Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.06.11 - sak 47/11 - Tverrfaglig sentrum for kultur og helse

Odd S Håpnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Odd S Håpnes
Arkivref. 2011/4482
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 08.06.11 47/11

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Prosjekt for planlegging og etablering av Tverrfaglig sentrum for kultur og helse Kultur og helseprosjektet etableres slik saksutredningen skisserer.
  2. Det engasjeres prosjektleder i 80% stilling fra sommeren 2011og ut 2012
  3. Forslag til fast struktur for kultur og helsesatsingen med avklart ansvarsfordeling skal foreligge før behandlingen av budsjett for 2013.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommune har sterke tradisjoner innenfor det forebyggende helsearbeidet. Dette kom til syne ved at Levanger var første kommune i Norge som gjennomførte røykfrie skoler/barnehager. Videre har Levanger vært en toneangivende kultur- og helsekommune gjennom deltakelse i HELKUL-prosjektet i 1997-2000 og ansvar for det nasjonale knutepunktet for kultur og helse (2000-2003) etter oppdrag fra sentrale myndigheter.

Kommunen tok i 2000 initiativ til det regionale utviklingsprosjektet FOLK1 i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK). FOLK1 ble videreført i det regionale prosjektet FOLK2. Nord-Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med HiNT, HUNT og Levanger kommune, vært en pådriver for utviklingen av kultur- og helsearbeidet regionalt og har gjennom FOLK2-arbeidet bidratt med ny kunnskap og kompetanse nasjonalt.

I de senere år har det vært økende interesse for å ta i bruk miljøtiltak og ikke-medikamentelle metoder som del av behandlingen i helsevesenet. Et eksempel er eldreomsorgen, der vi nå har dokumentasjon på at den medisinske behandling med stort hell kan suppleres med stimuleringstiltak basert på kulturelle aktiviteter. Denne nye forståelsen er forankret i Stortingsmelding 25 (2005-2006).
Under ”Framtidas utfordringer” står det i Kap. 2.5.4:

”En rekke undersøkelser tyder på at det er på det sosiale og kulturelle området dagens kommunale helse- og omsorgstjeneste først og fremst kommer til kort. Spesielt gjelder dette beboere i sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger og andre som har stort behov for bistand. Regjeringen ønsker derfor å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.”
Levanger kommune har fra 2006 drevet et forsknings- og utviklingsarbeid med systematisk bruk av musikk som verktøy i demensomsorgen, i nært samarbeid med lege og musikkterapeut Audun Myskja. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med Levanger vgs og HiNT, helsefagutdanningen. Arbeidet har gitt meget gode resultat. Praktisk erfaring og forskning fra blant annet Oslo, Bergen og Levanger viser at systematisk bruk av kulturtiltak innenfor eldreomsorg og psykisk helsevern har stor effekt, både for personer med omsorgsbehov og for de ansatte gjennom resultater som bedre arbeidsmiljø, mindre sykefravær, større engasjement, bedre tilfredshet hos beboere og pårørende, samt effektivisering og bedre utnyttelse av ubrukte ressurser blant ansatte, beboere, pårørende og frivillige.

Dette er en framtidsrettet og ressursbesparende satsning som bidrar til å møte betydelige utfordringer i helsevesenet i åra framover slik som beskrevet i Samhandlingsreformen - Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009).
Samhandlingsreformen peker på at den demografiske og epidemiske utviklingen gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Dette gjelder ikke minst innenfor den ressurskrevende demensomsorgen.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Tverrfaglig sentrum for kultur og helse
Levanger kommune - i dialog med Nord-Trøndelag fylkeskommune - arbeider med etablering av et tverrfaglig sentrum for kultur og helse i Levanger med oppstart som prosjekt i 2011 og etablering i løpet av 2012.  Levanger kommune har fått tilsagn om 1 mill kroner fra Helsedepartementet til dette arbeidet – fordelt over 2 år.

Det faglige senteret for kultur og helse vil bli en ny konstruksjon som kan ta med seg de kvalitetene som kultur og helse ivaretar hver for seg i samfunnet, samtidig som tverrfaglig samhandling kan få et reelt innhold. Dette vil være i tråd med intensjonen i strategi 5 i Samhandlingsreformen. Det faglige senteret for kultur og helse vil samarbeide nært med Nord-Trøndelag fylkeskommune (bla i forhold til videregående helsefagutdanning), HUNT, HiNT og Helse Nord-Trøndelag.

