Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 21.04.10

Møtested: Levanger rådhus 1. etg., rom 1056
Dato: 21.04.2010, kl. 14:00-16:35

Sakliste som PDF - word  -  protokoll PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 8/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 9/10 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger kommune 2009 utredning vedtak
PS 10/10 Ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune utredning vedtak
PS 11/10 Leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger utredning vedtak
PS 12/10 Søknader på rustiltak i 2010 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 13/10 Grønn omsorg - inn på tunet - nasjonal økt satsing utredning vedtak
PS 14/10 Partnerskap og aktivitetsstøtte - folkehelsearbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune utredning vedtak
PS 15/10 Spillemidler til kulturbygg - Kommunal prioritering av søknadene 2010 utredning vedtak

 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9+1 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf x
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf x
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Mia Therese Silkoset frp medlem frp - forfall
Ragnhild Skjerve sv medlem sv x
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 dna/sp/krf x Vegard Granaune

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Øystein Sende kommunalsjef
Rita Keiserås formannskapssekretær
Øystein Lunnan prosjektleder


Orienteringer:

 

 

PS 8/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Britt Tønne Haugan og Ragnhild Skjerve

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Britt Tønne Haugan og Ragnhild Skjerve    Til toppen av siden

 

PS 9/10 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger kommune 2009

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Kvalitetsmeldingen tas til etterretning og legges til grunn i videre planarbeid.    Til toppen av siden

 

PS 10/10 Ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Per Anker Johansen fremmet følgende forslag til vedtak:
Høringsuttalelser legges ved saken i den videre behandling.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Forslag til ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune vedtas.
 2. Når det gjelder framtidige ressursmessige prioriteringer av foreslåtte tiltakene i planen, så vil tiltakene i planen satt opp som nr. 1 ”Kunsten å bo”, nr. 2 ”Dagsverket”, nr. 3 ”Miljøkontakt rus”, nr. 4 ”Helsestasjon rus” nr. 5 ”Homla” og nr. 6 ”Rusteam 0 – 18 år” bli sterkest prioritert i behandlingen av framtidige økonomiplaner og budsjetter for det enkelte år.
 3. Ruspolitisk handlingsplan har status som temaplan i kommunens plansystem, og rulleres hvert 4. år.


Vedtak:
Høringsuttalelser legges ved saken i den videre behandling.

 

PS 11/10 Leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:
Driftskomiteen beklager de statlige frister og forventer at høringsuttalelser legges fram i fortsatt behandling av saken.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Leksehjelpsordning for 1. – 4. trinn, slik den er beskrevet i saken, vedtas.
 2. Ordningen evalueres etter 1 år.
 3. Økonomisk ramme for leksehjelpsordningen settes til 1,7 mill kr på årsbasis. Dette forutsetter en budsjettjustering som tas i behandling av tertialrapporten.
 4. I tillegg kan skolene disponere sparte ressurser, ved at behov for midtskyss faller bort, til økt kvalitet på henholdsvis leksehjelpordninga for 1. – 4. trinn og ordninga med fysisk aktivitet for 5. – 7. trinn.


Vedtak:
Driftskomiteen beklager de statlige frister og forventer at høringsuttalelser legges fram i fortsatt behandling av saken.

(Aktuelle lenker:

Lokale uttalelser til leksehjelpssaken:

 • Uttalelse fra  FAU Halsan PDF
 • Uttalelse fra FAU Nesheim PDF

 • Sentrale dokumenter i nasjonal debatt:

      Til toppen av siden

   

  PS 12/10 Søknader på rustiltak i 2010 - Levanger kommune

  Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.04.2010

  Forslag i møte:
  Ingen.

  Avstemning:
  Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

  VEDTAK:
  Driftskomiteen gir sin tilslutning til de rusprosjekter som det er søkt Fylkesmannen om statlige finansiering av, for året 2010.

  Driftskomiteen forutsetter at de enhetene som har søkt om prosjektmidler har dekning for den kommunale egenandelen for å kunne realisere de prosjekter som eventuelt tildeles statlige midler av Fylkesmannen.     Til toppen av siden

   

  PS 13/10 Grønn omsorg - inn på tunet - nasjonal økt satsing

  Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.04.2010

  Forslag i møte:
  Ingen.

  Avstemning:
  Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

  VEDTAK:
  Driftskomiteen gir sin tilslutning til at Levanger kommune gjennom helseenhetene og oppvekstenhetene søker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om støtte til kommunale prosjekter i tilnytning til det nasjonale ”Inn på tunet-løftet”.

  Driftskomiteen tar forbehold om økonomiske prioriteringer av konkrete tiltak som del av behandlingen av økonomiplanen og budsjett.     Til toppen av siden

   

  PS 14/10 Partnerskap og aktivitetsstøtte - folkehelsearbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune

  Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.04.2010

  Forslag i møte:
  Ingen.

  Avstemning:
  Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

  VEDTAK:

  1. Driftskomiteen gir sin tilslutning til at inngåelse av partnerskapsavtale mellom Levanger kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune i forhold til felles satsing på regionalt og lokalt folkehelsearbeid, jfr. vedlegg. 
  2. Driftskomiteen tar forbehold om kommunestyrets økonomiske prioriteringer av konkrete tiltak i forbindelse med behandlingen av økonomiplan og budsjett.     Til toppen av siden


   

  PS 15/10 Spillemidler til kulturbygg - Kommunal prioritering av søknadene 2010

  Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.04.2010

  Forslag i møte:
  Ingen.

  Avstemning:
  Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

  VEDTAK:
  Levanger kommune prioriterer søknadene om spillemidler til kulturbygg som følger:

  1. Hegle Grendehus A/L – ENØK-tiltak
  2. Reehaug samfunnshus A/L – ENØK-tiltak mm.
  3. Ronglan samfunnshus A/L – Rehabilitering av sminkerom/garderobe.    Til toppen av siden
  Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 10.06.2010 13:29
  Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
  Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051