Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 03.11.10 - sak 102/10 - Etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder - Mandat

Alf Birger Haugnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivsaknr: 2010/6799  
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 03.11.10 102/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Foreslått mandat for å utrede et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder vedtas.
 2. Arbeidet skal være ferdigstilt 1. februar 2011.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Formannskapet vedtok i møte 25.08.2010, sak 84/10 følgende:

 1. For å utrede etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder nedsettes følgende utvalg:
  Ordfører Robert Svarva
  Daglig leder av Næringsselskapet
  Styreleder av Tomteselskapet
  Jorunn Skogstad
  Jostein Trøite

  Som leder av utvalget oppnevnes: Ordfører Robert Svarva
   
 2. Rådmannen oppnevner sekretær for utvalget og utarbeider nærmere mandat for arbeidet. Mandatet legges fram for formannskapet i løpet av september 2010.


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Prosjektrapport av 31.08.2010: Effektiviseringsgjennomgang av administrasjonen i Levanger kommune PDF

Saksopplysninger:
Formannskapet oppnevnte i møte 25.08 2010 utvalget for å utrede etablering av et felles miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder. Foranledningen for behandlingen av dette, var kommunestyrets vedtak i møte 23.06.2010, sak 32/10: Omstillingsprogrammet 2009 - sluttbehandling etter høring.

Iht. pkt. 2 i vedtaket skulle rådmannen utarbeide et mandat for arbeidet. Rådmannen foreslår følgende mandat for arbeidet:

MANDAT:

 1. Kort statusfor ansvar og hvordan kommunale tomteområder forvaltes og utvikles i dag. Hva utføres i egen regi og hvilke tjenester kjøpes.
 2. Vurdere hvilke politiske føringer som i dag eksisterer, hvordan disse blir fulgt opp og eventuelt komme med forslag til områder det bør legges politiske føringer for i forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder.
 3. Utrede nødvendig kompetanse og hvordan denne blir ivaretatt i dag – egen regi, kjøpe tjenester og om noen av denne finnes i kommunen/ISK uten at de i dag benyttes.
 4. Utrede hvilken kompetanse et samlet miljø for forvaltning og utvikling bør ha:
  • I egen organisasjon
  • Kjøp/innleie:
  o Eksternt
  o Internt i den kommunale organisasjonen
 5. Innhente forskjellige eksempler fra andre kommuner på hvordan denne oppgaven er løst:
  • Samlet
  • Med delt ansvar
  • Forskjellig type organisering
 6. Drøft fordeler og ulemper med alternative organiseringer av oppgaven som:
  • Som i dag med mulige forbedringer
  • Ny organisering:
  o AS
  o KF
  o Innenfor den kommunale organisasjonen
  Eventuelle følger av oppløsning av dagens selskaper skal inngå i drøftingen:
  o Ivaretakelse av andre oppgaver
  o Økonomiske følger
 7. Med bakgrunn i de forutgående vurderinger/drøftelser skal utvalget komme med et begrunnet forslag til hvordan forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder skal best ivaretas.


Vurdering:
I formannskapets vedtak av 25.1.2010 ble det også vedtatt at et forslag til mandat skulle legges fram for formannskapet i løpet av september. Rådmannen beklager at en ikke har overholdt denne fristen.

Mandatet er et forsøk på å gi beskrive et arbeidsopplegg for som skal kunne gi et godt grunnlag for å vurdere en samling av miljøet rundt forvaltning og utvikling av kommunale tomteområdet – nærings- og bolig/leilighetstomter.

I prosjektrapporten Effektiviseringsgjennomgang av administrasjonen i Levanger kommune finnes allerede en del av det materialet som også denne gruppen skal framskaffe. Det vil sannsynligvis måtte suppleres en del og foreta nye vurderinger og konklusjoner/anbefalinger uavhengige av de som ble foretatt av prosjektgruppa.

Innhenting av erfaringer fra andre kommuner med forskjellig organisering av arbeidet på dette området, vil sannsynligvis være det arbeidet som vil ta en del tid. Rådmannen foreslår at arbeidet skal være avsluttet og klart for politisk behandling 1. februar 2011. Dette vil nok være en knapp tidsfrist med de aktiviteter som skjer i en kommune i løpet av høsten bl.a. med budsjettarbeid, men med en stram møteplan og med godt arbeid mellom møtene skulle fristen være realistisk. Viktig at arbeidet og nødvendige vedtak blir gjort før arbeidet med økonomiplan starter opp. Mandatet inneholder bl.a. en vurdering av politiske føringer for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 28.10.2011 21:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051