Senteret skal ivareta faglige forpliktelser innenfor følgende hovedområder:

  • Fortsatt forskning på effekter av sammenhengene mellom kultur og helse på individ og samfunnsnivå.
  • Videreutvikle kultur som arbeidsverktøy innen omsorgsarbeidet, spesielt som del av omsorgen for demente. Dette som bidrag til effektiv omsorg, ivaretakelse av    verdighet for den enkelte, styrke rekruttering gjennom å tilføre utvidet flerfaglig kompetanse.


For å kunne få best mulig effekt av samhandling mellom undervisning (mhp rekruttering), forskning og praksisutvikling, er det behov for et samlende og et skapende miljø som i dag ikke eksisterer i Norge – et fagmiljø som i fellesskap kan bidra til metode- og kvalitetsutvikling innenfor helse og folkehelse lokalt, regionalt og nasjonalt. Tverrfaglige samfunnsområder er vanskelig å holde faglig sammen og vil ha en uklar tilhørighet.  Dette går tydelig fram av videreføringen av de nasjonale kultur- og helseprosjektene som enten har blitt forankret i kultursektor eller helsesektor. Dermed svekkes mulighetene til å sikre og ta ut de tverrfaglige gevinstene.. 

Organisering
Det etableres en styringsgruppe for det prosjektet som har som mål å bidra til utviklingsarbeid innenfor målsettingen og å etablere det tverrfaglige senteret. I tillegg etableres en faggruppe/prosjektgruppe. Styringsgruppen foreslås etablert med en representant hver fra Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, HUNT Forskningssenter, HiNT og Helse Nord-Trøndelag.  Det engasjeres prosjektleder i 80 % stilling. Prosjektleder er sekretær for styringsgruppen. Prosjektansvarlig er kommunalsjef helse i Levanger som også sitter i styringsgruppa.
 
Permanent organisasjonsform og tilknytning til institusjon avklares i løpet av 2012. Ansvarsforhold og forpliktelser mellom deltakerne avklares i løpet av 2012. 
Styringsgruppen har denne sammensetningen:

Steinar Krokstad, leder HUNT Forskningssenter, NTNU
Aina Lio, dekan helsefagutdanningen HiNT
Øystein Sende, klinikkleder Helse Nord-Trøndelag
1 repr Nord-Trøndelag fylkeskommune
Jon Ketil Vongraven, kommunalsjef helse, Levanger kommune, Prosjektansvarlig.

Økonomi og finansiering
Det er mottatt kr 500.000.- fra Helsedepartementet (HOD) til arbeidet for 2011 med utsikt til samme beløp i 2012. Midlene er bevilget fra utviklingsmidler gjennom Samhandlingsreformen på HOD sitt budsjett. Kulturdepartementet har bevilget
kr 75.000.- til tiltaket for 2011.  Det er søkt om tilskudd til medfinansiering fra Fylkeskomiteen for helseutvikling i N-Trøndelag fylkeskommune. Kommunen har egne, friske midler til virksomheten for 2011 og 2012 i budsjett og økonomiplan. I tillegg inngår arbeidsinnsats. Det vil arbeides med sikte på å få det faglige senteret som en fast ordning fra og med 2013. Viser for øvrig til prosjektbeskrivelse og tentativt budsjett.

Vurdering:
Levanger kommune har vært en foregangskommune innenfor det forebyggende og helsefremmende arbeidet gjennom en del år. Dette har ikke minst kommet til uttrykk gjennom kommunens arbeid innenfor det lokale, regionale og nasjonale kultur- og helsearbeidet. Kultur- og helsearbeidet er forankret i kommunen både innenfor helse- og rehab, kulturenhet og pleie- og omsorg og er godt forankret i planverk. Tildelingen av 1 mill kroner fra HOD (fordelt over 2 år) til etablering av et faglig sentrum for kultur og helse på Levanger, viser at dette er en framtidsrettet nyskapning som kan bidra til å skape innhold i det tverrsektorielle samarbeidet for å løse felles utfordringer på helseområdet.

Senteret vil kunne holde sammen ulike fagmiljø og bidra til å knytte sammen aktiviteter både innenfor praksisutvikling, kompetanseutvikling og forskningsformidling. Dette er synliggjort gjennom å sette sammen en sterk styringsgruppe for prosjektetableringen av senteret med representanter fra HUNT, HiNT, Helse Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune.

Det er naturlig å se senterets arbeid i sammenheng med annen forebyggingsvirksomhet, bla arbeidet med etablering av frisklivssentraler. Samtidig vil sentrets arbeid bidra til iverksetting av tverrsektorielle områder innenfor Samhandlingsreformen der også kultur kan være drivkraft.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 21:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051