Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.05.11 - sak 31/11 - Søknad om fritak fra politiske verv i Levanger kommune - Gunhild Øvrum Nesgård

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2010/7231 - /033
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 04.05.11 31/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Gunhild Øvrum Nesgård innvilges fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
E-post fra Gunhild Nesgård, datert 11.04.11 PDF

Saksopplysninger:
Gunhild Øvrum Nesgård - klikk for personkort
Gunhild Øvrum Nesgård har hatt permisjon fra sine politiske verv fram til 31.3.2011, jfr. formannskapets møte 22.12.10, sak nr. 121/10.
Følgende ble da vedtatt:

Gunhild Øvrum Nesgård innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 31.03.2011.
Vegard Granaune rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.
Som nytt medlem til formannskapet i permisjonsperioden velges: Anne Grete Krogstad
Som nytt medlem til samkommunestyret i permisjonsperioden velges: Anne Grete Krogstad
For disse utvalgene kalles inn vararepresentant for Nesgård i permisjonsperioden (fram til 31.03.2011):


Nesgård søker i e-post datert 11. april 2011 om fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.  Dette grunnet helsemessige årsaker.
Nesgård har følgende verv:


Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg:

  • § 16, 2. ledd: ”Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig.”
  • § 16, 3. ledd: ”Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.”
  • § 16, 5. ledd: ”Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.”
  • § 16, 6. ledd: ”Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.”


Vurdering:
Etter rådmannens skjønn fyller Gunhild Øvrum Nesgård vilkårene for å få innvilget fritak fra politiske verv.
Rådmannen vil tilrå at søknaden om fritak innvilges.

Vegard Granaune - klikk for personkort
Vegard Granaune rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Det må velges nye medlemmer til formannskapet, samkommunestyret, rådet for likestilling av funksjonshemmede og Einar Borgsøs stiftelse, Jfr. kommuneloven  § 16, 3. ledd.
Det kan vurderes å velge nytt varamedlem til Levanger kommunes representanter til KS-organer.
Gjenstående varamedlem er Anne-Grethe Hojem.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 20:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051