Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.06.11 - sak 44/11 - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 - Galleri Fenka

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2011/4356 - /X03
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 08.06.11 44/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 986 222 413, Ben Riala Glasskunst v/ Galleri Fenka, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
  2. F.nr. 04.11.56, Mustapha Ben Riala, og f.nr. 28.03.61, Elisabeth Ben Riala, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
  3. Det forutsettes at alle lovpålagte tillatelser foreligger før skjenkebevillingen gjøres operativ.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Søknad PDF

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Foretaksnummer 986 222 413, Ben Riala Glasskunst v/ Galleri Fenka, søker i brev av den 07.04.2011 om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 relatert til virksomhet i Kirkegata 66.

Galleri Fenka ønsker å gi sine besøkende et bredere tilbud og oppgir dette som motivet for søknaden.

F.nr. 04.11.56, Mustapha Ben Riala, og f.nr. 28.03.61, Elisabeth Ben Riala, søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet v/ lensmannen i Levanger og skattemyndighetene ved kemner ISK til uttalelse. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:
Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av k-sak nr. 038/01 av den 20.06.01. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 986 222 413, Ben Riala Glasskunst v/ Galleri Fenka, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.

Mustapha Ben Riala og Elisabeth Ben Riala tilrås videre godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 21:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051