Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.03.11 - sak 17/11 - Trønderhallen - Tilleggsbevilgning inventar og utstyr

Alf Birger Haugnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivsaknr: 2006/4666 - /D23      
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 02.03.11 17/11

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Til inventar og utstyr tilleggsbevilges totalt kr. 3 175 000,-.
 2. Tilleggsbevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.
 3. Beløpene dekkes inn av Trønderhallen KF ved:
  • Kr.    175 000,- dekkes ved økt rammeoverføring for 2011.
  • Kr. 1 600 000,- dekkes gjennom nedbetaling over 10 år.
  • Kr. 1 400 000,- dekkes gjennom nedbetaling over 20 år.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

 • Finansiering av inventar og utstyr i tilknytning til drift av Trønderhallen.


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
TILLEGGSBEVILGNINGER
Etter at Trønderhallen KF har kommet i funksjon, er det blitt arbeidet med planlegging av og innhenting av kostnader i tilknytning til inventar og utstyr (drift etc.). Se vedlagte oversikt nedenfor. Dette er utgifter som tidligere ikke har inngått i spesifikasjonen /anbudsdokumentene utarbeidet i forbindelse med prosjektet.

oversikten over ekstrakostnadene - klikk for større i PDF 

Fast utstyr og utstyr i tilknytning til bruken av idretts- og svømmehall inngår i det opprinnelige prosjektbudsjettet og da delvis som egne opsjoner. Se kopi av det vedtatte prosjektbudsjettet i saksopplysningene nedenfor.

I oversikten over ekstrakostnadene ovenfor er det også avsatt beløp til ekstra innredning/inventar (treningsapparatur) for styrketreningsområdet på galleriet (kr. 250 000,-) og ekstra inventar på sosialt rom - lagsrom og seminarrom (kr. 185 000,-). Dette for å oppnå de spillemidler som er teknisk godkjent – henholdsvis kr. 700 000,- og kr. 400 000,-. Vi er noe usikker på hva som kreves for disse rommene. Dette vil bli endelig avklart med fylkeskommunen.

Det er avsatt kr. 575 000,- til dekking av gulv. Tildekking av gulvet er nødvendig i forbindelse med større kulturarrangement, messer, seminarer etc.

I tillegg har en i prosjektet foretatt et valg om oppgradering av adgangskontrollsystem (bruk av chips), tilhørende garderobeskap og overvåkningssystem i basseng til en netto utgift på kr. 2 488 595,-. Tilbudte garderobeskap iht. tilbud er da trukket fra. Dette tillegget må både betraktes som en kvalitetsheving (garderobeskap) som inngår i prosjektbudsjettet, og som et tiltak for å bedre driften og sikkerheten i svømmehallen.

I oppsettet har en antydet ”levetid” på de enkelte elementene – 5-10-15-20-30 og 40 år. Nederst i oversiktene er utgiftene samlet for de forskjellige ”levetids”-kategoriene og samlet ytterligere innenfor gruppene 5- 10-20 og 40 år. Nederst følger forslag til tilleggsfinansiering. Beløpet med 40 års ”levetid” (vurdert til 30 og 40 års ”levetid”) - kr. 2 238 595,-, foreslås finansiert gjennom den vedtatte finansieringen av budsjettet. Det gjenstår da en ”buffer” i prosjektbudsjettet (innenfor vedtatt finansiering) på kr. 886 195,-

Styret i Trønderhallen KF ble orientert om dette forslaget i sitt møte 15. feb.. Med bakgrunn i redegjørelsen, har styret ved styreleder Ingunn Kjelstad har kommet med følgende anmodning:
Trønderhallen - Anmodning om investeringer
På vegne av styret i Trønderhallen KF ber jeg om at kommunen vurderer om det kan være fornuftig å investere i en scene og et dekke (gulv) for å kunne utvide muligheten for kulturarrangementer utover idrettsarrangementer. Dette vil muliggjøre større konserter, dansegalla, salgsmesser mv. Trønderhallen trenger da ikke leie inn utstyret hver gang og/eller påføre gulvet i idrettshallen unødig skade.
Videre er det i dag en nødvendighet at adgangssystemet til svømmehallen er automatisert. Dette bidrar til store innsparelser når det gjelder bemanning. Vi vil da unngå manuell adgangskontroll. Videre vil et slikt adgangssystem innebære ekstra sikkerhet i badeanlegget da armbåndene kan inneha en alarmfunksjon.

OPPFØLGING AV PROSJEKTBUDSJETT
Skjemaet ovenfor opererer med 2 kolonner – ”Worst case” og ”Beste” anslag. Forskjellen her skyldes i hovedsak:

 • Uavklarte beløp - Diskusjoner med entreprenør om tillegg og fradrag.
 • Utgifter til plastring av fylling på havna som er ført på prosjektet.
 • Tillegg/endringer i treningsstudio som skal dekkes inn i husleie.
 • Tillegg i testlabb som skal dekkes av HiNT ved direkte betaling eller økt husleie.


