Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 08.06.11

Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. rådhuset
Dato: 08.06.2011, kl. 13:00-14:55

Sakliste som PDF word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 41/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 18. mai 2011 protokoll vedtak
PS 42/11 Referatsaker utredning vedtak
PS 43/11 TV-aksjonen 2011 - Norsk Folkehjelp - opprettelse av kommunekomitè utredning vedtak
PS 44/11 Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 - Galleri Fenka utredning vedtak
PS 45/11 Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 3 - Håkon Fiskvik, Munkeby Søndre utredning vedtak
PS 46/11 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Spesialundervisning - Ventelister i PPT og Analyse av årsaker til ulikheter mellom skoler utredning vedtak
PS 47/11 Tverrfaglig sentrum for kultur og helse utredning vedtak
PS 48/11 Framtidig kinodrift i Levanger utredning vedtak
PS 49/11 Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Levanger kommune utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp - forfall
Geir Tore Persøy frp varamedlem 2 frp x Hans Aalberg


Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Meier Hallan enhetsleder økonomi


 

Orienteringer:
Kommuneproposisjonen 2012  v/rådmannen - presentasjon PDF

Protokolltilførsel fra Jostein Trøite (SV):
Det er uvanlig at rådmannen avviser en etatsjef i å komme med opplysninger i en sak. Det ble gjort i sak 48/11.      Til toppen av siden

 

 

PS 41/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 18. mai 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.06.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 18. mai 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 18. mai 2011 godkjennes.      Til toppen av siden

 

 

PS 42/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.06.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.      Til toppen av siden

 

 

PS 43/11 TV-aksjonen 2011 - Norsk Folkehjelp - opprettelse av kommunekomitè

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.06.2011

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunal komité for TV-aksjon 2011:

 • Gerd Haugberg, leder
 • Ordfører Robert Svarva, nestleder
 • Rådmannen utpeker sekretær for komiteen.
 • Ordfører / varaordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen.


Avstemning:
Hojems forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunal komité for TV-aksjon 2011:

 • Gerd Haugberg, leder
 • Ordfører Robert Svarva, nestleder
 • Rådmannen utpeker sekretær for komiteen.
 • Ordfører / varaordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen.      Til toppen av siden


 

 

PS 44/11 Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 - Galleri Fenka

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 986 222 413, Ben Riala Glasskunst v/ Galleri Fenka, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
 2. F.nr. 04.11.56, Mustapha Ben Riala, og f.nr. 28.03.61, Elisabeth Ben Riala, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
 3. Det forutsettes at alle lovpålagte tillatelser foreligger før skjenkebevillingen gjøres operativ.      Til toppen av siden


 

PS 45/11 Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 3 - Håkon Fiskvik, Munkeby Søndre

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 969 692 384, Håkon Fiskvik, Munkeby Søndre, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 for virksomhet som anført i søknad ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
 2. F.nr. 25.01.58, Håkon Fiskvik, og f.nr. 25.03.63, Sissel Eldal, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
 3. Det forutsettes at alle lovpålagte tillatelser foreligger før skjenkebevillingen gjøres operativ.      Til toppen av siden

 

 

 

PS 46/11 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Spesialundervisning - Ventelister i PPT og Analyse av årsaker til ulikheter mellom skoler

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannen bes om å lage en sak til driftskomiteen som tar opp de forhold som berøres i oversendelsesforslaget.      Til toppen av siden

 

 

PS 47/11 Tverrfaglig sentrum for kultur og helse

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.06.2011

Forslag i møte:
Rådmannen endret sitt forslag til innstilling, pkt. 2:
Det engasjeres prosjektleder i inntil 80% stilling fra sommeren 2011og ut 2012

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt:

INNSTILLING:

 1. Prosjekt for planlegging og etablering av Tverrfaglig sentrum for kultur og helse Kultur og helseprosjektet etableres slik saksutredningen skisserer.
 2. Det engasjeres prosjektleder i inntil 80% stilling fra sommeren 2011og ut 2012
 3. Forslag til fast struktur for kultur og helsesatsingen med avklart ansvarsfordeling skal foreligge før behandlingen av budsjett for 2013.       Til toppen av siden


 

 

PS 48/11 Framtidig kinodrift i Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.06.2011

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) og Anne Grete Krogstad (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Saken utsettes.
 2. Før saken kommer til ny behandling bes rådmannen om å legge fram en oversikt som viser mer eksakte kostnader ved investering og drift ved å bygge ut / renovere Festiviteten til kinobruk. (Jamfør vedtak i F- sak 27/11). Det tas videre kontakt med ”Norsk Kino” m. fl. for å klarlegge muligheter / betingelser for kinodrift i deres regi, og hva dette vil innebære økonomisk, samt om de kan bidra med kompetanse når det gjelder kinoetablering.
 3. Det legges fram en skisse for framtidig kulturhus med utgangspunkt i ”Festivitetenkvartalet”. Skissen bør inneholde behov / størrelse for sal / sene, evt. samlokalisering av andre kulturinstitusjoner. Videre et anslag på kostnad, samt en kartlegging av eventuelle samarbeidspartnere som kan forplikte seg i et slikt prosjekt.


Avstemning:
Heieraas/Krogstads forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Saken utsettes.
 2. Før saken legges fram til ny behandling bes rådmannen om å legge fram en oversikt som viser mer eksakte kostnader ved investering og drift ved å bygge ut / renovere Festiviteten til kinobruk. (Jamfør vedtak i F- sak 27/11). Det tas videre kontakt med ”Norsk Kino” m. fl. for å klarlegge muligheter / betingelser for kinodrift i deres regi, og hva dette vil innebære økonomisk, samt om de kan bidra med kompetanse når det gjelder kinoetablering.
 3. Det legges fram en skisse for framtidig kulturhus med utgangspunkt i ”Festivitetenkvartalet”. Skissen bør inneholde behov / størrelse for sal / sene, evt. samlokalisering av andre kulturinstitusjoner. Videre et anslag på kostnad, samt en kartlegging av eventuelle samarbeidspartnere som kan forplikte seg i et slikt prosjekt.       Til toppen av siden


 

 

PS 49/11 Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.11 til orientering.
 2. Det fordeles 3,5 millioner kroner til Eldresatsingen, beløpet finansieres av Disposisjonsfond. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpet.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret når resultatet av dette er kjent.      Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 08.06.2011 21:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051