Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 09.02.11

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 09.02.2011, kl. 13:00- 15:30

Sakliste som PDF  -  word (inkl. tilleggsak 14/11)  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (3 meninger)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 9/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12. januar 2011 protokoll vedtak
PS 10/11 KS Debatthefte 2011 - Uttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak
PS 11/11 Festiviteten kino og kulturhus - behov for oppgradering gjennom prosjektering av en kinosal to utredning vedtak
PS 12/11 Jubileumsmarkering i 2011 - budsjett utredning vedtak
PS 13/11 Ytterøykylling AS - søknad om rente og avdragsfritt lån utredning vedtak
PS 14/11 Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Partnerskapsavtale Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune utredning
PDF
vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Arne Solem sp varamedlem 3 dna/sp/krf x Anne-Grethe Hojem


Orienteringer:


Ordføreren orienterte om at han har tatt initiativ til manifest mot mobbing. Dette vil bli lagt fram til politisk behandling i kommunestyret.      Til toppen av siden

 


PS 9/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12. januar 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.02.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 12. januar 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 12. januar 2011 godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

PS 10/11 KS Debatthefte 2011 - Uttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.02.2011

Forslag i møte:
Rådmannen justerte teksten i spørsmål 13 – skal stå slik:
Hvordan kan KS bistå medlemmene slik at det ansettes flere med redusert funksjonsevne i sektoren?

Avstemning:
Framlagt forslag, med unntak av pkt. 11, enstemmig vedtatt.
Framlagt forslag, punkt 11, vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Framlagt forslag vedtas som Levanger kommunes uttalelse til KS Strategikonferanse 2011.     Til toppen av siden

 

 

PS 11/11 Festiviteten kino og kulturhus - behov for oppgradering gjennom prosjektering av en kinosal to

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.02.2011

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Framtidig kinodrift og lokalisering av kino, er en del av den totale kultursatsinga i kommunen. Det bør derfor sees i sammenheng med et eventuelt kulturhus. Formannskapet ber derfor om en sak der dette blir belyst. Følgende punkter belyses:

 1. Hvilke kulturaktiviteter er det aktuelt å samordne/samlokalisere i Levanger kommune.
 2. Det trengs en klargjøring om videre framdrift for et eventuelt hotell/kulturhus på havna med utgangspunkt i den inngåtte opsjonsavtalen. Nødvendig avklaring med Indre Trondheimsfjord Havnevesen foretas.
 3. Det foretas en vurdering av kvartalet Festiviteten/Musikkens Hus/Levanger-Avisa ved ulike alternativer for samordning/samlokalisering av kulturaktivitetene.
 4. Det må klargjøres hva som kreves av kommunal involvering ved en eventuell kulturhusløsning på Røstad ved Trønderhallen og HiNT.
 5. Utredningen/analysen legges fram for politisk behandling før sommerferien 2011.


Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Formannskap/kommunestyre får fremlagt en sak / utredning i forhold til kinodrift.
En sak hvor aktuelle forslag/lokaliseringer

 • Festiviteten
 • Moan
 • Havna


Settes opp i forhold til hverandre,

 • Med sine fordeler og ulemper
 • Investeringsbehov og kostnader
 • Besparelser for kommunen ift ulike alternativer
 • Kommunal vs privat drift (økonomi og kompetanse)


Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Trøites oversendelsesforslag enstemmig oversendt uten realitetsvotering.
Aalbergs oversendelsesforslag enstemmig oversendt uten realitetsvotering.

INNSTILLING:

 1. Levanger skal i framtida ha et konkurransedyktig kinotilbud som del av en samlet kulturell infrastruktur.
 2. Et framtidig kinotilbud skal ha minimum 2 kinosaler.
 3. Rådmannen får fullmakt til å gå videre med skisseprosjektet for Festiviteten med kinosal 2 parallelt med videreutviklingen av Berg Eiendoms mulighetsstudie med kinotilbud på Moan og eventuelt andre aktuelle prosjekt på Levanger.


OVERSENDELSESFORSLAG:
Framtidig kinodrift og lokalisering av kino, er en del av den totale kultursatsinga i kommunen. Det bør derfor sees i sammenheng med et eventuelt kulturhus. Formannskapet ber derfor om en sak der dette blir belyst. Følgende punkter belyses:

 1. Hvilke kulturaktiviteter er det aktuelt å samordne/samlokalisere i Levanger kommune.
 2. Det trengs en klargjøring om videre framdrift for et eventuelt hotell/kulturhus på havna med utgangspunkt i den inngåtte opsjonsavtalen. Nødvendig avklaring med Indre Trondheimsfjord Havnevesen foretas.
 3. Det foretas en vurdering av kvartalet Festiviteten/Musikkens Hus/Levanger-Avisa ved ulike alternativer for samordning/samlokalisering av kulturaktivitetene.
 4. Det må klargjøres hva som kreves av kommunal involvering ved en eventuell kulturhusløsning på Røstad ved Trønderhallen og HiNT.
 5. Utredningen/analysen legges fram for politisk behandling før sommerferien 2011.


OVERSENDELSESFORSLAG:
Formannskap/kommunestyre får fremlagt en sak / utredning i forhold til kinodrift.
En sak hvor aktuelle forslag/lokaliseringer

 • Festiviteten
 • Moan
 • Havna


Settes opp i forhold til hverandre,

 • Med sine fordeler og ulemper
 • Investeringsbehov og kostnader
 • Besparelser for kommunen ift ulike alternativer
 • Kommunal vs privat drift (økonomi og kompetanse)     Til toppen av siden

 

 


PS 12/11 Jubileumsmarkering i 2011 - budsjett

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.02.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Budsjett for jubileumsmarkering i 2011 godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

PS 13/11 Ytterøykylling AS - søknad om rente og avdragsfritt lån

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.02.2011

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:
Ytterøykylling AS’ søknad om et rente- og avdragsfritt lån i 5 år på kr 1.000.000 innvilges under forutsetning av tilstrekkelig sikkerhet

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Ytterøykylling AS’ søknad om et rente- og avdragsfritt lån i 5 år på kr 1.000.000 avslås på bakgrunn av risikovurdering.     Til toppen av siden

 

 

PS 14/11 Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Partnerskapsavtale Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.02.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Partnerskapsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune inngås.
 2. Med forbehold om at prosjektet Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger finansieres som foreslått, gis ordfører fullmakt til å underskrive partnerskapsavtalen.
 3. Kommunens andel av prosjektet – kr. 875 000,- over 2 år, finansieres ved bruk av disposisjonsfondet med inntil kr. 800 000,-. Resterende beløp, kr. 75 000 er finansiert/finansieres i tilknytning til det pågående mulighetsstudiet – delprosjekt 1.     Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 23.02.2011 13:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051