet på kr. 2 830 000,-. I tillegg kommer egeninnsats både fra Riksantikvaren (timer, oppholds- og reiseutgifter). Vi har valgt å ikke legge inn disse utgiftene ut over foreslått engasjementstilling da Riksantikvaren og fylkeskommunen ikke legger slike kostnader inn i prosjekter.

Prosjektet skal gå ut 2012. Lønn til prosjektleder er lagt inn for denne perioden. En del av disse utgiftene vil være arbeid med delprosjektene og generell oppfølging av totalbudsjettet.

Som det går fram av vedlagte prosjektbudsjett og finansiering, fordeler beløpene seg med ca 1/3 på hver av partene – 900 000 kr. på Riksantikvaren og 875 000 kr. på fylkeskommunen og kommunen samt 180 000 kr. på andre (foreninger og næringsliv). Riksantikvaren er inneforstått med beløpet og har bevilget det meste i 2011. Fylkeskommunen v/fylkesrådet vil i løpet av kort tid få en sak fra administrasjonen til behandling. Saken er drøftet med de aktuelle fylkesrådene.
Som det går fram av kostnadsoppsettet, har kulturminnefondet muntlig gitt tilsagn på 60 000 kr. til konferanser og kurs. Som det framgår av prosjektbeskrivelsen, vil de planlagte konferansene og kursene både omfatte formidling av kunnskap fra prosjektet og rene kurs som omhandler nødvendig handverkkunnskap i forvaltning av et slikt område. Støtte fra næringslivet kan i denne sammenheng både omfatte pengestøtte og bruk av ressurspersoner innenfor handverket i kursene. Det arbeides opp mot næringsliv og foreninger mht. deltakelse i prosjekt 1 og 5 (Mulighetsstudiet og Konferanser/kurs). Disse aktørene må være på plass ved underskrift av partnerskapsavtalen.

Vedlagt følger et forslag til partnerskapsavtale. Planen er at denne skal denne skal underskrives 24. feb. i forbindelse med Riksantikvarens besøk i Levanger under Marsimartnan. Partnerskapsavtalen må derfor underskrives før endelig behandling i kommunestyret som ikke kan skje før neste kommunestyremøte 23. mars.

Vurdering:
Totalprosjektet med sine delprosjekt skulle ivareta både Riksantikvarens arbeid med områdefredningen og kommunens vedtatte prosjektoppgaver og de pålagte arkeologiske arbeider som reguleringsplanen for sentrum medførte. Det planlagte arbeidet sammen med NIKU sitt prosjekt, vil forhåpentligvis framskaffe mye ny kunnskap og samling av eksisterende kunnskap om utviklingen av Levanger. Samtidig vil prosjektet gi oss gode ”redskap” i forvaltning av trehusbyen Levanger. En by med nasjonal interesse gjennom det fredningsarbeidet som her blir gjennomført. Gjennom at pågående prosjektet ”Kultur, kulturminner og kreative næringer – Kapasitetsstudie Levanger” nå inngår i prosjektet, er også næringsaspektet tatt med. Det er viktig at fredningsarbeidet også kan gi ringvirkninger mht. næringsutvikling – viktig at det blir en levende by.

Etter rådmannens vurdering er det viktig at det engasjeres en prosjektleder fra kommunen. Det er viktig at den kompetanseoppbygging som et slikt prosjekt gir, blir igjen i kommunen/samkommunen. Det er foretatt en intern utlysning av prosjektlederstillingen med forbehold om finansiering av arbeidet. Hilde Monika Røstad ved Plan og Byggsak i samkommunen vil få tilbud om stillingen. Hun har også vært med i de forberedende arbeidet med prosjektet, og kan på kort varsel tre inn i prosjektlederstillingen. Hun vil få kontor i Levanger rådhus. Det er en forutsetning for dette engasjementet at et vikariat etter henne straks blir utlyst.

Kommunens andel på kr. 875 000,- svarer opp fylkeskommunen foreslåtte andel. Dette er en forutsetning i en slik partnerskapsavtale. Rådmannen vil foreslå at inntil kr. 800 000,- blir finansiert ved hjelp av disposisjonsfondet. Beløpet vil bli fordelt over 2 år. Resterende beløp, kr. 75 000,- er finansiert opp gjennom det pågående prosjektet ”Kultur, kulturminner og kreative næringer – Kapasitetsstudie Levanger” som vil bli videreført i mulighetsstudiet – prosjekt 1.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 20:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051