Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 04.05.11

Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. rådhuset
Dato: 04.05.2011, kl. 14:00-14:50

Sakliste som PDF word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 29/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 30. mars 2011 protokoll vedtak
PS 30/11 Referatsaker utredning vedtak
PS 31/11 Søknad om fritak fra politiske verv i Levanger kommune - Gunhild Øvrum Nesgård utredning vedtak
PS 32/11 Fylkesvegplan 2010 - 2013. Felles fylkesvegplan av nye og gamle fylkesveger. Høring. utredning vedtak
PS 33/11 Gågate sommer 2011 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Arne Solem sp varamedlem dna/sp/krf x Anne Grete KrogstadFra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Grete Ludvigsen næringssjef


Merknad

Jorunn Skogstad (SP) stilte spørsmål angående ”Levangermanifestet”.
Prosjektleder Grete Ludvigsen besvarte spørsmålet.

Orientering:
- Lønnsoppgjøret v/rådmann Ola Stene

Formannskapets møte 18. mai 2011 settes til kl. 12.00.      Til toppen av siden

 

 

PS 29/11 Godkjenning av protokoll fra  formannskapets møte 30. mars 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.05.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 30. mars 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 30. mars 2011 godkjennes.      Til toppen av siden

 

 

PS 30/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.05.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.      Til toppen av siden

 

 

PS 31/11 Søknad om fritak fra politiske verv i Levanger kommune - Gunhild Øvrum Nesgård

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.05.2011

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende forslag:

 • Som nytt medlem til formannskapet velges: Anne Grete Krogstad
 • Som nytt medlem til samkommunestyret velges: Anne Grete Krogstad
 • Som nytt medlem til rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger velges: Anne-Grethe Hojem
 • Som nytt medlem til Einar Borgsøs stiftelse velges: Eli Grevskott


Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Gunhild Øvrum Nesgård innvilges fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

 • Vegard Granaune rykker opp som fast medlem til kommunestyret. 
 • Som nytt medlem til formannskapet velges: Anne Grete Krogstad
 • Som nytt medlem til samkommunestyret velges: Anne Grete Krogstad
 • Som nytt medlem til rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger velges: Anne-Grethe Hojem
 • Som nytt medlem til Einar Borgsøs stiftelse velges: Eli Grevskott      Til toppen av siden


 

 

PS 32/11 Fylkesvegplan 2010 - 2013. Felles fylkesvegplan av nye og gamle fylkesveger. Høring

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.05.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune forutsetter at drifts-/vedlikeansvaret for gang-/sykkelveger og veglys langs samtlige fylkesveger ivaretas av Fylkeskommunen som vegeier.
 2. Levanger kommune gir sin tilslutning til de øvrige aktuelle tilpasninger som følge av forvaltningsreformen.      Til toppen av siden


 

 

PS 33/11 Gågate sommer 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.05.2011

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Permanent gågate etableres (hele året)
2. Gågate forlenges til Torvet.

Nødvendige praktiske avklaringer med de berørte gjennomføres.

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Administrasjonen skal i samarbeid med grunneiere og næringsliv legge fram en helhetlig plan for bruken av gatestrukturen i sentrum.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Aalbergs forslag pkt. 1.
Aalbergs forslag pkt. 2 og siste avsnitt avvist med 5 mot 4 stemmer.
Karlsens oversendelsesforslag avvist med 5 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
Gågate i Håkon den Godes gate fra Sverres gate til Sundgata gjennomføres for perioden 1. juni til 1. september som i 2010.
Oversendelsesforslaget om permanent gågate tilrådes ikke for 2011.      Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 05.05.2011 13:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051