Nedenfor følger det vedtatte prosjektbudsjettet.
Vedtatte prosjektbudsjettet - klikk for PDF 

De fleste av disse utgiftene er i dag klare og tatt inn i eget regneark for økonomisk oppfølging. Følgende poster gjenstår:

 • Utearealene – Er under omprosjektering.
 • Prosjektadministrasjon – Forventer noe høyere utgifter til ekstern bistand
 • Pris- og lønnsstigning – Det er enda ikke fremmet krav fra entreprenøren (reduksjon på 0,6 iht. indeks).
 • Byggelånsrente – Avhengig av når overdragelsestidspunkt til drifting skjer. Forskjellige tidspunkt for de enkelte anlegg.
 • Renteomkostninger i påvente av spillemidler (etter at beregning av byggelånsrente avsluttes) – Avhengig bl.a. av fylkeskommunens prioriteringer av årets bevilgninger.


Formannskapet vil bli orientert om økonomien i prosjektet etter hvert som avklaringer foreligger mht. de forhold som ovenfor er nevnt.

Vurdering:
Den opprinnelige listen over inventar og utstyr som ble utarbeidet av Trønderhallen KF omfattet også en del utstyr i idretts- og svømmehall. Deler av disse var delvis kvalitetsheving av utstyr som inngikk i prosjektbudsjettet (konkurranseutstyr handball, volleyball og basket) og tilleggsutstyr. Disse er tatt ut av listen ovenfor og ligger inne i prosjektbudsjettet da disse er av samme type investeringer som her inngår med unntak av garderobeskap, adgangskontroll og overvåkningsutstyret i svømmebassengene. Se kommentarer under.

Til en del av elementene i listen har rådmannen følgende kommentarer:

 • Inventar/utstyr fellesrom: Kontorer til administrasjonen er utstyr med brukt inventar. Kun komplettering med bl.a. stoler er belastet budsjettet. Inventar i publikumsarealene er prioritert og inngår i budsjettforslaget. Som det framgår av saksopplysningene, er det budsjettert med ekstrautstyr i sosialt rom og styrketreningsareal på amfi. Disse må foretas for å få ut spillemidlene.  Ellers inngår en del videokamra og infoskjermer.
 • Driftsutstyr: Her er maskin for renhold av hallen et stort beløp. I tillegg er det foreslått plater for tildekning av gulv. Etter rådmannens er dette viktig både for at Trønderhallen skal bli en kulturell storstue og at nødvendige inntekter ut over vanlig utleie skal kunne oppnås – viktig bidrag til inntektssiden i budsjettet. Se ellers anmodning fra styret i Trønderhallen KF. Ellers er det er budsjettert med bl.a. PC-terminaler som klart er en driftspost.
 • Div.: Her inngår beplantning og gardiner. Dette er utgifter som skulle ha inngått i driftsbudsjettet.
 • Garderobe, adkomst og overvåkningsutstyr: Kvalitetshevingen av garderobeskap med adgangskontroll ble av rådmannen vurdert som svært viktig. Å bruke ”blekkskap” med nøkkellås ville vært svært lite framtidsrettet. Systemet gir også mulighetene for å installere et overvåkningsutstyr i alle basseng. Dette er et svært billig system sammenlignet med de andre aktuelle system. Adkomstsystemet gir også store driftsfordeler, jfr. uttalelse fra styret i Trønderhallen KF. Som det framgår av forslag til finansiering, vil disse utgiftene med unntak av armbåndene dekkes innenfor det tidligere vedtatte prosjektbudsjett.


Selv om de avsatte reserver til byggeprosjektet dekker deler av utstyr både i idretts- og svømmehall, er ikke de avsatte midler til utstyr tilstrekkelig for å dekke de utgifter som er knyttet til selve driften av anlegget – inventar, rengjøring etc. Etter rådmannens vurdering har flere av disse utgiftene så kort levetid at det direkte er galt å avskrive disse over 40 år iht. til gjeldende regnskapsforskrifter. Deler av postene har en avskrivningstid og type utgift som klart faller inn under årlige driftsutgifter og ikke investeringer. Alle disse utgiftene ville ha falt utenfor det prosjekt Statsbygg planla. Utgiftene ville være en del av de utgifter det planlagte driftsselskapet måtte ta – driftsavhengige utgifter.

Som det framgår av oversikten, har en forsøkt å angi ”levetid” på de forskjellige elementer. Rådmannen vil foreslå at dette legges til grunn for beregning av tilleggshusleie ovenfor Trønderhallen KF. Med bakgrunn i dette vil rådmannen foreslå følgende:

 • Kr. 175 000,- er av en slik art at de bør inngå i et driftsbudsjett. Rådmannen vil derfor foreslå at beløpet blir en økt rammeoverføring til Trønderhallen KF.
 • Kr. 1 600 000,- avskrives over 10 år. Husleia ovenfor Trønderhallen KF økes tilsvarende.
 • Kr. 1 400 000,- avskrives over 20 år. Husleia ovenfor Trønderhallen KF økes tilsvarende.
 • Resterende beløp tas innenfor det tidligere avsatte prosjektbudsjettet. Inngår i den husleie Trønderhallen KF er belastet med.


Rådmannen vil foreslå at det ikke tas opp ytterligere lån og at det totale beløp kr. 3 175 000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.

Vedlagte prosjektbudsjett med redegjørelse er tatt med som en orientering og kommenteres derfor ikke ytterligere her.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 20:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051