Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.06.11 - sak 45/11 - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 3 - Håkon Fiskvik, Munkeby Søndre

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2011/4356 - /X03
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 08.06.11 45/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 969 692 384, Håkon Fiskvik, Munkeby Søndre, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 for virksomhet som anført i søknad ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
  2. F.nr. 25.01.58, Håkon Fiskvik, og f.nr. 25.03.63, Sissel Eldal, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
  3. Det forutsettes at alle lovpålagte tillatelser foreligger før skjenkebevillingen gjøres operativ.

 

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Søknad.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad datert den 15.03.2011 og uttalelse fra politi/skattemyndighetene.

Saksopplysninger:
Foretaksnummer 969 692 384, Håkon Fiskvik, Munkeby Søndre, søker i brev av den 15.03.2011 om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med utvikling av gårdsdriftskonseptet.

Søker har Munkeby Herberget som er basert på selvhushold og overnatting. Dette lokalet har en kapasitet på 35 personer og er det areal som er ønsket til arrangement som pubkvelder m.v.. Videre gjelder søknaden for 2. etasje i selskapslokale på gården, samt for lavo som kan leies ut til arrangement for opp til 30 personer.

F.nr. 25.01.58, Håkon Fiskvik, og f.nr. 25.03.63, Sissel Eldal, søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. ledd, vært forelagt politiet v/ lensmannen i Levanger og skattemyndighetene v/ kemner ISK til uttalelse. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:
Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av k-sak nr. 038/01av den 20.06.01. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 969 692 384, Håkon Fiskvik, Munkeby Søndre, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode 31.03.2012, og i henhold til konsept som anført
i søknad.

Håkon Fiskvik og Sissel Eldal tilrås videre godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 21:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051