Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 02.03.11

Møtested: Trønderhallen
Dato: 02.03.2011, kl. 13:00 - 15:10

Sakliste som PDF  -  word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 15/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 9. februar 2011 protokoll vedtak
PS 16/11 Lokalt manifest mot mobbing 2011 - 14 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 17/11 Trønderhallen - Tilleggsbevilgning inventar og utstyr utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Tove Løvås dna varamedlem dna/sp/krf x Anne-Grethe Hojem


Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi


Orienteringer:


Protokolltilførsel fra Hans Aalberg (FRP):
Det anmerkes at saksframlegg i sak 17/11 ikke er i samsvar med de faktiske forhold da en del av de opplyste kostnadselementer allerede er gjennomført, hvilket betyr at formannskapet ikke har reell innvirkning i saken.      Til toppen av siden
 

 

PS 15/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 9. februar 2011.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 9. februar 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 9. februar 2011 godkjennes.      Til toppen av siden

 

 

PS 16/11 Lokalt manifest mot mobbing 2011 - 14 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune slutter seg til nasjonalt manifest mot mobbing.
 2. Levanger kommune lager et lokalt manifest for et godt læringsmiljø og mot mobbing basert på innholdet denne saken.
 3. Ordfører undertegner manifestet og inviterer rektorer, barnehagestyrere, fagforeninger i barnehage og skole, det kommunale foreldreutvalget for grunnskolen og fritidsledere til å delta i det lokale partnerskapet.      Til toppen av siden


 

 

PS 17/11 Trønderhallen - Tilleggsbevilgning inventar og utstyr

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2011

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
Allerede innkjøpte varer dekkes innen vedtatt ramme for investering Trønderhallen. Videre investeringer legges fram som egen sak for kommunestyret.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 5 mot 4 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

INNSTILLING:

 1. Til inventar og utstyr tilleggsbevilges totalt kr. 3 175 000,-.
 2. Tilleggsbevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.
 3. Beløpene dekkes inn av Trønderhallen KF ved:
  • Kr.    175 000,- dekkes ved økt rammeoverføring for 2011.
  • Kr. 1 600 000,- dekkes gjennom nedbetaling over 10 år.
  • Kr. 1 400 000,- dekkes gjennom nedbetaling over 20 år.      Til toppen av siden 
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 02.03.2011 15:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051